Transparència i Compliance

El FC Barcelona fa pública informació institucional, organitzativa i de planificació, econòmica, pressupostària i estadística per tal de donar compliment a la Llei de Transparència

Informació institucional, organitzativa i de planificació

1. Estatuts

2. Normativa aplicable

3. Estructura executiva

4. Dades de contacte

5. Responsabilitat social corporativa

Compliance

1. Compliance 
1.1. Àrea de Compliance
1.2. Codi Ètic
1.3. Canal Ètic
1.4. Protocol per a la prevenció i abordatge de l’assetjament sexual, per raó de sexe, d’orientació sexual, d’identitat de gènere o d’expressió de gènere
1.5. Protocol per a la prevenció i abordatge de l’assetjament laboral

Informació econòmica, pressupostària i estadística

1. Pressupostos

2. Comptes anuals i auditoria
2.1 Registre de comptes
2.2 Endeutament

3. Convenis i contractes amb entitats públiques

4. Subvencions i ajudes públiques

5. Contractes patrocinadors i proveïdors.

Pots consultar més dades a la memòria del 2022-2023.
També pots consultar dades de la memòria 2022-2023 de la Fundació.

Transparència internacional 

 • 1. Informació sobre els òrgans directius i el personal del Club

   

  1. Es publiquen dades biogràfiques del President i dels membres de la Junta Directiva/Consell d'Administració del Club (mínim de quatre línies cadascú).

  President i membres de la Junta Directiva/Consell d'Administració del Club

  2. S'especifiquen les adreces electròniques genèriques de les diferents seccions o departaments del Club, així com les dades generals de contacte del Club (telèfon/s, direcció/ons de correu electrònic i seu social).

  Àrea de Compliance

  Contacte del Club

  Contacte seccions

  Departament de premsa

  Comisions i Òrgans de Control del Club

  3. Es publiquen els acords de l'Assemblea General del Club/Junta General d'Accionistes de la SAD, així com els acords presos per la Junta Directiva i es mantenen actualitzats de forma periòdica. 

  Acords de la Junta Directiva

  4. Es publica d’una manera detallada un organigrama actualitzat del Club (representació gràfica) que permeti identificar els responsables de les diferents àrees.

  Estructura Executiva

  Comisions i Òrgans

  Organigrama Futbol

  2. Marc legal, estructura organizativa i patrimoni del Club

   

  5. Es publica la normativa legal, institucional i estatutària que ha de complir el Club.

  Estatuts

  Normativa interna

  6. Existeix i es publica un Codi ètic o de bones pràctiques i/o comportaments esportius per part del Club.

  Veure codi ètic del Club

  Manual de bones pràctiques de la LFP

  7. Existeix i es publica el Reglament de Règim intern de el Club.

  Reglament Intern del Recinte Esportiu

  8. S’informa que el Club disposa d’un Comitè Ètic o d’un Compliance Officer. 

  Àrea de Compliance

  9. S’informa si el Club es troba, o no, en situació de concurs de creditors, o de preconcurs o situació similar.

  Indicador situació concurs de creditors

  10. S’especifiquen les dades bàsiques dels diferents equips de futbol existents (professionals, juvenils, infantils, femenins, etc.) i, en el seu cas, de divisions o seccions d’altres esports.

  Dades bàsiques dels esports del Club

 •    

  1. Característiques de la pàgina web del Club

   

  11. S’ha implantat un portal (o secció específica) de transparència al web del Club.

  Transparència del Club

  12. Existeix un Cercador intern clarament visible a la pàgina web.

  Cerca

  13. La pàgina web conté una Bústia o Canal de denúncies específic perquè socis, afiliats i tercers puguin posar en coneixement del Club incompliments legals, reglamentaris, estatutaris o del Codi Ètic.

  Canal Ètic

  Síndic dels Socis

  2. Informació i atenció al soci, als empleats i al públic en general 

   

  14. Es preveu al web un espai reservat per als socis i/o accionistes del Club.

  Socis

  15. Es publica un llistat de les Penyes d’aficionats relacionades amb el Club i les seves dades bàsiques.

  Llistat de les Penyes

  16. Es preveu al web del Club un espai reservat per rebre suggeriments o peticions de les Penyes i/o associacions d’aficionats.

  Contacte OAP

  Atenció al soci

  17. Es publica el nombre d’espectadors que hi ha hagut en els diferents actes esportius (almenys els de les diferents competicions oficials) celebrats als camps, recintes i instal·lacions del Club.

  Nombre d'espectadors a les competicions oficials

  18. Existeixen i es publiquen els resultats d’enquestes realitzades als socis i/o al públic sobre satisfacció o qualitat dels serveis del Club (si no s’han realitzat enquestes, s’indicarà expressament al web).

  Resultats Observatori Blaugrana - Socis

  Resultats Observatori Blaugrana - Seguidors

  3. Relacions amb la societat, seguretat i posició del Club contra la violència 

   

  19. Es publiquen normes específiques i recomanacions del Club a aficionats sobre comportaments, i contra la violència, a les seves instal·lacions i recintes, així com en actes en què participi el Club en recintes aliens.

  Condicions d'accés a les instal·lacions esportives

  Reglament intern que regula el funcionament dels viatges de FC Barcelona Desplaçaments

   

  20. Es publica el Reglament Intern del recinte esportiu visat per La Liga (art. 6 RD 2023-2010 de prevenció de la violència, el racisme i la intolerància amb l'esport).

  Reglament intern del recinte esportiu 

  21. Es publica una Memòria de Responsabilitat Social o de Sostenibilitat del Club, o almenys les mesures o polítiques de caràcter social o de responsabilitat social del Club.

  Memòria Fundació FC Barcelona

  22. S’informa sobre les relacions i/o condicions especials del Club respecte a les Penyes i/o associacions d’aficionats (reserva d’entrades, espais als recintes, etc.), o bé sobre la no existència d’aquest tipus de condicions.

  Informació sobre Penyes

  Alta penya

  Entrades per a penyes

  Llistat de Penyes

  23. S'informa sobre la normativa en matèria de venda d'entrades quan el club exerceix de visitant (nominatives i venudes a través del club visitant).

  Bases legals per a la sol·licitud i compra d'entrades FC Barcelona Desplaçaments

  24. Existeix i es publica al web un perfil (o diversos) del Club a les xarxes socials (Facebook o similars).

  Segueix el Barça a les xarxes socials

 • 1. Informació comptable 

   

  25. Es publica la data de dipòsit al Registre Mercantil i/o al Consell Superior d'Esports (CSD) dels últims Comptes Anuals del Club.

  Data de dipòsit al CSD 

  26. Es publica la data d’enviament a la Lliga de Futbol Professional (LFP) dels Comptes Anuals i restant informació economicofinancera d’enviament obligat (data límit d’enviament: 31 d’octubre).

  Data d’enviament a la LFP

  27. Es publiquen els Comptes Anuals d’entitats vinculades, especialment els Comptes i la Memòria completa de la Fundació del Club, si n’hi ha (si no existeixen entitats vinculades, s’indicarà expressament al web).

  Memòria de la Fundaicó del Club

  28. Es publica el Punt d'Equilibri del Club, segons es defineix pel Reglament de Control Econòmic de la LFP (diferència entre Ingressos rellevants i Despeses rellevants en una temporada) i els indicadors que el componen (art. 12 RLFP)

  Indicador del punt d’equilibri

  2. Informació sobre ingressos i despeses

   

  2.1 Ingressos

   

  29. Es publica el desglossament dels Ingressos rellevants del Club (Annex I.7 RLFP): a) Taquilla; b) Patrocini i publicitat; c) Drets de retransmissió; d) Activitats comercials; e) Altres ingressos d’explotació; f) Beneficis per l’alienació de drets federatius de jugadors; g) Plusvàlues per l’alienació d’immobilitzat material; h) Ingressos financers; i) Ingressos derivats de partides no monetàries; j) Operacions de rendes amb parts vinculades per sobre del raonable; k) Ingressos d’operacions no relacionades amb el futbol ni amb el Club; l) Tractament dels ingressos i despeses derivades de quitaments pels concursos.

  Ingressos

  2.2 Despeses

   

  30. Es publica el detall de les Despeses rellevants del Club (Annex I.8 RLFP): a) Cost de vendes/materials; b) Despeses en les retribucions a empleats; c) Altres despeses d’explotació; d) Amortització/deteriorament de drets federatius o de jugadors; e) Pèrdues per l’alienació de drets federatius de jugadors; f) Costos financers i dividends; g) Operacions de despeses amb parts vinculades per sota del valor raonable; h) Despeses en activitats de desenvolupament de planter; i) Despeses en activitats de desenvolupament comunitari; j) Dèbits/càrregues no monetàries; k) Costos financers directament atribuïbles a la construcció d’immobilizat material; l) Despeses d’operacions no relacionades amb el futbol ni amb el Club.

  Despeses

  31. Es publica el detall de les Despeses associades a la primera plantilla (segons el Reglament de La Liga)

  Despeses associades a la primera plantilla

  Es publica el detall de les despeses associades a agents

  Despeses agents

  3. Dades sobre endeutament

   

  32. Es publica desglossat l’endeutament del Club (CECSD-IV): 1) Deute amb les administracions públiques: a) Deute amb Hisenda pública, b) Deutes a la Seguretat Social; 2) Deute privat: a) Deutes amb entitats de crèdit, b) Altres deutes.

  Endeutament del Club

  33. Es publica el llistat de deutes amb les administracions públiques corresponents (art. 18 Reglament de La Liga). 

  Saldos corrents amb les Administracions Públiques

  34. Es publica el llistat de deutes i crèdits amb els empleats (art. 12 Reglament de La Liga).

  Creditors comercials i altres comptes a pagar

 • 1. Informació sobre contractacions 

   

  35. Es publiquen els imports percebuts pel Club en concepte de: a) Els traspassos i b) Els fitxatges realitzats les dues últimes temporades (almenys el nre. de jugadors i l’import global tant d’ a) com de b), i si han participat en el seu cas, Fons d’inversió a les operacions (i la seva quantia).

  Immobilitzat intangible esportiu

  36. Es publiquen els imports percebuts per: a) La venda de jugadors i b) La cessió temporal de jugadors (almenys el nre. de jugadors i el global tant d’ a) com de b).

  Immobilitzat intangible esportiu

  37. Es fa públic el límit salarial de la plantilla del Club.

  Límit salarial de la plantilla del Club

  38. Es publica el nombre de menors d’edat amb llicència al servei del Club en els diferents nivells i seccions esportives.

  Menors d'edat en els diferents nivells i seccions esportives

  2. Informació sobre subministradors de béns i serveis 

   

  39. Es publica la llista i/o la quantia de les operacions amb els proveïdors, adjudicataris i/o contractistes més importants del Club.

  Llista de proveïdors del FC Barcelona

 • 1. Planificació i organització del Club 

   

  40. Es publiquen els Plans i/o Programes anuals i/o plurianuals del Club (Calendari de la temporada).

  Pla Estratègic

  Calendari Primer Equip
  Calendari Femení
  Calendari Barça B
  Calendari Bàsquet 
  Calendari Handbol 
  Calendari Futbol Sala 
  Calendari Hoquei

  2. Contractes, convenis i subvencions 

   

  41. Es publiquen periòdicament cada un dels contractes formalitzats amb qualsevol entitat pública (o sota control públic) o almenys la relació d'aquests amb menció de les parts signants, el seu objecte i, si s'escau, les obligacions econòmiques contretes.

  Contractes amb Entitats Públiques

  42. Es publica la relació dels Convenis subscrits, amb entitats públiques, el seu objecte i en el seu cas les obligacions econòmiques convingudes.

  Convenis amb Entitats Públiques

  43. Es publiquen les Subvencions i ajuts rebuts de qualsevol entitat pública (o sota control públic), amb indicació del seu import i la seva finalitat.

  Subvencions i ajuts rebuts

  3. Òrgans directius del Club

   

  44. Es publiquen les retribucions percebudes, en el seu cas, pels membres de la Junta Directiva/Consell d’Administració del Club (si no n’hi ha, s’indicarà expressament al web).

  Retribucions a la Junta Directiva

  45. Es publiquen les retribucions percebudes pels membres de l’Alta Direcció o màxims responsables executius al Club, així com les despeses de representació (individuals o a nivell global) efectuades per aquests.

  Retribucions al Comitè de Direcció

  4. Informació econòmica i pressupostària

   

  46. Es publica el Pressupost i la resta de documentació requerida a les normes pressupostàries (segons el model normalitzat aprovat per la LFP: art. 12 RLFP).

  Pressupost

  47. Es publiquen els Comptes Anuals individuals i, en el seu cas, consolidats, del Club (art. 12 RLFP, segons art. 13).

  Comptes Anuals del Club

  48. Es publiquen els Informes externs d’Auditoria sobre els comptes del Club.

  Informes externs d'Auditoria

Tanca l'article

Relacionat Amb aquest contingut