fcb.portal.reset.password

Toni Freixa ha explicat els detalls de la proposta de reforma dels Estatuts / FOTO: GERMÁN PARGA - FCB

La Junta Directiva ha definit els principals aspectes que es modificaran en la reforma dels Estatuts que es presentarà per a la seva aprovació en la pròxima Assemblea General Ordinària de Compromissaris, que se celebrarà durant la segona quinzena del mes de setembre d’aquest any. En la pròxima reunió de la Junta Directiva al mes de juliol de la Junta, es concretarà la redacció del text i s’obrirà posteriorment un període d’informació per als socis.

El portaveu i secretari de la Junta Directiva, Toni Freixa, ha explicat que amb aquesta nova proposta “estem complint el compromís electoral de dotar als socis de major participació i reforçar el funcionament democràtic de l’Entitat. Hi ha reformes que treuen poder a la Junta Directiva i atorguen poder i participació als socis”. Tot seguit, Freixa ha comentat que “hem incorporat qüestions que hem anat acordant dins la Junta des que van prendre possessió el 2010 i que pretenem que figurin als Estatuts perquè són positives”. També hi ha alguns articles que s’han hagut d’adaptar al decret 58/2010 de la Generalitat de Catalunya.

A continuació, resumim els principals canvis que ha anunciat Toni Freixa, la redacció definitiva dels quals es concretarà en les pròximes setmanes:

 Per suprimir les seccions es requerirà la ratificació per part de l’Assemblea.

 L’accés als abonaments requerirà una antiguitat mínima de cinc anys de socis i també es regula la llista d’espera.

 Es regula la reserva màxima d’un 15% d’entrades que pot fer el Club per als compromisos institucionals i patrocinadors en les final. S’adopten criteris de ponderació reforçant els socis que siguin més antics o participin en més desplaçaments.

L’accés a la informació prèvia que tenen els compromissaris també s’estén a tots els socis.

Dret accedir a la totalitat dels acords de la Junta Directiva i l’Assemblea llevat els confidencials, la publicitat dels quals perjudiquin els interessos del Club.

Els socis tindran l’obligació expressa d’actualitzar les seves dades en l’actualització dels cens. Després d’un determinat règim de notificació el no compliment pot ser causa de la pèrdua de la condició de soci.

Es regulen els referèndums i els mecanismes de participació directes a través de les consultes, ja siguin vinculants o no.

Es reconeix l’organització territorial de les penyes i el seu funcionament a través de les federacions territorials, el Consell de Penyes i el Síndic de Penyes.

Els membres de mèrit no seran una decisió exclusiva de la Junta Directiva sinó que requerirà la ratificació per part de l’Assemblea General.

Es suprimeix la figura dels membres protectors.

Es reforça l’Assemblea com a òrgan de govern i per autoritzar compres, vendes de bens materials, o endeutament per valor superior al 20% del pressupost caldrà un quòrum de 2/3 dels assistents.

L’Assemblea haurà de ratificar els contractes de cessió de la imatge, nom, símbols o drets audiovisuals amb durada superior de cinc anys.

L’autorització per patrocinar l’Estadi i el Palau (conegut com a ‘naming rights’) requerirà la ratificació de l’Assemblea.

La Junta Directiva tindrà les competències per determinar el patrocini de la samarreta, sempre que no es vulnerin els valors ètics i històrics del Club.

Seran compromissaris els socis que tinguin més de cinc anys d’antiguitat.

Es suprimeix la possibilitat que la Junta Directiva designi a dit 25 compromissaris. Es designaran 25 membres del Consell de Penyes que tindran representativitat dins l’Assemblea.

Els compromissaris escollits podran renunciar al càrrec després d’un mes del sorteig. Es farà un sorteig amb el mateix número de compromissaris titulars com de suplents.

Els socis que no són compromissaris podran accedir al nom, cognom i número de soci dels que sí que ho siguin.

El dia de l’Assemblea General haurà de coincidir en dia de partit oficial a l’Estadi.

A la informació prèvia de l’Assemblea s’afegeix l’informe d’auditoria.

Entre els diferents sistemes de votació a l’Assemblea s’inclou un de nou: la votació electrònica.

La durada del mandat de la Junta és manté en sis anys.

El codi ètic, aprovat per la Junta Directiva i que compta amb una Comissió de Control i Transparència que l’aplica, s’incorpora als Estatuts.

Per ser elegible, el president haurà de tenir una antiguitat de 10 anys i els directius, de cinc.

En la composició de la mesa i la Junta Directiva se sortejaran cinc titulars i 25 suplents.

El cens electoral estarà a disposició de les candidatures.

En les butlletes de suport la Junta Directiva es podrà articular un sistema de suport per via telemàtica.

En campanya electoral els actes informatius, promocionals i de propaganda només es podran fer quan s’hagi passat el tall de les signatures i ja sigui candidat.

Tots els interventors de les candidatures tindran un cens electoral per fer el seguiment.

En les mocions de censura caldrà el quòrum del 15% dels socis o el 50% dels compromissaris.

Obligatorietat de fer una reunió del Senat anual.

S’amplien les funcions de la comissió econòmica com a òrgan de control de la gestió de la Junta Directiva per fer el seguiment de les auditories internes i externes i elaborar un informe anual que la Junta Directiva prendrà en coneixement.

S’estableix un rati màxim d’endeutament. La Junta Directiva no podrà aprovar els comptes que sobrepassin un endeutament màxim –pendent de determinar i que estarà en relació amb l’EBITDA. Si hi ha un endeutament superior la directiva tindrà dos exercicis per reequilibrar la situació i si no ho aconsegueix serà causa de cessament anticipat de la Junta Directiva.

La temptativa de revendre l’abonament o entrades també serà infracció com ja ho és ara la revenda.

Es dota de presumpció de veracitat a les actes que els empleats de seguretat poden estendre els dies de partit.

S’estableix el recurs d’anul·lació o de revisió d’una sanció imposada.

Tornar a dalt
_satellite.pageBottom();