ARTICLE 1.- DATA, HORA I DISTÀNCIA.-

La Cursa Barça se celebrarà el diumenge dia 17 de juny del 2018. L’hora de sortida serà a les 9 hores, i el punt oficial, l’esplanada del Camp Nou. Pel que fa a la distància, s’estableixen 10 quilòmetres certificats per la Federació Catalana d’Atletisme.

ARTICLE 2.- SORTIDA I ARRIBADA.- AVITUALLAMENT.-

2.1. Els punts oficials de sortida arribada estan situats a l’esplanada del Camp Nou. El circuit és el següent: començament al punt oficial de sortida, a l’esplanada del Camp Nou, desplaçament cap a l’exterior del recinte i pujada per l’av. Dr. Marañón fins a l’av. Diagonal (1 km), av. Diagonal / pl. Pius XII (2 km), continuació per av. Diagonal / Illa (3 km), pl. Francesc Macià, av. Josep Tarradellas, av. Josep Tarradellas / av. Sarrià (4 km), C/ Entença, travessera de les Corts, travessera de les Corts / Col·legi Pare Manyanet (5 km), C/ Joan Güell, C/ Joan Güell / C/ Fígols (6 km), av. Madrid, C/ Arizala (7 km), travessera de les Corts, carretera de Collblanc, C/ Cardenal Reig (7 km), av. Arístides Maillol, direcció av. Joan XXIII (9 km), accés al recinte del Camp Nou, gir a l’esquerra i una volta al perímetre del Camp Nou amb arribada final a l’esplanada davant de l’accés a Tribuna (10 km). L’organització es reserva el dret a modificar el recorregut per causes alienes i/o de força major. Els participants seran informats d’aquesta modificació amb tota l’antelació que les circumstàncies causants de la modificació permetin.

2.2. El recorregut està degudament senyalitzat i marcat a cada quilòmetre, amb cronometratge parcial als 2,5, 5 i 7,5 quilòmetres.

2.3. El punt d’avituallament estarà situat aproximadament al quilòmetre 5.

2.4. S’estableix, per a tots els participants, un temps màxim d’1 hora i 30 minuts per completar el recorregut. Transcorregut aquest temps es produirà el tancament de la cursa. Els participants que no hagin finalitzat podran continuar el recorregut fins a acabar-lo. No obstant això, haurà de ser respectant el codi de la circulació i sota la seva responsabilitat.

ARTICLE 3.- INSCRIPCIONS.-

3.1. A fi i efecte de poder participar oficialment en la Cursa Barça serà absolutament imprescindible dur a terme la corresponent inscripció a través d’internet.
Concretament, al web del Futbol Club Barcelona www.fcbarcelona.cat/cursa a la pestanya ‘Cursa Barça’ disposada per a tal efecte. Està prohibit participar en la cursa sense la prèvia inscripció.

3.2. El període d’inscripcions es tancarà q u an concorri el primer dels fets següents:
(i) a les 24 hores del dimarts 12 de juny del 2018, o bé, (ii) en el moment d’assolir el nombre màxim de 5.500 inscrits. No es faran inscripcions sota cap concepte el dia de la cursa.

3.3. La Cursa Barça està oberta a la participació de tothom. No obstant això, l’edat mínima per participar-hi és de 16 anys. Els menors d’edat hauran d’inscriure-s’hi amb l’autorització signada dels seus progenitors o de qui n’ostenti la pàtria potestat i sota la responsabilitat d’aquests, i haurà de ser lliurada en recollir el dorsal. L’autorització esmentada es pot descarregar al web del Futbol Club Barcelona.

3.4. En el moment de la inscripció els corredors hauran de fer constar si disposen de xip groc propi o bé si hauran d’utilitzar el xip blanc d’un sol ús no reutilitzable que facilitarà l’organització i que s’entregarà a la Fira d’Atenció al Corredor −i que hauran de tornar en acabar la cursa.

3.5. També s’hi podran inscriure les categories paralímpiques següents: a) discapacitats visuals; b) discapacitats físics (incloent-hi la paràlisi cerebral i els amputats); c) cadira de rodes o carro d’atletisme (no està permès el handbike); i d) discapacitats intel·lectuals. En el moment de la inscripció han de comunicar aquesta circumstància a l’organització. Per acreditar la pertinença a alguna d’aquestes categories cal presentar a la recollida del dorsal la corresponent targeta acreditativa de la discapacitat.
Els corredors d’aquestes categories han d’anar degudament identificats, així com la persona que, si escau, els faci de guies. La participació dels guies serà gratuïta, aniran sense xip i caldrà indicar-ne les dades (nom i cognoms, DNI, data de naixement, telèfon mòbil i correu electrònic).

3.6. La inscripció i l’ús del xip per participar-hi són obligatoris. El preu de la inscripció
és el següent:
- General amb xip groc propi: 17 €
- General amb xip blanc: 19 €
- General amb compra de xip groc: 22 € (1)
- Socis/sòcies FCB amb xip groc propi 11 €
- Socis/sòcies FCB amb xip blanc: 13 €
- Socis/sòcies FCB amb compra de xip groc: 17 € (1)
(1) Fins a esgotar-ne existències.
3.7. Les inscripcions són personals i intransferibles. Un cop s’hagi realitzat la
inscripció no se’n retornarà l’import si la no participació del corredor és per causes
no imputables a l’organització.
3.8. L’organització podrà demanar el DN I o un document similar per comprovar la
identitat de l’atleta. El participant que es negui a la identificació esmentada podrà
ser desqualificat.

 

ARTICLE 4.- FIRA D’ATENCIÓ AL CORREDOR.- RECOLLIDA DE DORSAL, XIP I SAMARRETA TÈCNICA.-

4.1. La Fira d’Atenció al Corredor estarà ubicada a l’edifici de l’Auditori 1899, a les
instal·lacions del FC BARCELONA a Barcelona −carrer Arístides Maillol, s/n, amb
entrada per l’accés 14. Estarà oberta el divendres dia 15 de juny des de les 15 hores
fins a les 20 hores i el dissabte dia 16 de juny des de les 10 fins a les 20 hores
ininterrompudament.
4.2. Tots els inscrits a la Cursa Barça rebran una samarreta tècnica commemorativa
confeccionada especialment per a la Cursa Barça. L’organització no garanteix la talla
de samarreta demanada pels corredors.
4.3. El dia de la cursa no es farà entrega de cap dorsal, xip ni samarreta, excepte
en supòsits excepcionals, com els residents a fora de Barcelona o una altra causa
justificada −i amb avís previ.
4.4. El fet de no retirar la samarreta, el dorsal i el xip en els dies establerts significa la
renúncia a aquests i, per tant, la renúncia a participar en la cursa. El dia de recollida
del dorsal els menors d’edat hauran de venir acompanyats dels seus progenitors
o de qui n’ostenti la pàtria potestat, que signaran l’autorització perquè els menors
puguin participar en la cursa.

ARTICLE 5.- DISTRIBUCIÓ DELS CALAIXOS DE SORTIDA.-

5.1. La sortida està dissenyada per calaixos en funció de la marca acreditada en 10
quilòmetres. Cada calaix està identificat amb un color. Només podran accedir-hi
aquells corredors que tinguin el dorsal o la polsera del color distintiu de cada calaix.
És obligatori córrer la cursa amb el dorsal col·locat a la part frontal de la samarreta,
de manera visible, i amb el xip lligat a la sabatilla.
5.2. Als corredors els seran assignats els calaixos de sortida en funció del seu temps
obtingut en la distància de 10 quilòmetres de la manera següent: a) als corredors
que disposin de xip groc se’ls assignarà automàticament la millor marca d’enguany
i la dels dos darrers anys en curses 10 quilòmetres; b) als corredors que no disposin
d’aquest xip els serà assignat un calaix de manera automàtica, llevat que acreditin
la seva marca personal a la Fira d’Atenció al Corredor mitjançant un diploma o full
de classificació d’una cursa de 10 quilòmetres corresponent als anys 2017 o 2018
en què constin les seves dades i el temps registrat. Cal tenir en compte que només
s’acceptaran curses oficials i homologades que formin part del calendari de la
Federació Catalana i/o Espanyola d’Atle t i s me. Els participants amb residència en
altres països podran acreditar la marca amb un certificat o full de resultats d’alguna
cursa homologada per la federació del seu país. Cada calaix està identificat amb un
color al dorsal o braçalet.

ARTICLE 6.- CLASSIFICACIÓ I ENTREGA DE PREMIS.-

6.1. Les classificacions d’arribada de la Cursa Barça s’obtindran mitjançant el xip de
Championchip. Per tant, el seu ús és obligatori per figurar a les classificacions. La
classificació es farà segons el temps real indicat pel xip certificat pels jutges de la
Federació Catalana d’Atletisme.
6.2. Es farà el lliurament de premis als corredors següents:
- Cinc primers classificats masculins i femenins de la categoria absoluta.
- Primer soci i primera sòcia del Futbol Club Barcelona classificats de la categoria
absoluta.
- Tres primers classificats masculins i femenins de les categories paralímpiques
següents:
A) Discapacitats visuals.
B) Discapacitats físics (incloent-hi la paràlisi cerebral i els amputats).
C) Cadira de rodes o carro d’atletisme (no està permès el handbike).
D) Discapacitats intel·lectuals.
6.3. En cadascuna de les categories premiades, per optar als premis caldrà que hagin
acabat la cursa un mínim de tres corredors.
6.4. L’entrega de premis de la Cursa Barça es farà el mateix dia, en acabar les
participacions dels corredors, al pòdium habilitat per a això.
6.5. En els resultats s’indicaran les classificacions per categories d’edat en homes i
dones. Són les següents: absoluta general; de 16 a 35 anys; de 36 a 45 anys; de 46 a 55
anys; més de 55 anys. Per establir les categories es tindrà en compte l’edat de cada
participant el dia de la cursa. En els resultats es podran veure les classificacions per
a cadascuna de les categories.

ARTICLE 7.- SERVEI MÈDIC, GUARDA-ROBA I FISIOTERÀPIA.-

7.1. Es posarà a disposició dels participants un espai gratuït de consigna on podran
dipositar les seves pertinences. No obstant això, aquest servei tindrà la consideració
de mer dipòsit, ja que no estarà garantida per part de l’organització cap tasca de
control ni de vigilància respecte del contingut. Pel motiu anterior, el Futbol Club
Barcelona no es farà responsable de cap pèrdua o sostracció dels objectes que els
participants lliurement hi dipositin.
7.2. L’organització disposarà d’un serve i mèdic i d’ambulàncies per a possibles
urgències tant a la sortida i l’arribada com al llarg del recorregut.
7.3. L’organització, en acabar la cursa, posarà a disposició dels participants que
ho desitgin un servei de recuperació muscular prestat per fisioterapeutes. Aquest
servei podrà estar limitat en funció del volum de demanda i, per tant, el Futbol Club
Barcelona no es fa responsable del fet que tots els sol·licitants d’aquest servei puguin
ser atesos.

ARTICLE 8.- VEHICLES AUTORITZATS.-

Els únics vehicles que podran seguir la prova seran els expressament autoritzats per
l’organització.
Queda totalment prohibit seguir els corredors en cotxe, moto, bicicleta o patins, pel
perill que podria suposar per a ells. Aquesta prohibició s’entén per a tota la cursa,
i molt especialment per a l’arribada a meta, i la seva inobservança serà motiu de
possible desqualificació.

ARTICLE 9.- PROHIBICIONS.-

Queda prohibit participar en la cursa sense dorsal i, per motiu de seguretat, tampoc està permès participar-hi portant cotxets, cadiretes o similars, ni amb animals.

ARTICLE 10.- RESPONSABILITAT.-

La participació en l’esdeveniment es farà sota la responsabilitat i el propi risc
dels participants en la cursa i, en el cas dels menors, sota la responsabilitat dels
seus tutors legals. L’organització declina tota responsabilitat dels danys que els
participants puguin ocasionar durant la prova, fer-se ells mateixos o a terceres
persones. L’organització té subscrita una assegurança d’accidents i de responsabilitat
civil segons la legislació vigent.

ARTICLE 11.- DESQUALIFICACIONS.-

El personal acreditat de l’organització, el jutge àrbitre i, en el seu cas, els membres
del servei mèdic de la Cursa Barça estan facultats per retirar-ne els participants que
durant la prova:
1. Manifestin un mal estat físic.
2. No realitzin el recorregut complet.
3. No tinguin dorsal o no el portin visible.
4. Mostrin un comportament no esportiu.

ARTICLE 12.- RECLAMACIONS.-

Les reclamacions es faran per escrit a l’organització de la Cursa Barça dintre de les
24 hores següents a la publicació dels resultats a internet. L’organització decidirà,
juntament amb el jutge àrbitre designat per la Federació Catalana d’Atletisme, en
un termini de tres dies. La decisió que adoptin serà inapel·lable. Les reclamacions
s’hauran d’adreçar per correu electrònic a l’adreça cursa@fcbarcelona.cat.

ARTICLE 13.- DADES PERSONALS I DRETS D’IMATGE.-

13.1. La participació a la Cursa Barça suposa necessàriament el tractament de dades
de caràcter personal, per poder gestionar la correcta participació en l’esmentada
participació i els serveis associats.
En aquest sentit, l’informem que les dades proporcionades seran incorporades a
fitxers titularitat del FC Barcelona, amb les finalitats següents:
- Gestionar la seva inscripció a la Cursa.
- Contractar l’assegurança necessària per a la seva participació amb la Federació
Catalana d’Atletisme.
- Enviar- li o posar a la seva disposició la samarreta amb la talla que hagi escollit.
Així mateix, i sempre que ens hagi donat el seu consentiment mitjançant el fet d’haver
marcat les respectives caselles establertes a l’efecte en el formulari de registre,
podrem tractar les seves dades per a:
- Remetre al seu correu electrònic informació sobre com formar part del Programa
Barça Fans. Podrem remetre-li diverses comunicacions per garantir que té accés
a les esmentades comunicacions, però en cap cas suposarà el registre a cap
newsletter.
Finalment, en cas de tenir alguna discapacitat i per haver marcat les caselles
corresponents, autoritza expressament el FC Barcelona al tractament de les seves
dades de salut, amb l’única finalitat de poder gestionar la seva correcta participació
en atenció a les seves necessitats (per exemple, assignar-li un lloc a la cursa,
acompanyants, etc.).
Per participar a la Cursa Barça, i com a servei necessari, se cediran les dades a la
Federació Catalana d’Atletisme, que les tractarà únicament per poder subscriure la
corresponent pòlissa d’assegurança. També es cediran les seves dades a Champion
Chip, servei de cronometratge oficial de la Cursa Barça, a través de la seva tecnologia.
Aquesta cessió es basa en l’obligatorietat de la seva contractació, de manera que es
tracta d’una cessió necessària en tot cas.
En cap cas les seves dades seran tractades fora de la Unió Europea, ni cedides (més
enllà del que indica anteriorment), venudes, llogades o posades a la seva disposició
de cap altra manera a cap tercer, excep t e a aquells proveïdors de serveis del FC
Barcelona, que duen a terme determinades activitats per al Club, però en cap cas per
a les seves finalitats pròpies.
Totes les dades que ens doni seran tractades fins als 6 mesos posteriors a la finalització
de la Cursa, i es conservaran amb l’única finalitat de garantir el compliment de la
normativa i defensar, si és el cas, els interessos del FC Barcelona, per un termini
màxim de 10 anys, llevat que qualsevol normativa d’aplicació imposés un termini
superior.
En qualsevol moment pot oposar-se a qualsevol dels tractaments indicats
anteriorment, llevat dels que siguin estrictament necessaris per participar a la Cursa,
tal com s’ha indicat en la present Política de Privacitat.
Així mateix, podrà exercir els seus drets d’accés, rectificació, supressió, oposició,
limitació o portabilitat mitjançant una comunicació per escrit dirigida a la Comissió
de Protecció de Dades a l’adreça Av. Arístides Maillol, s / n, 08028 de Barcelona
(Espanya), o bé per correu electrònic a lopd@fcbarcelona.cat. Addicionalment, podrà
interposar una reclamació davant l’Autoritat de Control competent, si considera
que el FC Barcelona ha tractat les seves dades contravenint la present Política de
privadesa o qualsevol altra normativa vigent relacionada.
13.2. Així mateix, pel fet d’inscriure’s a la cursa, el participant i, en el cas que sigui
menor d’edat, els seus representants legals, donen el seu consentiment exprés al
Futbol Club Barcelona i a la Federació Catalana d’Atletisme, sota la seva absoluta
responsabilitat a tots els efectes, perquè es capti la seva imatge (incloent-hi imatge,
nom i veu), mitjançant les fotografies i/o l’enregistrament audiovisual que, en el seu
cas, puguin fer-se, individualment o conjuntament, a través del personal del FCB o de
tercers autoritzats durant la seva participació en la Cursa Barça, incloent-hi els actes
de presentació i de repartiment de premis, així com la participació a les possibles
entrevistes i/o reportatges que se’ls puguin realitzar. Les imatges es podran utilitzar
gratuïtament per a ús publicitari i/o per fer difusió de la mateixa prova o de les
següents edicions i per a la seva venda.
A tals efectes, el Futbol Club Barcelona i la Federació Catalana d’Atletisme estaran
autoritzats per fer ús del material gràfic i/o audiovisual esmentat anteriorment,
i de les seves còpies, de manera íntegra o parcial, per a actes de promoció
i/o d’informació relatius a la Cursa Barça, o altres, en qualsevol dels actius de
comunicació del Futbol Club Barcelona, ja sigui directament o per mitjà de terceres
persones a les quals autoritzin o encarreguin la realització, en compliment de les
seves finalitats estatuàries. Així, els participants renuncien a qualsevol remuneració
i/o reclamació, sota cap concepte, per la conservació d’aquestes imatges i/o per la
presa de les imatges fotogràfiques esmentades o els vídeos i per la cessió dels seus
drets d’explotació. Segons l’expressat anteriorment, els suports, actius publicitaris i
promocionals, actuals i/o futurs, en els qu a ls pugui aparèixer la imatge individual o
col·lectiva dels participants és i serà propietat del Futbol Club Barcelona.

ARTICLE 14.- ACCEPTACIÓ DEL PRESENT REGLAMENT.-

14.1. La inscripció a la Cursa Barça és personal i intransferible i suposa l’acceptació
d’aquest Reglament i del Reglament de Curses de Fons de la Federació Catalana
d’Atletisme. La interpretació del present Reglament i de tot allò que no hi quedi
reflectit serà regulat per l’organització.

14.2. La inscripció dels participants implica haver llegit, entès i adquirit el compromís que s’exposa a continuació:
“Declaro que (i) NO pateixo cap tipus de patologia que mèdicament m’impedeixi o desaconselli la no realització d’activitats esportives en general i/o la meva< participació en la Cursa Barça en particular; (ii) NO requereixo cap tipus d’assistència i/o vigilància mèdica específica, atès que no pateixo actualment cap malaltia que requereixi tractament mèdic continuat.
Així mateix, declaro que em trobo en un estat físic i de salut òptim per participar en la Cursa Barça i, per tant, eximeixo el Futbol Club Barcelona de tota responsabilitat relacionada i/o derivada dels danys que, de qualsevol mena, pugui patir com a conseqüència de la meva participació a la cursa, incloent-hi qualsevol accident o lesió que pogués sofrir abans, durant o després de la Cursa Barça”.

14.3. Malgrat l’anterior, l’organització recomana als participants sotmetre’s a un reconeixement mèdic previ a la prova, ja que, en tot cas, la decisió de la participació i l’assumpció del risc que se’n pugui derivar és responsabilitat únicament i exclusivament del participant. Pel que fa als menors d’edat, la inscripció dels participants en la prova implica que els seus tutors han llegit, entès i adquirit el compromís que s’exposa a continuació:
“Confirmo i asseguro que el menor (i) NO pateix cap tipus de patologia que mèdicament li impedeixi o desaconselli la no realització d’activitats esportives en general o la seva participació en la Cursa Barça en particular; (ii) NO requereix cap tipus d’assistència o vigilància mèdica específica, atès que no pateix actualment cap malaltia que requereixi tractament mèdic continuat.
Així mateix, declaro que el menor es troba en un estat físic i de salut òptim per participar en la Cursa Barça i, per tant, eximeixo el Futbol Club Barcelona de tota responsabilitat relacionada o derivada dels danys que, de qualsevol mena, pugui patir com a conseqüència de la seva participació a la cursa, incloent-hi qualsevol accident o lesió que pogués sofrir abans, durant o després de la Cursa Barça”.

14.4. En el cas que causes de força major obliguin a suspendre la celebració de la cursa el dia previst, el Futbol Club Barcelo n a es compromet a comunicar la suspensió als participants inscrits dintre de les 72 hores següents al moment en què es tingui coneixement de la causa de força major, així com a fixar una data alternativa o a cancel·lar definitivament l’esdeveniment.

CURSA BARÇA
FUTBOL CLUB BARCELONA

 

Descarrega el reglament de la Cursa Barça (distància de 10 quilòmetres)
Descarrega l'autorització per a menors per participar a la Cursa Barça (distància de 10 quilòmetres)
Descarrega el reglament de les curses infantils de la Cursa Barça
Descarrega l'autorització per a menors per participar a les curses infantils de la Cursa Barça