ARTICLE 1.-  DATA, HORA I DISTÀNCIA.-

La Cursa Barça se celebrarà el diumenge dia 3 de setembre del 2017 essent  l’hora de sortida les9.00 hores i el punt oficial l’esplanada del Camp Nou. La distància s’estableixen 10 quilòmetres certificada per la Federació Catalana d’Atletisme.

ARTICLE 2.-   SORTIDA I ARRIBADA.- AVITUALLAMENT.-  

2.1. Els punts oficials de sortida i l’arribada estan situats a l’esplanada del Camp Nou.  El circuit és el següent: començament al punt oficial de sortida a l’esplanada del Camp Nou, desplaçament a l’exterior del recinte i pujada per l’av. Dr. Marañón fins a l’Av. Diagonal (1 km), Av. Diagonal / pl. Pius XII (2 km), continuació per Av. Diagonal / Illa (3 km), Pl. Francesc Macià, Av. Josep Tarradellas, Av. Josep Tarradellas / Av. Sarrià (4 km), C/ Entença, Travessera de les Corts, Travessera de les Corts / Col·legi Pare Manyanet (5 km), C/ Joan Güell, C/ Joan Güell / C/ Fígols (6 km), Av. Madrid, C/ Arizala (7 km), Travessera de les Corts, Carretera de Collblanch, C/ Cardenal Reig (7 km), Av. Arístides Maillol, direcció Av. Joan XXIII (9 km), accés  al recinte del Camp Nou, gir a l’esquerra i una volta al perímetre del Camp Nou amb arribada final a l’esplanada davant de l’accés a tribuna (10 km). L’organització es reserva el dret a modificar el recorregut per causes alienes i/o de força major de quina modificació seran informats els participants amb tota l’antelació que les circumstàncies causants de la modificació permetin.

2.2. El recorregut està degudament senyalitzat i marcat a cada quilòmetre, amb cronometratge parcial als 2’5, 5 i 7’5 quilòmetres.

2.3. El punt d'avituallament estarà situat aproximadament al quilòmetre 5.

2.4. S’estableix un temps màxim d’1 hora i 45 minuts per completar el recorregut per a tots els participants. Transcorregut aquest temps es produirà el tancament de la Cursa. Els participants que no hagin finalitzat podran continuar el recorregut fins a finalitzar el mateix, no obstant, haurà de ser respectant el Codi de la Circulació i sota la seva responsabilitat.

ARTICLE 3.-  INSCRIPCIONS.-

3.1. A fi i efecte de poder participar oficialment a la Cursa Barça serà absolutament imprescindible dur a terme la corresponent inscripció a través d’ Internet. Concretament a la web del Futbol Club Barcelona www.fcbarcelona.cat/cursa a través de la pestanya ‘Cursa Barça’ disposada per a tal efecte. Resta prohibit participar en la Cursa sense la prèvia inscripció en la mateixa.  

3.2. El període d´inscripcions es tancarà quan concorri el primer dels següents fets:  (i) a les 24,00 hores del dia 31 d’agost de 2017, o bé, (ii) en el moment d’assolir el numero màxim de 5.000 inscrits. No es faran inscripcions sota cap concepte el dia de la Cursa.

3.3. La Cursa Barça està oberta a la participació de tothom. No obstant això, l’edat mínima per participar-hi és de 16 anys. Els menors d’edat hauran d’inscriure-s’hi amb l’autorització signada dels seus progenitors o de qui n’ostenti la pàtria potestat i sota la responsabilitat d’aquests, que haurà de ser lliurada al recollir el dorsal. L'´esmentada autorització es pot descarregar a la web del Futbol Club Barcelona.

3.4. En el moment de la inscripció els/les corredors/res hauran de fer constar si disposen de xip groc propi o si hauran d’utilitzar el xip blanc d’un sol ús no reutilitzable que facilitarà l’Organització i que s’entregarà a la Fira d’Atenció al Corredor/a i que hauran de tornar en acabar la Cursa.

3.5. També es podran inscriure les categories paralímpiques següents: A) Discapacitats visuals, B) Discapacitats físics (que inclou la paràlisi cerebral i amputats), C) Cadira de rodes o carro d’atletisme (no es permès el handbike), i, D) Discapacitats intel·lectuals. En el moment de la inscripció han de comunicar aquesta circumstància a l’Organització. Per acreditar la pertinença  a alguna d’aquestes categories cal enviar una còpia de la targeta acreditativa de la discapacitat a l’organització de forma que en quedi acreditat l’enviament al correu electrònic: cursa@fcbarcelona.cat

Els corredors/res d’aquestes categories han d’anar degudament identificats, així com la persona que, si escau, els faci de guies; la participació dels guies serà gratuïta, aniran sense xip i caldrà indicar-ne les dades (nom i cognoms, DNI, data de naixement, telèfon mòbil i correu electrònic).

3.6. La inscripció i l’ús del xip per participar-hi són obligatoris. El preu de la inscripció és el següent:

- General amb xip groc propi:                             17 €

- General amb xip blanc:                                     19 €

- General amb compra de xip groc:                   22 € (1)

- Socis/òcies FCB amb xip groc propi                11 €

- Socis/òcies FCB amb xip blanc:                       13 €

- Socis/òcies FCB amb compra de xip groc:      17 € (1)

(1) Fins a esgotar existències.

3.7. Les inscripcions son personals i intransferibles. Un cop s’hagi realitzat la inscripció no se’n retornarà l’import si la no participació del corredor/a és per causes no imputables a l’Organització.

3.8. L’Organització podrà demanar el DNI o document similar per comprovar la identitat de l’atleta. El/la participant que es negui a l’esmentada identificació podrà ésser desqualificat.

ARTICLE  4.- FIRA D’ATENCIÓ AL CORREDOR.- RECOLLIDA DE DORSAL, XIP I SAMARRETA TÈCNICA.-

4.1. La Fira d’Atenció al/la Corredor/a estarà ubicada a l’edifici de l’Auditori 1899 a les instal·lacions del FC BARCELONA a Barcelona, carrer Arístides Maillol, s/n, amb entrada per l’accés 14. Restarà oberta el divendres dia 1 de setembre des de les 15:00 hores fins a les 20:00 hores i el dissabte dia 2 de setembre des de les 10:00 fins a les 20:00 hores ininterrompudament.

4.2. Tots/es els/les inscrits/tes a la Cursa Barça rebran una samarreta tècnica commemorativa confeccionada especialment per a la “Cursa Barça”. L’organització no garanteix la talla de samarreta demanada pels corredors.  

4.3. El dia de la Cursa no es farà entrega de cap dorsal, xip, ni samarreta, excepte en supòsits excepcionals com residents de fora de Barcelona, causa justificada, i previ avís.

4.4. El fet de no retirar la samarreta, el dorsal i el xip en els dies establerts significa la renúncia a aquests i, per tant, la renúncia a participar. El dia de recollida del dorsal els menors d’edat hauran de venir acompanyats dels seus progenitors o de qui n’ostenti la pàtria potestat i signar l’autorització d’aquests per participar en la Cursa.

ARTICLE 5.-  DISTRIBUCIÓ DELS CALAIXOS DE SORTIDA.-

5.1. La sortida està dissenyada per calaixos en funció de la marca acreditada en 10 quilòmetres. Cada calaix està identificat amb un color. Només podran accedir-hi aquells/es corredors/es que tinguin el dorsal o polsera del color distintiu de cada calaix. Es obligatori córrer la Cursa amb el dorsal col·locat a la part frontal de la samarreta, de manera visible, i el xip lligat a la sabatilla.

5.2. Als corredors els hi seran assignats els calaixos de sortida en funció del seu temps en la distància de 10 quilòmetres obtingut de la següent manera:  A) Als/les corredors/res que disposin de xip groc se’ls assignarà automàticament la millor marca d’enguany i dels dos darrers anys en curses 10 quilòmetres.  B) Els corredors que no disposin d’aquest xip els hi serà assignat un calaix de forma automàtica, llevat que acreditin la seva marca personal a la Fira d’Atenció al/la Corredor/a durant els dies en que estarà oberta mitjançant un diploma o full de classificació d’una cursa de 10 quilòmetres, corresponent als anys 2015, 2016 ó 2017, en què constin les seves dades i el temps registrat. Cal tenir en compte que només s’acceptaran curses oficials i homologades que constin en el calendari de la Federació Catalana i Espanyola d’Atletisme. Els participants amb residència en altres països podran acreditar la marca amb un certificat o full de resultats d’alguna cursa homologada per la federació del seu país respectiu. Cada calaix està identificat amb un color al dorsal o braçalet.

ARTICLE 6.-   CLASSIFICACIÓ I  ENTREGA DE PREMIS.-

6.1. Les classificacions d’arribada de la “Cursa Barça” s’obtindran mitjançant el xip de Championchip, per tant, el seu ús és obligatori per figurar en les classificacions. La classificació es farà segons el temps real indicat pel xip certificat pels jutges de la Federació Catalana d’Atletisme.

6.2. Es farà el lliurament de premis als següents corredors/res:

5 primers classificats masculins i femenins de la categoria absoluta.
1r soci i 1ra. sòcia de la categoria absoluta.

3 primers classificats masculins i femenins de les categories paralímpiques següents:

A) Discapacitats visuals.
B) Discapacitats físics (que inclou la paràlisi cerebral i amputats).
C) Cadira de rodes o carro d’atletisme (no es permès el handbike).
D) Discapacitats intel·lectuals.

6.3. En cadascuna de les categories premiades, per optar als premis caldrà que hagin acabat la cursa un mínim de 3 corredors/res.

6.4. L’entrega i lliurament de premis de la Cursa Barça es farà el mateix dia en acabar les participacions del corredors/res, en el pòdium habilitat a aquest efecte.

6.5. En els resultats s’indicaran les classificacions per categories d’edat en homes i dones, següents: absoluta general; de 16 a 35 anys; de 36 a 45 anys; de 46 a  55 anys; més de 55 anys.  Per establir les categories es prendrà l’edat de cada participant en el dia de la cursa. En els resultats es podran veure les classificacions per a cadascuna de les categories.

ARTICLE 7.-   SERVEI MEDIC, GUARDA-ROBA I FISIOTERAPIA.-

7.1. Es posarà a disposició dels participants un espai gratuït de consigna on els participants podran dipositar les seves pertinences. No obstant, aquest servei tindrà la consideració de mer dipòsit sense estar garantit per part de l’organització cap tasca de control ni/o vigilància respecte el contingut. Per l´anterior, el Futbol Club Barcelona no es farà responsable per qualsevol pèrdua o sostracció dels objectes els participants lliurement dipositin en aquell espai habilitat.

7.2. L’Organització comptarà amb un Servei Mèdic i d’ambulàncies per a possibles urgències tant a la sortida i arribada com al llarg del recorregut.

7.3. L’Organització, en acabar la Cursa, posarà a disposició dels participants que ho desitgin un servei de recuperació muscular prestat per fisioterapeutes. Aquest servei podrà estar limitat en funció del volum de demanda i, per tant, el Futbol Club Barcelona no es fa responsable de que tots els sol·licitants d´aquest servei puguin ser atesos.

ARTICLE 8.-   LLIGA SOCIAL DE CURSES POPULARS “CORRENT FEM BARÇA” I CHALLENGE 10K.-

La Cursa Barça forma part del calendari de la Lliga de socis de curses populars “Corrent fem Barça–2017-18” del Futbol Club Barcelona i de la “Challenge 10 K” i, per tant, puntua per les mateixes.

ARTICLE 9.-  VEHICLES AUTORITZATS.-

Els únics vehicles que podran seguir la prova seran els expressament autoritzats per l’Organització.

Queda totalment prohibit seguir els corredors en cotxe, moto, bicicleta o patins, pel perill que podria suposar per als corredors/res. Aquesta prohibició s´entén per a tota la cursa, i molt especialment a l´arribada a meta, sent la seva inobservança motiu de possible desqualificació.

ARTICLE 10.-  PROHIBICIONS.-

Queda prohibit participar sense dorsal, i per motiu de seguretat tampoc està permès participar en la Cursa portant cotxets, cadiretes o similars, ni amb animals.

ARTICLE 11.- RESPONSABILITAT.-

La participació en l’esdeveniment es farà sota la responsabilitat i propi risc dels participants en la Cursa i, en el cas de menors, sota la responsabilitat dels seus tutors legals. L’Organització declina tota responsabilitat dels danys que els/les participants puguin ocasionar durant la prova, fer-se ells/es mateixos/es o a terceres persones. L’Organització té subscrita una assegurança d’accidents i de responsabilitat civil segons la legislació vigent.

ARTICLE 12.-   DESQUALIFICACIONS.-

El personal acreditat de l’Organització, El jutge i, en el seu cas, el membres del Servei Mèdic de la Cursa Barça estan facultats per retirar de la mateixa els participants que durant la prova:

Manifestin un mal estat físic.
No realitzin el recorregut complet.
No tinguin dorsal o no el portin visible.
Mostrin un comportament no esportiu.

ARTICLE 13.-  RECLAMACIONS.-

Les reclamacions es faran per escrit a l’Organització de la Cursa Barça dintre de les 24 hores següents a la publicació dels resultats a internet, la qual decidirà en un termini de 3 dies; la decisió que adopti serà inapel·lable. Les reclamacions s’hauran d’adreçar per correu electrònic a l’adreça cursa@fcbarcelona.cat.

ARTICLE 14.-  DADES PERSONALS I DRETS D´IMATGE.-

14.1. Els/les participants i, en el seu cas, els tutors dels menors d’edats que participin a la Cursa Barça, permeten explícitament que el seu nom, cognom, sexe i any de naixement siguin publicats a les llistes d’inscrits, com també a la de resultats si acaben la cursa, seguint la normativa establerta.

14.2. Així mateix, pel fet d’inscriure’s, els participants autoritzen expressament al Futbol Club Barcelona i a la Federació Catalana d´Atletisme per a que es capti la seva imatge (incloent imatge, nom i veu), mitjançant les fotografies i/o enregistrament audiovisual que, en el seu cas puguin fer-se, individual o conjuntament a través del personal del FCB o tercers autoritzats durant la seva participació en la Cursa Barça, així com la participació a les possibles entrevistes i/o reportatges que se´ls hi puguin realitzar, i que es podran utilitzar gratuïtament pel seu ús publicitari i/o per fer la difusió de la mateixa prova o de les següents edicions i per a la seva venda.

A tals efectes, el Futbol Club Barcelona i la Federació Catalana d´Atletisme restaran autoritzats per fer ús del material gràfic i/o audiovisual esmentat anteriorment, i de les seves còpies, de forma íntegra o parcial, per a actes de promoció i/o d´informació relatius a la Cursa Barça, o altres, en qualsevol dels actius de comunicació del Futbol Club Barcelona, ja sigui directament o per mitjà de tercers persones a qui autoritzin o encarreguin la realització, en compliment de les seves finalitats estatuàries, renunciant els participants a qualsevol remuneració ni/o reclamació sota cap concepte, per la conservació d´aquestes imatges i/o per la presa de dites imatges fotogràfiques o vídeos i la cessió dels seus drets d´explotació. Segons l anterior, els suports, actius publicitaris i promocionals, actuals i/o futurs, en els que pugui aparèixer la imatge individual o col·lectiva dels participants és i serà propietat del Futbol Club Barcelona.

14.3. Als efectes del que disposa la normativa de protecció de dades de caràcter personal vigent actualment i/O aquelles modificacions que puguin produir-se fins el moment de la cursa, les dades personals que es facilitin al document d’inscripció seran incorporades a un fitxer creat sota la responsabilitat del Futbol Club Barcelona. S’autoritza a CHIP TIMING S.L. perquè pugui accedir i dur a terme el tractament de les dades personals recollides, l’ús de les quals serà únicament amb la finalitat de gestionar la inscripció a la cursa, les classificacions, els resultats i dur a terme la gestió comptable, administrativa i de facturació relativa a la Cursa Barça. Així mateix, d´acord amb el que disposa la Llei 34/2002, d´11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i de Comerç Electrònic, modificada pel Reial Decret Llei 13/2012, i normativa concordant de protecció de dades, mitjançant la signatura del document d’inscripció, el participant atorga el seu consentiment exprés per a què les seves dades siguin conservades pel Futbol Club Barcelona, als efectes que aquest pugui enviar-li informació comercial sobre serveis i activitats que puguin ser de l’interès del participant mitjançant correu electrònic i/o postal que constin a l´esmentat document d´inscripció.

14.4. Tanmateix, el Futbol Club Barcelona informa als participants que poden exercir, en qualsevol moment, el dret d’accés, rectificació, oposició i/o cancel·lació sobre les referides dades, enviant una comunicació escrita, junt amb una fotocòpia del seu document oficial que acrediti la seva identitat (DNI, Passaport, NIE, o anàleg), al responsable del fitxer: Futbol Club Barcelona, Avinguda Arístides Maillol, s/n, 08028 Barcelona, expressant de forma concreta el dret que vol exercir i els motius.

ARTICLE 15.-  ACCEPTACIÓ DEL PRESENT REGLAMENT.-

15.1. La inscripció a la “Cursa Barça” és personal i intransferible i suposa l’acceptació d’aquest Reglament i del Reglament de Curses de Fons de la Federació Catalana d’Atletisme. La interpretació del present Reglament i de tot allò que no quedi reflectit en aquest serà regulat per l’Organització.

15.2. La inscripció dels participants implica haver llegit, entès i adquirit el compromís que a continuació s’exposa:

“Certifico que em trobo en un estat físic i de salut òptim per a participar en la “Cursa Barça” i, per tant, eximeixo al Futbol Club Barcelona, els espònsors o patrocinadors comercials, els directius, els treballadors, els voluntaris, l’empresa organitzadora i la resta de participants en el desenvolupament de l’esdeveniment, de tota responsabilitat relacionada i/o derivada dels danys que, de qualsevol mena, pugui patir com a conseqüència de la meva participació a la cursa, incloent-hi qualsevol accident o lesió que pogués sofrir abans, durant i/o després de la “Cursa Barça”.

Per tant, renuncio a tota acció legal que pogués derivar-se de la meva participació en l’esdeveniment relacionada o derivada de les circumstàncies descrites al paràgraf anterior”

15.3. No obstant l´anterior, l´organització recomana als participants sotmetre’s a un reconeixement mèdic previ a la prova, acceptant tot participant el risc derivat de l´activitat esportiva.

15.4. Pel cas dels menors d´edat, la inscripció dels participants implica que els seus tutors han llegit, entès i adquirit el compromís que a continuació s’exposa:

“Certifico que el menor del que soc pare o tutor es troba en un estat físic i de salut òptim per a participar en la Cursa Barça i, per tant, eximeixo al Futbol Club Barcelona, els espònsors o patrocinadors comercials, els directius, els treballadors, els voluntaris, l’empresa organitzadora i la resta de participants en el desenvolupament de l’esdeveniment, de tota responsabilitat relacionada i/o derivada dels danys que de qualsevol mena pugui patir el menor com a conseqüència de la seva participació a la cursa, incloent-hi qualsevol accident o lesió que pogués sofrir el menor abans, durant i/o després de la “Cursa Barça”.

Així mateix, confirmo i asseguro que el menor (i) NO pateix cap tipus de patologia que mèdicament l´impedeixi i/o aconselli la no realització d´activitats esportives en general i/o la seva participació en la Cursa Barça en particular; (ii) NO requereix cap tipus d´assistència ni/o vigilància mèdica específica, donat que no pateix actualment cap malaltia que requereix tractament mèdic continuat.

Per tant, renuncio a tota acció legal que pogués derivar-se de la participació del menor en l’esdeveniment relacionada o derivada de les circumstàncies descrites als paràgrafs anteriors”

15.5. En el cas que causes de força major obliguin a suspendre la celebració de la cursa el dia previst, el Futbol Club Barcelona es compromet a comunicar la suspensió als participants inscrits dintre de les 72 hores següents al moment en què es tingui coneixement de la causa de força major, així com a fixar una data alternativa o a cancel·lar definitivament l’esdeveniment.

      “CURSA BARÇA”

FUTBOL CLUB BARCELONA

Descarrega el reglament de la Cursa Barça (distància de 10 quilòmetres)
Descarrega l'autorització per a menors per participar a la Cursa Barça (distància de 10 quilòmetres)
Descarrega el reglament de les curses infantils de la Cursa Barça
Descarrega l'autorització per a menors per participar a les curses infantils de la Cursa Barça