Organització

Organització

Senadors

El Senat del FC Barcelona és un òrgan col·legiat i honorífic de caràcter consultiu, integrat pels mil socis i sòcies amb més antiguitat al Club


El nomenament ha de quedar reflectit en un diploma i un carnet que s’ha de lliurar al senador o senadora.

La funció del Senat és assessorar i aconsellar sobre totes les qüestions que li sotmeti el President i la Junta Directiva.

La convocatòria s’ha de fer per acord de Junta Directiva, que ha de fixar l’ordre del dia. Les sessions han de ser presidides per la Junta Directiva, que ha d’actuar com a secretari per aixecar acta de les sessions.

Les decisions s’ha de prendre per majoria simple dels assistents. El vot és personal i no delegable.

 

Tanca l'article

Relacionat Amb aquest contingut