Contracte de Subscripció de BarçaTV+

1. Introducció

El Futbol Club Barcelona (d'ara endavant, «FC Barcelona» o el «Club»), amb domicili social al carrer d'Arístides Maillol, s/n, 08028 Barcelona (Espanya), i amb NIF G-08.266.298, li dona la benvinguda a Barça TV+, un servei de subscripció personalitzat que permet accedir a l'usuari a highlights i partits en diferit dels equips de futbol i la resta de seccions del FC Barcelona, documentals, continguts amb jugadors, entrevistes, behindthescenes, entrenaments i el canal lineal 24/7 Barça TV (d'ara endavant, «Contingut(s) Barça TV+») per mitjà del nostre web i/o d'aplicacions oficials (d'ara endavant, les «Plataformes»).

Aquest contracte de subscripció regeix únicament i exclusiva l'ús que faci del servei Barça TV+. L'usuari ha de tenir en compte que l'ús d'altres serveis oferts pel FC Barcelona es regeix per les condicions d'ús corresponents, les quals pot consultar en qualsevol moment per mitjà del web oficial del Club.

En fer clic a «acceptar i continuar» o mitjançant qualsevol altre mecanisme d'acceptació habitual al sector durant el procés de registre, l'usuari accepta aquest contracte de subscripció. Si no accepta aquest contracte de subscripció, no podrà fer ús del servei Barça TV+.

 

2. Subscripció a Barça TV+

Només els residents als països on s'ofereixen els serveis Barça TV+ (d'ara endavant i en conjunt, el «Territori») es poden subscriure a un compte del servei Barça TV+. És necessari estar registrat (o, si no s'hi està, registrar-se) a CULERS MEMBERSHIP i tenir 18 anys complerts per poder contractar i subscriure's al servei de Barça TV+. Els menors d'edat només poden utilitzar el servei sota la supervisió i la responsabilitat d'un adult. Els pares o tutors que permetin que els menors utilitzin el servei són els únics responsables de determinar el Contingut a què tenen accés els dits menors.

L'usuari és l'únic responsable de mantenir la confidencialitat i la seguretat del seu nom d'usuari i contrasenya i de totes les activitats i l'ús dels serveis que es produeixin des del seu compte o subscripció i/o per mitjà d'aquests. Això no obstant, si l'usuari permet a tercers l'accés al seu compte, els termes i condicions d'aquest contracte són aplicables a l'accés i l'ús dels serveis per part del dit tercer. L'usuari es compromet a notificar immediatament al FC Barcelona qualsevol accés no autoritzat al seu compte, i el Club no es responsabilitza de les possibles pèrdues que es derivin de l'ús no autoritzat del compte de l'usuari.

 

3. Condicions de la subscripció

a. Subscripció i renovació automàtica. La subscripció de l'usuari és per una durada determinada, que pot ser mensual o anual. La subscripció triada per l'usuari es renova automàticament quan acaba el període de facturació, llevat que sigui cancel•lada per l'usuari d'acord amb les instruccions de cancel•lació que s'indiquen més endavant. El pagament es carrega pel mètode de pagament que hagi triat l'usuari, una vegada hagi transcorregut el període de prova gratuït (vegi l'apartat següent) i al començament de cada nou període de facturació, tret de cancel•lació. El FC Barcelona es reserva el dret de canviar els preus de les tarifes disponibles. En aquest cas, el Club ha de notificar-ho a l'usuari mitjançant correu electrònic amb un mínim de trenta (30) dies d'antelació respecte de l'entrada en vigor de les tarifes. Si no vol acceptar el canvi de preu, pot cancel•lar la seva subscripció i aquesta cancel•lació tindrà efecte quan acabi el període de facturació corrent. Si l'usuari no cancel•la la seva subscripció una vegada hagi entrat en vigor el canvi de preu, la subscripció es renovarà al preu actualitzat i s'entendrà que l'usuari autoritza el FC Barcelona a carregar-li l'import corresponent mitjançant el mètode de pagament seleccionat.

b. Mètode de pagament. . L'usuari pot fer el pagament de la tarifa per mitjà de qualsevol dels mètodes de pagament oferts pel FC Barcelona al seu web. L'usuari es compromet a tenir fons suficients disponibles per al pagament de la tarifa contractada a través del mètode de pagament seleccionat, i l'usuari és responsable de qualsevol import que no s'hagi pogut cobrar. Si per qualsevol motiu el FC Barcelona no pot procedir al cobrament, es comunicarà a l'usuari i el Club podrà suspendre l'accés als serveis fins que hagi cobrat el deute a través d'un mètode de pagament vàlid. L'usuari podrà actualitzar el mètode de pagament associat al seu compte en qualsevol moment dins del seu compte d'usuari.

c. Període de prova gratuït. La subscripció de l'usuari pot començar amb un període de prova gratuït. La durada d'aquest període s'especifica en el moment de subscripció i el seu objectiu és permetre al nou usuari que provi el servei. El FC Barcelona ha de determinar la durada de les proves gratuïtes a la seva única i exclusiva discreció i, per tant, no es garanteix la disponibilitat d'un període de prova gratuït per a tots els usuaris. En cas que l'usuari gaudeixi d'un període de prova gratuït, se li carregarà el primer pagament immediatament després que hagi transcorregut el període de prova, tret que faci la cancel·lació seguint les instruccions indicades a aquest efecte. L'usuari rebrà una notificació específica en què se l'informarà de la fi del període de prova com a màxim set (7) dies abans que es produeixi la dita fi.

En la modalitat de subscripció anual, els beneficis relatius al compte premium (enviament de targeta física, promocions, descomptes, premis exclusius, etc.) no s'activen fins que hagi transcorregut el període de prova gratuït, en cas que aquest estigui disponible en el moment de la subscripció. 

d. Cancel•lació, política de reembossaments i renúncia al dret de desistiment. L'usuari pot cancel•lar la seva subscripció en qualsevol moment i continuarà tenint accés al servei fins que acabi el període de facturació corresponent. L'usuari pot cancel•lar la subscripció per mitjà del seu compte personal seguint les instruccions de cancel•lació. Els pagaments no són reembossables i no facilitem devolucions ni abonaments per Continguts no visionats. En subscriure aquest contracte, l'usuari accepta la prestació immediata del servei i la disponibilitat immediata dels Continguts. L'usuari també accepta que no tindrà dret a desistir dels serveis o d'aquest contracte, de conformitat amb l'article 103 (m) de la Llei general de defensa dels consumidors i usuaris (Reial decret legislatiu 1/2007, de 16 de novembre) una vegada hagi començat la prestació del servei. Si la prestació del servei ha començat i l'usuari ja no vol quedar obligat pel contracte, ha de resoldre'l segons el que s'ha disposat anteriorment.

e. Dret a modificar el contracte. El FC Barcelona es reserva el dret de modificar aquest contracte de subscripció. Les modificacions entren en vigor passats trenta (30) dies de l'enviament de la notificació corresponent a l'usuari. Si no està d'acord amb qualsevol modificació d'aquest contracte, l'usuari pot cancel•lar la seva subscripció al servei de conformitat amb els termes i condicions indicats a l'apartat anterior. No obstant això, certs elements del servei poden variar en qualsevol moment sense necessitat de notificació per motius relatius a evolucions tècniques, sempre que no impliquin un increment del preu de la subscripció, ni una alteració de la qualitat o una modificació significativa de les funcionalitats del servei Barça TV+.

f. Notificacions. Les notificacions que li remeti el FC Barcelona es fan per mitjà del correu electrònic a l'última adreça de correu electrònic que ens hagi facilitat. L'usuari és responsable de mantenir actualitzada en tot moment la seva informació personal per facilitar-nos la seva adreça de correu electrònic actual. En cas que no faci servir o consulti l'adreça de correu electrònic que ens hagi facilitat, o si per qualsevol altre motiu no se li pot lliurar la notificació descrita anteriorment, el nostre enviament del missatge per correu electrònic amb la dita notificació constituirà, de tota manera, la notificació efectiva dels canvis, les modificacions, les agregacions o les eliminacions que es descriuen en la dita notificació.

4. Ús del servei i Continguts de Barça TV+

a. Ús personal. El servei i tots els Continguts són per a l'ús personal de l'usuari i, per tant, no es poden compartir amb individus de fora de la llar de l'usuari ni tampoc la seva visualització és comercialitzable. Durant la subscripció de l'usuari, el FC Barcelona li concedeix un dret limitat, no exclusiu i intransferible per accedir als serveis i veure els Continguts. Amb l'excepció que s'ha esmentat, no es transferirà cap dret, títol o benefici. D'acord amb això anterior, l'usuari accepta no utilitzar els serveis per a exhibicions públiques.

Un mateix usuari té dret a utilitzar el servei en un màxim de tres (3) dispositius (ordinadors, telèfons mòbils, tauletes o altres dispositius aprovats) per veure els Continguts de manera simultània. En cas que s'intenti accedir a través d'un quart dispositiu des d'un mateix compte, es mostrarà un missatge que indicarà que s'ha assolit el nombre de dispositius amb accés al servei de manera simultània. Una vegada transcorregut un període de temps determinat, es permetrà automàticament la reproducció dels Continguts per mitjà d'aquest quart dispositiu i es procedirà, al mateix temps, a denegar l'accés a través del primer dispositiu. El període de temps esmentat pot variar a criteri únic i exclusiu del FC Barcelona.

b. Dispositius compatibles i connexió a Internet. L'ús del servei i la visualització dels Continguts requereix dispositius compatibles i determinats programes poden exigir actualitzacions periòdiques. És necessari que l'usuari tingui connexió a Internet d'alta velocitat per accedir als serveis i gaudir-ne. La qualitat de la visualització dels Continguts pot variar segons el dispositiu i es pot veure afectada per diversos factors, com ara la ubicació de l'usuari, l'ample de banda disponible i/o la velocitat de connexió a Internet.

c. Disponibilitat del servei. Determinats Continguts de Barça TV+ poden no estar disponibles en tots els països o territoris. Les restriccions geogràfiques s'han d'aplicar de conformitat amb el lloc des del qual s'hagi subscrit als serveis i/o des del lloc des del qual s'hi accedeixi. Podem fer servir tecnologies i mètodes diversos per comprovar la seva ubicació geogràfica.
El FC Barcelona opera els serveis amb un grau raonable de professionalitat i diligència. El FC Barcelona no fa cap altra promesa ni atorga cap altra garantia sobre els serveis.

Així mateix, és possible que l'accés al servei i als Continguts no estigui disponible en algun moment determinat, incloent-hi: (i) interferències, omissions, interrupcions, virus informàtics, avaries telefòniques o desconnexions en el funcionament operatiu dels serveis, motivats per causes alienes al FC Barcelona; (ii) casos de talls d'alimentació elèctrica del servidor; (iii) períodes de manteniment i actualització; (iv) raons de força major; (v) com a conseqüència d'altres qüestions fora del control del FC Barcelona o del de tercers. El Club no assumeix cap responsabilitat en aquests casos, llevat que s'hagi produït negligència greu o dol per part del Club.

d. Emissió en streaming i descàrrega de Contingut . El Contingut de Barça TV+ es podrà rebre a través d'una emissió en línia (streaming) amb una connexió activa a Internet. Així mateix, es podrà disposar de determinat Contingut per a la seva descàrrega temporal i visualització sense connexió en determinats dispositius compatibles. El nombre de descàrregues és limitat a criteri únic i exclusiu del FC Barcelona. El temps durant el qual es mantindran disponibles determinades descàrregues temporals per a la seva visualització sense connexió pot canviar amb el temps.

e. Atenció al client. Per obtenir mes informació sobre el servei i les seves opcions, l'usuari pot visitar el portal d'atenció, que està disponible al web oficial del FC Barcelona.

f. Serveis i continguts de tercers. Part dels serveis i/o Continguts de Barça TV+ poden estar integrats o prestar-se en relació amb serveis i/o continguts de tercers. No controlem els serveis ni els continguts de tercers.

5. Llicència de drets de propietat intel•lectual

a. Llicència. El FC Barcelona li atorga un dret limitat, d'ús personal, intransferible, no susceptible de cessió, revocable, no exclusiu i no susceptible de subllicència en el Territori i amb subjecció als termes i les condicions que es recullen en aquest contracte de subscripció per dur a terme el següent:

i. Instal•lar i fer un ús personal, no mercantil o comercial, del servei de Barça TV+.
ii. Rebre una emissió en línia (streaming) o descarregar temporalment continguts emparats per drets de propietat intel•lectual, la qual cosa inclou, sense caràcter limitador, partits, documentals, entrevistes, continguts amb jugadors, behindthescenes, entrenaments, canal lineal 24/7 Barça TV o qualsevol altra programació d'entreteniment o informativa que estigui disponible al servei Barça TV+. Es tracta d'una llicència i no d'un contracte de compravenda o de cessió de cap dret sobre els Continguts de Barça TV+. La llicència per rebre streaming o descarregar temporalment els Continguts no genera cap dret de propietat sobre aquests. Els dits Continguts i el servei de Barça TV+, incloent-hi elements amb drets d'autor, marques, marques de servei, noms comercials, imatge comercial i la resta de drets de propietat intel•lectual que pugui haver-hi sobre els Continguts, són propietat del FC Barcelona (o el Club és el llicenciatari legítim d'aquests) i estan protegits per la normativa de drets d'autor, de marques comercials i la resta de lleis en matèria de propietat intel•lectual i industrial.

b. Restriccions a l'ús que l'usuari faci del Contingut. L'usuari accepta que, com a condició de la seva llicència, no pot i es compromet a abstenir-se de:

i. Eludir o deshabilitar qualsevol sistema de protecció de continguts o tecnologia de gestió de drets digitals que es faci servir en relació amb el servei per controlar l'accés al Contingut.
ii. Copiar el Contingut (excepte segons es permet expressament, si és el cas, en aquest contracte de subscripció).
iii. Retransmetre, transmetre, emetre o executar el Contingut disponible a través del servei de Barça TV+.
iv. Crear obres derivades del Contingut.
v. Permetre a tercers que violin les restriccions anteriors.

c. Restriccions a l'ús que l'usuari faci del servei. L'usuari accepta que, com a condició de la seva llicència, no pot i es compromet a abstenir-se de:

i. Traslladar, descompilar, practicar enginyeria inversa, desmuntar o, de qualsevol altra manera, reduir a un format llegible per part d'humans el servei.
ii. Modificar el servei, incloent-hi, a títol merament enunciatiu i no limitatiu, mitjançant l'eliminació d'identificacions, avisos de drets d'autor o altres avisos de propietat del Contingut i/o dels serveis.
iii. Accedir al servei o fer-ne ús de manera que suggereixi una associació amb els nostres productes, serveis, continguts i/o marques.
iv. Utilitzar el servei amb fins mercantils o empresarials o en un establiment o àrea comercial o obert al públic, o muntar un negoci fent servir el Contingut o el servei, tant amb ànim de lucre com sense.
v. Crear obres derivades de qualsevol component del servei propietat del FC Barcelona, de les seves actualitzacions o de qualsevol part d'aquest, tret només en la mesura en què la restricció esmentada estigui prohibida per la legislació aplicable.
vi. Alterar, modificar, manipular o eludir qualsevol de les funcions o les proteccions del servei.
vii. Accedir, fer seguiment o copiar o permetre que una altra persona o entitat accedeixi, faci seguiment o copiï qualsevol element del servei utilitzant un robot, spider, scraper o altres mitjans o procediments automatitzats o manuals, amb permís per escrit o sense.
viii. Malmetre, deshabilitar, sobrecarregar o perjudicar d'una altra manera el servei.
ix. Utilitzar el servei de qualsevol manera il•legal, amb qualsevol fi il•lícit o de manera contrària a aquest contracte de subscripció.
x. Facilitar les credencials d'inici de sessió a tercers.
xi. Permetre d'una altra manera que tercers violin les restriccions anteriors.

d. Infraccions. Tot intent de fer qualsevol dels actes restringits relacionats amb els apartats 5 (b) i (c) constitueix una violació dels drets titularitat del FC Barcelona i del titular dels drets de propietat intel•lectual.

 

6. Política de privacitat

Les seves dades es tractaran d'acord amb el que disposa la Política de privacitat.

En qualsevol cas, per a més informació sobre el tractament de les seves dades i per exercir els seus drets d'accés, rectificació, supressió, oposició, limitació o portabilitat, pot trametre una comunicació per escrit a la Comissió de Protecció de Dades, a l'adreça carrer d'Arístides Maillol, s/n, 08028 de Barcelona (Espanya), o bé per correu electrònic a proteccio.dades@fcbarcelona.cat.

Si té qualsevol dubte, qüestió o reclamació sobre com tractem les seves dades personals, pot posar-se en contacte amb el nostre delegat de protecció de dades a l’adreça de correu electrònic dpo@fcbarcelona.cat o bé per correu postal, enviant un escrit a l'adreça carrer d'Arístides Maillol, s/n, 08028 de Barcelona (Espanya), amb la referència «DPO». En cas que no obtingui resposta en un període raonable, pot interposar una reclamació davant l'Autoritat Espanyola de Protecció de Dades.

7. Independència de les clàusules

Si qualsevol de les disposicions que conté aquest contracte de subscripció és declarada il•legal, invàlida o no exigible per qualsevol raó, la dita disposició es considerarà independent de la resta de condicions i no afectarà la validesa i l'exigibilitat de la resta de disposicions. En aquest cas, l'usuari i el FC Barcelona han de substituir la part declarada il•legal, nul•la o no exigible per una altra disposició que sigui vàlida i vinculant i l'efecte de la qual, atesos els continguts i la finalitat d'aquest contracte de subscripció, sigui el més semblant possible al de la part declarada il•legal, nul•la o no exigible.

8. Clàusules que mantenen la vigència després de l'extinció del contracte

Seguiran plenament vigents les disposicions contingudes en aquest contracte de subscripció que, per la seva naturalesa, hagin de mantenir la vigència després de l'extinció o la resolució anticipada del contracte.

9. Integritat del contracte

Aquest contracte de subscripció a Barça TV+ i les disposicions que conté constitueixen el contracte íntegre entre l'usuari i el FC Barcelona relatiu al seu objecte i substitueixen totes les disposicions, enteses, negociacions i discussions que s'hagin produït entre les parts, tant orals com per escrit. La dispensa de qualsevol de les disposicions d'aquest contracte de subscripció no constitueix renúncia a cap altra disposició, ni constitueix dispensa continuada, tret que s'indiqui expressament el contrari.

10. Llei aplicable i jurisdicció

Aquests termes i condicions es regeixen i s'interpreten pel que s'estableix als termes i condicions mateixos i la legislació catalana, espanyola i internacional que resulti aplicable. Tanmateix, no limiten cap protecció al consumidor a què l'usuari pugui tenir dret de conformitat amb la legislació vigent al seu país de residència.

Si sorgeix qualsevol conflicte o discrepància en la interpretació o l'aplicació dels termes i condicions, els jutjats o tribunals que, si escau, coneixeran l'assumpte són els de la ciutat de Barcelona (Espanya). Mitjançant aquest document, dona el seu consentiment i se sotmet a la jurisdicció personal dels dits tribunals; res del que s'estipula en aquest document impedirà l'aplicació i el compliment de la llei aplicable. Si decideix accedir als serveis, ho fa per iniciativa pròpia i és responsable de complir totes les lleis aplicables, incloent-hi les lleis locals aplicables.

 

Tanca l'article

Relacionat Amb aquest contingut