Transparència

El FC Barcelona fa pública informació institucional, organitzativa i de planificació, econòmica, pressupostària i estadística per tal de donar compliment a la Llei de Transparència

Informació institucional, organitzativa i de planificació

1. Estatuts

2. Normativa aplicable

3. Estructura executiva

4. Dades de contacte

5. Responsabilitat social corporativa

Informació econòmica, pressupostària i estadística

1. Pressupostos

2. Comptes anuals i auditoria
2.1 Registre de comptes
2.2 Indicadors econòmics-financers
2.3 Ingressos i despeses
2.4 Endeutament
2.5 Retribucions alts càrrecs i màxims responsables

3. Convenis i contractes amb entitats públiques

4. Subvencions i ajudes públiques

5. Contractes patrocinadors i proveïdors.

Pots consultar més dades a la memòria del 2017-2018.
També pots consultar dades de la memòria 2017-2018 de la Fundació.

Transparència internacional - INFUT 2018

Objectius i característiques bàsiques

 • 1. Informació sobre els òrgans directius i el personal del Club (4)

   

  1. S'especifiquen dades biogràfiques del president i dels membres de la Junta Directiva/Consell d'Administració del Club (mínim de quatre línies cadascú).

  Veure

  2. S'especifiquen les adreces electròniques de la Presidència i de cadascuna de les diferents seccions o departaments del Club, així com les dades generals de contacte del Club (telèfon/s, direcció/ons de correu electrònic i seu social).

  Transparència i Compliance

  Contacte del Club

  Departament de premsa

  Comisions i Òrgans de Control del Club

  3. Es publiquen els acords de l'Assemblea General del Club/Junta General d'Accionistes de la SAD, així com els acords presos per la Junta Directiva.

  Veure

  Veure

  4. Es publica d’una manera detallada una relació o organigrama del personal permanent al servei del Club (amb detall del seu nombre en cadascuna de les categories laborals o professionals).

  Estructura Executiva

  Comisions i Òrgans

  Organigrama Futbol

  2. Marc legal, estructura organizativa i patrimoni del Club (5)

   

  5.Es publica la normativa legal, institucional i estatutària que ha de complir el Club.

  Veure

  6. Existeix i es publica un Codi ètic o de bones pràctiques i/o comportaments esportius per part del Club.

  Veure codi ètic del Club

  Manual de bones pràctiques de la LFP

  7. S’informa que el Club disposa d’un Comitè Ètic o d’un Compliance Officer per gestionar la informació que rep a través de la Bústia o Canal de denúncies.

  Compliance

  Contacte del Club

  Codi ètic

  8. S’informa si el Club es troba, o no, en situació de concurs de creditors, o de preconcurs o situació similar.

  Veure

  9. S’especifiquen les dades bàsiques dels diferents equips de futbol existents (professionals, juvenils, infantils, femenins, etc.) i, en el seu cas, de divisions o seccions d’altres esports.

  Veure

 •    

  1. Característiques de la pàgina web del Club (4)

   

  10. S’ha implantat un portal (o secció específica) de transparència al web del Club.

  Veure

  11. Existeix un Cercador intern clarament visible a la pàgina web.

  Veure

  12. Es pot veure a la portada d’inici el Mapa del web del Club.

  Veure

  13. La pàgina web conté una Bústia o Canal de denúncies específic perquè internament i/o socis i/o tercers puguin posar en coneixement del Club incompliments eventuals del Codi Ètic.

  Contacte de Compliance i canal de Cumpliment Normatiu i Ètic

  Codi Ètic del FC Barcelona

  Síndic dels Socis

  2. Informació i atenció al soci, als empleats i al públic en general (7)

   

  14. Es preveu al web un espai reservat per als socis i/o accionistes del Club.

  Veure

  15. S’ofereixen i/o imparteixen cursos de formació perquè empleats i directius coneguin les obligacions legals que els afecten en el desenvolupament de la seva activitat.

  Veure

  16. Es publica un llistat de les Penyes d’aficionats relacionades amb el Club i les seves dades bàsiques.

  Veure

  17. Es preveu al web del Club un espai reservat per rebre suggeriments o peticions de les Penyes i/o associacions d’aficionats.

  Oficina d'Atenció Online SOCIS

  Oficina d'Atenció Online PENYES

  Oficina de Confederació Mundial de Penyes

  Nota legal

  18. Es publica el catàleg bàsic de les activitats del Club, així com les seus dels seus serveis i equipaments.

  Veure

  19. Es publica el nombre d’espectadors que hi ha hagut en els diferents actes esportius (almenys els de les diferents competicions oficials) celebrats als camps, recintes i instal·lacions del Club.

  Veure

  20. Existeixen i es publiquen els resultats d’enquestes realitzades als socis i/o al públic sobre satisfacció o qualitat dels serveis del Club (si no s’han realitzat enquestes, s’indicarà expressament al web).

  Resultats Observatori Blaugrana - Socis

  Resultats Observatori Blaugrana - Seguidors

  3. Relacions amb la societat, seguretat i posició del Club contra la violència (7)

   

  21. Es publiquen normes específiques i recomanacions del Club a aficionats sobre comportaments, i contra la violència, a les seves instal·lacions i recintes, així com en actes en què participi el Club en recintes aliens.

  Condicions d'accés a les instal·lacions esportives

  Veure

   

  22. S’informa sobre la simbologia i material no permès (bengales, armes, punters làser, etc.) dins del recinte esportiu del Club.

  Condicions d'accés a les instal·lacions esportives

   

  23. Es publica una Memòria de Responsabilitat Social o de Sostenibilitat del Club, o almenys les mesures o polítiques de caràcter social o de responsabilitat social del Club.

  Veure

  24. S’informa sobre les relacions i/o condicions especials del Club respecte a les Penyes i/o associacions d’aficionats (reserva d’entrades, espais als recintes, etc.), o bé sobre la no existència d’aquest tipus de condicions.

  Informació sobre Penyes

  Entrades per a penyes

  Carnet de penyista

  25. Es publica el Reglament intern del Club, i/o almenys les mesures adoptades o previstes contra els grups potencialment violents o radicals que acudeixen al recinte esportiu del Club.

  Veure

  26. S’informa sobre les decisions en matèria de repartiment i ubicació d’entrades per a desplaçaments o finals, materials d’animació que estan prohibits, i resta de normes sobre seguretat i animació.

  Veure

  27. Existeix i es publica al web un perfil (o diversos) del Club a les xarxes socials (Facebook o similars).

  Veure

 • 1. Informació comptable (6)

   

  28. Es publica la data de dipòsit al Registre Mercantil dels últims Comptes Anuals del Club.

  Veure

  29. Es publica la data de lliurament al Consell Superior d’Esports (CSD) dels últims Comptes Anuals

  Veure

  30. Es publica la data d’enviament a la Lliga de Futbol Professional (LFP) dels Comptes Anuals i restant informació economicofinancera d’enviament obligat (data límit d’enviament: 31 d’octubre).

  Veure

  31. Es publiquen els Estats financers intermedis individuals i consolidats (art. 12 RLFP) (segons art. 14).

  Veure

  32. Es publica el Punt d’Equilibri del Club, segons es defineix pel Reglament de Control Econòmic de la LFP (diferència entre Ingressos rellevants i Despeses rellevants en una temporada) i els indicadors que el componen (art. 12 RLFP) (segons art. 20).

  Veure

  33. Es publiquen els Comptes Anuals d’entitats vinculades, especialment els Comptes i la Memòria completa de la Fundació del Club, si n’hi ha (si no existeixen entitats vinculades, s’indicarà expressament al web).

  Veure

  2. Indicadors economicofinancers (4)

   

  Es publiquen els indicadors següents:

   

  34. Autonomia financera: Patrimoni net/(Passiu + Patrimoni net).

  Veure

  35. Rellevància econòmica de la primera plantilla: Retribucions totals de la primera plantilla/Pressupost total del Club.

  Veure

  36. Endeutament del Club: Deutes totals del Club/Ingressos rellevants (segons el RLFP).

  Veure

  37. Inversions en jugadors: Import invertit en jugadors de la primera plantilla/Ingressos rellevants de l’última temporada.

  Veure

  Veure

  3. Informació sobre ingressos i despeses (3)

   

  3.1 Ingressos

   

  38. Es publica el desglossament dels Ingressos rellevants del Club (Annex I.7 RLFP): a) Taquilla; b) Patrocini i publicitat; c) Drets de retransmissió; d) Activitats comercials; e) Altres ingressos d’explotació; f) Beneficis per l’alienació de drets federatius de jugadors; g) Plusvàlues per l’alienació d’immobilitzat material; h) Ingressos financers; i) Ingressos derivats de partides no monetàries; j) Operacions de rendes amb parts vinculades per sobre del raonable; k) Ingressos d’operacions no relacionades amb el futbol ni amb el Club; l) Tractament dels ingressos i despeses derivades de quitaments pels concursos.

  Veure

  3.2 Despeses

   

  39. Es publica el detall de les Despeses rellevants del Club (Annex I.8 RLFP): a) Cost de vendes/materials; b) Despeses en les retribucions a empleats; c) Altres despeses d’explotació; d) Amortització/deteriorament de drets federatius o de jugadors; e) Pèrdues per l’alienació de drets federatius de jugadors; f) Costos financers i dividends; g) Operacions de despeses amb parts vinculades per sota del valor raonable; h) Despeses en activitats de desenvolupament de planter; i) Despeses en activitats de desenvolupament comunitari; j) Dèbits/càrregues no monetàries; k) Costos financers directament atribuïbles a la construcció d’immobilizat material; l) Despeses d’operacions no relacionades amb el futbol ni amb el Club.

  Veure

  40. Es publica el detall de les Despeses associades a la primera plantilla (segons el RLFP)

  Veure

  4. Dades sobre endeutament (4)

   

  41. Es publica desglossat l’endeutament del Club (CECSD-IV): 1) Deute amb les administracions públiques: a) Deute amb Hisenda pública, b) Deutes a la Seguretat Social; 2) Deute privat: a) Deutes amb entitats de crèdit, b) Altres deutes.

  Veure

  42. Es publica el llistat de deutes amb les administracions públiques corresponents (art. 12 RLFP) (segons art. 18).

  Veure

  43. Es publica el llistat de deutes i crèdits amb els empleats (art. 12 RLFP) (segons art. 17).

  Veure

  44. Es publica el llistat de deutes i crèdits amb el personal esportiu (RLFP).

  Veure

 • 1. Informació sobre contractacions (4)

   

  45. Es publiquen els imports percebuts pel Club en concepte de: a) Els traspassos i b) Els fitxatges realitzats les dues últimes temporades (almenys el nre. de jugadors i l’import global tant d’ a) com de b), i si han participat en el seu cas, Fons d’inversió a les operacions (i la seva quantia).

  Veure

  46. Es publiquen els imports percebuts per: a) La venda de jugadors i b) La cessió temporal de jugadors (almenys el nre. de jugadors i el global tant d’ a) com de b).

  Veure

  47. Es fa públic el límit salarial de la plantilla del Club.

  Veure

  48. Es publica el nombre de menors d’edat amb llicència al servei del Club en els diferents nivells i seccions esportives.

  Veure

  2. Informació sobre subministradors de béns i serveis (1)

   

  49. Es publica la llista i/o la quantia de les operacions amb els proveïdors, adjudicataris i/o contractistes més importants del Club.

  Veure

 • 1. Planificació i organització del Club (2)

   

  50. Es publiquen els Plans i/o Programes anuals i/o plurianuals del Club, així com les activitats, mitjans i temps previst per a la seva consecució.

  Veure

  51. Es publica un Organigrama actualitzat del Club que permet identificar els responsables dels diferents òrgans, així com les seves funcions i relacions de dependència.

  Veure

  2. Contractes, convenis i subvencions (4)

   

  52. Es publiquen de manera immediata cadascun dels Contractes (tots els contractes no menores) formalizats amb qualsevol entitat pública (o sota control públic).

  Veure

  53. Es publiquen periòdicament (com a mínim trimestralment) els Contractes menors (inferiors a 18.000 euros, o a 50.000 euros en el cas d’obres) formalitzats amb qualsevol entitat pública (o sota control públic).

  Veure

  54. Es publica la relació dels Convenis subscrits, amb menció de les parts signants, el seu objecte i en el seu cas les obligacions econòmiques convingudes.

  Veure

  55. Es publiquen les Subvencions i ajuts rebuts de qualsevol entitat pública (o sota control públic), amb indicació del seu import i la seva finalitat.

  Veure

  3. Òrgans directius del Club (2)

   

  56. Es publiquen les retribucions percebudes, en el seu cas, pels membres de la Junta Directiva/Consell d’Administració del Club (si no n’hi ha, s’indicarà expressament al web).

  Veure

  57. Es publiquen les retribucions percebudes pels membres de l’Alta Direcció o màxims responsables executius al Club, així com les despeses de representació (individuals o a nivell global) efectuades per aquests.

  Veure

  4. Informació econòmica i pressupostària (3)

   

  58. Es publica el Pressupost d’ingressos i despeses, de tresoreria, d’inversions i desinversions, de finançament i la resta de documentació requerida a les normes pressupostàries (segons el model normalitzat aprovat per la LFP: art. 12 RLFP).

  Veure

  59. Es publiquen els Comptes Anuals individuals i en el seu cas, consolidats, del Club: a) Balanç, b) Compte de Pèrdues i Guanys, c) Estat de Fluxos d’efectiu, d) Estat de canvis en el patrimoni net, e) Memòria, f) Informe de gestió (art. 12 RLFP, segons art. 13).

  Veure

  60. Es publiquen els Informes externs d’Auditoria sobre els comptes del Club.

  Veure

Tanca l'article

Relacionat Amb aquest contingut