fcb.portal.reset.password

Imatge corporativa

Aquest dimecres la Comissió Gestora ha rebut de Deloitte l’informe d’auditoria dels comptes anuals del FC Barcelona corresponents a la temporada 2014/15, juntament amb la certificació de la ràtio d’endeutament prevista a l’article 67è dels Estatuts.

L’informe d’auditoria és net, no inclou cap excepció i manifesta en la seva opinió que “els comptes anuals de l’exercici 2014/2015 expressen, en tots els aspectes significatius, la imatge fidel del patrimoni i de la situació financera del FC Barcelona a 30 de juny de 2015, així com dels seus resultats i fluxos d’efectiu corresponents a l’exercici anual finalitzat en aquesta data, de conformitat amb el marc normatiu d’informació financera que resulta d’aplicació i, en particular, amb els principis i criteris comptables que hi estiguin continguts”.

L’exercici 2014/15 es tanca amb una xifra d’ingressos de 608 milions d’euros, un EBITDA de 105 milions d’euros i un benefici després d’impostos de 15 milions d’euros.

Amb la voluntat d’actuar amb la màxima transparència, la Comissió Gestora ha fet públics els documents següents:

  1. Informe d’auditoria i Comptes Anuals tancats el 30 de juny de 2015.
  2. Informe de procediments acordats previstos a l’Art 67 dels Estatuts.
  3. Resum de les dades econòmiques més rellevants.
Tornar a dalt