BASES DIRIGIDES SUBSCRIPCIÓ «CULERS» «Sorteig BEST MATCH EVER» (Temporada esportiva 2020-2021)

BASE 1a: ÀMBIT 

El FUTBOL CLUB BARCELONA, amb domicili al carrer d'Arístides Maillol, s/n, 08028 Barcelona, i amb número CIF G-08.266.298 (en endavant, «FC BARCELONA» o «CLUB») promou una acció denominada «Sorteig BEST MATCH EVER» (en endavant, l'«Acció» o «el Millor Partit de la Història») adreçada únicament i exclusivament a totes les persones que siguin Culers (modalitat free o modalitat premium) o, si no ho són, les persones que completin el procés de subscripció corresponent i hi participin d'acord amb els termes i les condicions que s'estableixen en aquestes bases. 
Una vegada completat el procés d'inici de sessió (o completat el procés de registre, si la persona interessada no és Culer), l'interessat en participar en el sorteig haurà de votar el Millor Partit de la Història del Barça entre les opcions disponibles.
La mecànica de participació i funcionament de l'Acció es comunicarà i promocionarà, entre altres actius de comunicació del FC BARCELONA, al seu web oficial (www.fcbarcelona.es), a les seves xarxes socials i a canals de pagament de tercers. 
Quan acabi el període de participació, es faran dos sortejos (un per a la modalitat free i un altre per a la modalitat premium) entre tots els Culersque hagin participat en alguna de les votacions de l'Acció, i hi haurà cinc (5) guanyadors de cada modalitat. Els guanyadors dels esmentats sortejos rebran, respectivament, els premis que s'indiquen a la base 6a.Als efectes anteriors, en el cas dels participants menors d'edat, la seva participació en l'Acció en totes i cadascuna de les fases que correspongui i que es descriuen en aquestes bases (acceptació de les bases, requisits de participació, mecànica de l'Acció, acceptació del premi, etc.) sempre ha de ser supervisada per la persona que en tingui la representació i la guarda legal (pàtria potestat, tutela, curatela, etc.). Per tant, d'acord amb això anterior, el FC BARCELONA entén que els consentiments i les autoritzacions que correspongui i que siguin preceptives (acceptació de les bases, requisits de participació, mecànica de l'Acció, acceptació del premi, drets d'imatge, recollida i tractament de dades de caràcter personal, litigis, etc.) s'entendran fets en nom seu a tots els efectes i sense reserves per part de les persones que en tinguin la representació, tutela i guarda legal, i s'eximeix al FC BARCELONA de qualsevol responsabilitat sobre això.

BASE 2a: PERÍODE DE PARTICIPACIÓ I PUBLICACIÓ DE LES BASES 

El període de participació en l'Acció esmentada s'inicia el dia10/11/2020.................. a les 12:00 CET = UTC+1 i s'acaba el dia 28/02/2021................... a les 12:00 CET = UTC+1. 
La publicació d'aquestes bases es farà al web oficial del CLUB (www.fcbarcelona.es) als efectes de posar en coneixement de totes les persones que vulguin participar-hi el mecanisme de participació i de funcionament de l'Acció i el sorteig. 

BASE 3a: AUTORITZACIÓ D'ÚS DE DADES PERSONALS. 

a) RESPONSABLE DEL TRACTAMENT: Les seves dades personals seran tractades pel FC BARCELONA, entitat amb domicili a Barcelona, carrer d'Arístides Maillol, s/n, 08028 Barcelona i amb CIF G-08266298.
b) FINALITATS: Les seves dades personals es tractaran amb la finalitat de gestionar la seva participació en l'Acció i en el sorteig, i també per procedir al lliurament del premi i a la publicació de les seves dades (nom i cognoms) als canals oficials del CLUB en cas que guanyi. Així mateix, les seves dades es tractaran per registrar l'interessat com a Culer. 
c) COMUNICACIÓ DE DADES: Les seves dades no seran cedides, venudes, llogades ni posades a disposició de cap altra manera a cap tercer, tret d'aquells proveïdors de serveis del FC BARCELONA que duen a terme determinades activitats per al CLUB, que en cap cas les tractaran per a finalitats pròpies. Alguns d'aquests proveïdors poden trobar-se fora de la Unió Europea, tal com s'indica a continuació.
En cas que vulgui rebre informació de terceres empreses, com ara la Fundació FC BARCELONA o els patrocinadors, aquesta informació sempre és enviada pel FC BARCELONA, i no els proporcionem cap dada, llevat que ens hagi donat el seu consentiment exprés per a aquesta finalitat.
d) DECISIONS AUTOMATITZADES I ELABORACIÓ DE PERFILS: Per a alguns serveis, podem tractar les seves dades personals fent servir mitjans automatitzats. Això significa que determinades decisions es prenen de manera automàtica sense la intervenció humana. Per exemple, segmentar-lo segons si té interès en determinades seccions del FC BARCELONA o si utilitza els nostres serveis, com ara la wifi gratuïta a les nostres instal•lacions.
Així mateix podem elaborar un perfil mitjançant l'anàlisi del seu comportament al web, i mostrar-li així productes que puguin ser del seu interès segons les preferències que hi hagi demostrat mitjançant la seva navegació o a partir d'informació obtinguda per mitjà de les galetes. 
A més, si ha acceptat rebre comunicacions comercials, aquestes informacions poden ser adaptades i personalitzades segons els interessos dels usuaris, ja sigui sobre la base dels productes i serveis sol•licitats, o bé sobre la base de les dades que puguem deduir o obtenir de la seva navegació, interès en determinats continguts, reacció a les nostres comunicacions, entre altres.
Aquesta personalització es fa d'una manera parcialment automatitzada, en el sentit que el Club determina els paràmetres de la personalització, però la plataforma tecnològica és la que genera el perfil de l'usuari. No enviem comunicacions generals que no siguin segmentades mitjançant el procediment anterior, perquè considerem que és d'interès tant per al Club com per a l'usuari del programa Culers el fet d'enviar o rebre informació que sigui rellevant, i perquè no segmentar els usuaris no alteraria el nombre de comunicacions rebudes pel programa Culers, sinó només el seu contingut. En aquest sentit, si qualsevol usuari del programa Culers no vol ser segmentat, li demanem que no se subscrigui a les comunicacions del programa Culers.
e) TRANSFERÈNCIES INTERNACIONALS: El FC BARCELONA, com a entitat de projecció internacional, té proveïdors internacionals que poden prestar els seus serveis des de fora de la UE. Per això, és possible que les seves dades es tractin fora de la Unió Europea o l’Espai Econòmic Europeu (per exemple, l’emmagatzemament de dades, la gestió de les sol•licituds d’informació o l’atenció al soci, etc.).
En qualsevol cas, el Club s’assegura que aquests tractaments de dades es protegeixin sempre amb les garanties oportunes, que poden incloure:
- Clàusules tipus aprovades per la UE: Es tracta de contractes aprovats pel regulador europeu que proporcionen les garanties suficients per garantir que el tractament compleix els requisits establerts pel Reglament europeu de protecció de dades.- Certificacions dels tercers: Per exemple, el Privacy Shield, acord marc entre la UE i els Estats Units que estableix un marc estandarditzat per al tractament de dades d’acord amb els requisits del Reglament europeu de protecció de dades.
f) DURADA DEL TRACTAMENT I CONSERVACIÓ DE LA INFORMACIÓ: Totes les dades que ens faciliti quan se subscrigui com a Culer es tractaran fins que el Club consideri que, a través de qualsevol mitjà disponible segons la tecnologia disponible en cada moment, ja no té interès en els seus productes. En qualsevol cas, es pot donar de baixa com a Culer en qualsevol moment.
Així mateix, totes les dades que ens proporcioni en la seva participació en l'Acció s'han de tractar fins a la finalització dels sortejos.
Una vegada acabat el termini indicat, el FC BARCELONA conservarà les seves dades degudament anonimitzades amb finalitats estadístiques o d'estudi de mercat, sempre que sigui possible, o degudament bloquejades per complir qualsevol obligació legal del Club.
g) EXERCICI DELS SEUS DRETS: Pot revocar en qualsevol moment el consentiment a qualssevol dels tractaments indicats anteriorment.
Així mateix, pot exercir els seus drets d'accés, rectificació, supressió, oposició, limitació o portabilitat mitjançant una comunicació per escrit envidada a l'adreça carrer d'Arístides Maillol, s/n, 08028 Barcelona (Espanya), amb la referència «Dades personals», o bé per correu electrònic a proteccio.dades@fcbarcelona.cat. 
 Si té qualsevol dubte, qüestió o reclamació sobre el nostre mètode de tractament de les seves dades personals, pot posar-se en contacte amb el nostre delegat de protecció de dades a l'adreça de correu electrònic dpo@fcbarcelona.cat o bé per correu postal a l'adreça carrer d'Arístides Maillol, s/n, 08028 Barcelona (Espanya), amb la referència «DPO». En cas que no obtingui resposta en un termini raonable (2 mesos), pot interposar una reclamació davant l'Autoritat Espanyola de Protecció de Dades.
h) CONSENTIMENT PER AL TRACTAMENT DE DADES DE MENORS: El progenitor o tutor del menor que autoritza el menor a participar en l'Acció, en cas que comparteixi els deures i les responsabilitats respecte al menor amb una altra persona, garanteix que n'ha aconseguit el consentiment oportú i que, per tant, subscriu en nom de tots els responsables del menor. En aquest sentit, el FC BARCELONA es reserva el dret de contactar amb el progenitor o tutor del menor per aconseguir qualsevol altra informació que sigui necessària per verificar aquest punt o qualsevol altre que sigui necessari. En cas que l'acompanyant no sigui el progenitor o el tutor legal del menor, garanteix que disposa del consentiment oportú per acompanyar el menor a l'esdeveniment.

BASE 4a: REQUISITS I MECÀNICA DE PARTICIPACIÓ 

Totes les persones interessades a participar en l'Acció i sorteig han de complir els requisits que es detallen a continuació:
a) Accedir al seu compte de Culer completant el procés d'inici de sessió. En cas de no ser Culer, l'usuari interessat a participar en el sorteig s'ha de registrar com a tal d'acord amb el procés d'inscripció.
b) Participar en la votació del Millor Partit de la Història del Barça.
c) Hi haurà diferents votacions del Millor Partit de la Història del Barça durant el període de participació. Cada usuari tindrà una (1) única participació en cada votació. Qualsevol duplicitat d'un mateix usuari en una mateixa votació es controlarà mitjançant un sistema de seguretat informàtica, de manera que només s'admetrà una (1) participació per usuari per votació. No obstant això, cada Culer tindrà una participació en el sorteig per cada votació en la qual hagi participat durant l'Acció.  
d) Es crearan dos (2) fitxers (un per a la modalitat free i un altre per a la modalitat premium) que siguin el resultat del correcte «registre de participació» tal com s'ha exposat i indicat en aquesta base, independentment de l'idioma en què es faci. 

BASE 5a: MECÀNICA DEL SORTEIG 

Quan acabi el període de participació, es faran dos sortejos (un per a la modalitat free i un altre per a la modalitat premium) entre tots els Culers que hagin participat en les diferents votacions de l'Acció. A aquest efecte, es crearan dos (2) fitxers (un per a cada modalitat de Culer) amb els participants que compleixin els dits requisits. 
a) En cas que no hi hagi cap participant en l'Acció, no caldrà dur a terme els sortejos per assignar els guanyadors i el premi quedarà desert automàticament. 
b) En cas que hi hagi deu (10) o menys participants en la modalitat free, o cinc (5) o menys participants en la modalitat premium, no caldrà dur a terme el sorteig corresponent, perquè aquests participants obtindran automàticament la condició de guanyadors. Per tant, a aquestes persones se'ls ha d'adjudicar el premi directament, sense que sigui necessari fer cap sorteig.
c) En cas que hi hagi més participants que el nombre de guanyadors per modalitat, és necessari dur a terme els sortejos, que es faran únicament entre els participants que s'han inscrit i han participat correctament en l'Acció objecte d'aquestes bases, dels que resultaran: deu (10) guanyadors per a la modalitat free; i cinc (5) guanyadors per a la modalitat premium i, així doncs, en queden exclosos els usuaris que no s'hagin inscrit correctament a l'Acció. 
d) A tots els participants inclosos als fitxers (modalitat free i premium) se'ls assignarà un número seqüencial segons l'ordre cronològic de participació, per tal d'obtenir un rang consecutiu de nombres (per exemple, de l'1 al 50). 
e) Els sortejos es faran mitjançant un sistema informàtic que, a partir d'una combinació aleatòria practicada informàticament, escollirà a l'atzar quinze (15) números seqüencials del fitxer modalitat free, i deu (10) números seqüencials del fitxer modalitat premium. Els deu (10) primers del fitxer modalitat free i els cinc (5) primers de la modalitat premium tindran la condició de «guanyadors», i els cinc (5) restants de cada fitxer, la de «reserves», amb ordre de prioritat establert segons l'ordre d'inscripció. 
f) Els sortejos es duran a terme davant notari, el dia ............09/03/2021.............
g) Una vegada celebrats els sortejos, el notari tancarà l'acta en què constarà la identificació dels participants (nom i cognoms) que hagin resultat guanyadors, i també la dels reserves. 
h) El resultat dels sortejos es comunicarà als participants guanyadors mitjançant el contacte per correu electrònic que els guanyadors hagin facilitat amb la finalitat de participar, i també la informació relativa a la logística de lliurament i recollida del premi. 
i) Amb la participació en aquesta Acció, els participants majors d'edat i, en el cas dels menors, els progenitors o els representants legals majors d'edat que ostentin o tinguin assignada la seva guarda legal, ACCEPTEN EXPRESSAMENT (i) aquestes bases i (ii) que en cas que resultin guanyadors, l'enviament d'un correu electrònic per part del CLUB a l'adreça de correu electrònic facilitada pels participants a l'efecte de participar servirà com a mitjà de prova, a tots els efectes, de la comunicació efectuada per part del FC BARCELONA, que els informa sobre la condició de guanyadors. Aquest contacte es durà a terme durant la setmana posterior a la celebració del sorteig. En cas que no sigui possible posar-se en contacte amb el participant guanyador en un període de vint-i-quatre hores (24 h) des del moment en què es produeixi la primera comunicació per qualsevol motiu o circumstància aliens al CLUB, el guanyador perdrà els drets sobre el premi, que s'atorgarà al primer reserva i així successivament. 
j) Els participants guanyadors del premi corresponent l'han d'acceptar i, en el cas dels menors d'edat, ho han de fer els progenitors o els representants legals majors d'edat que ostentin o tinguin assignada la seva guarda legal, i han de manifestar expressament la seva acceptació o renúncia. En el primer supòsit, caldrà que se segueixin estrictament les instruccions facilitades pel FC BARCELONA pel que fa a logística de lliurament i, si escau, la recollida del premi indicat. 

BASE 6a: PREMI 

Cadascun dels deu (10) guanyadors del sorteig modalitat free obtindran com a premi un codi promocional que els donarà dret a un any de subscripció gratuïta a Premium Membership.…………………….. .
Cadascun dels cinc (5) guanyadors del sorteig modalitat premium obtindran com a premi la samarreta oficial del FC BARCELONA (sense estampació de número ni nom). …………………. .

BASE 7a: ACCEPTACIÓ DEL PREMI 

El Culer participant major d'edat i, en cas que es tracti d'un menor d'edat, els seus representants legals, que sigui guanyador, un cop informat de la seva condició de guanyador mitjançant un correu electrònic, han de donar resposta expressa prèvia al lliurament i, si escau, recollida del premi en qüestió, indicant (i) la seva acceptació o (ii) la seva renúncia al premi que ha guanyat, perquè: 
a) En el cas d'acceptació, es pugui procedir al lliurament del premi segons les condicions que el CLUB indiqui al Culer guanyador, que ha de firmar un document que contingui l'acceptació expressa del premi que li correspongui i la recepció d'aquest premi amb conformitat i que ha de declarar que no té res a reclamar ni exigir al FC BARCELONA. 
Si es tracta d'un Culer guanyador menor d'edat, l'acceptació del premi l'han de fer els seus representants legals en nom seu, segons els termes que s'exposen al paràgraf anterior.
b) En cas de renúncia o no acceptació del premi, cal manifestar-ho per escrit. Si es tracta d'un Culer guanyador menor d'edat, la renúncia o la no acceptació del premi, si escau, l'han de fer els seus representants legals en nom seu, segons els termes que s'han expressat anteriorment. En aquest supòsit, el CLUB farà constar que el premi esmentat no es pot bescanviar per un altre ni pel seu valor en metàl•lic, i que el primer Culer reserva automàticament passarà a ostentar la condició de guanyador, a qui s'atorgarà el premi indicat, seguint el mateix procediment, i així successivament. 
En cas que el guanyador no compleixi amb les indicacions que el FC BARCELONA determini pel que fa a la logística de gaudi del premi, ni en el període ni en l'horari establert i comunicat pel FC BARCELONA als efectes oportuns, sense esgrimir una causa de força major ni/o impediment justificat, s'entendrà que renuncia al premi per no haver complert els requisits establerts pel FC BARCELONA en la referida logística de recollida d'aquest premi, i el premi quedarà a disposició del FC Barcelona perquè en faci l'ús que cregui convenient.

BASE 8a: DRETS D'IMATGE

Els participants guanyadors segons els termes establerts en aquestes bases i, en cas que siguin menors, els seus representants legals, donen el seu consentiment exprés al FC BARCELONA, sota la seva absoluta responsabilitat a tots els efectes, per captar la seva imatge (incloent-hi la seva imatge, nom i veu) mitjançant les fotografies i/o gravacions audiovisuals que puguin fer-se, individualment o conjuntament, mitjançant el personal del FC BARCELONA o tercers autoritzats per aquest en el moment del lliurament i/o gaudi del dit premi per al seu ús publicitari, i també la participació en les possibles entrevistes i/o reportatges que se li puguin fer. A aquest efecte, el FC BARCELONA queda autoritzat a fer servir el material gràfic i/o audiovisual indicat, i també les seves còpies, tant si es fa servir de manera íntegra o parcial, per a actes de promoció i/o informació relatius a aquesta Acció en qualsevol dels actius de comunicació del CLUB en el territori del món i durant un temps indefinit, sigui directament o mitjançant terceres persones a qui n'autoritzi o encarregui la realització, i renuncia a qualsevol remuneració i/o reclamació en cap concepte per la presa de les dites imatges fotogràfiques i/o gravacions audiovisuals, la seva conservació, i la cessió dels seus drets d'explotació. Així, doncs, els suports, i els actius publicitaris i promocionals en què pugui aparèixer la imatge del guanyador (sigui de manera individual o col•lectiva), són i seran propietat del FC BARCELONA.
Tots els participants manifesten que ostenten tots els drets i la legitimació necessaris per a l'atorgament d'aquestes cessions i autoritzacions, i que poden respondre contra qualsevol reclamació de tercers que el FC BARCELONA pugui rebre en relació amb l'ús de la imatge aquí autoritzat.

BASE 9a: DIPÒSIT DE LES BASES DAVANT DE NOTARI 

Les bases d'aquesta Acció es dipositaran davant d'un notari de l'Il•lustre Col•legi de Notaris de Catalunya. 

BASE 10: ACCEPTACIÓ DE LES BASES

La participació en aquesta Acció suposa l'acceptació expressa i íntegra sense reserves de: a) Aquestes bases. b) La mecànica de participació i sorteig. c) L'ús i el tractament de les dades personals dels participants interessats en els termes establerts en aquestes bases. d) L'ús, la difusió i la publicació de les fotografies i/o gravacions audiovisuals segons els termes establerts en aquestes bases. 
En cas que hi hagi divergències sobre l'Acció i/o sobre la interpretació d'aquestes bases, els jutjats i els tribunals de Barcelona ciutat són competents per conèixer els litigis que es puguin plantejar, de manera que els participants en aquesta Acció renuncien expressament a qualsevol altre fur que els pugui correspondre.
En cas que participants menors d'edat participin en l'Acció, sempre ho han de fer amb el consentiment dels seus progenitors i/o una persona major d'edat que n'ostenti la guàrdia i la custòdia.

BASE 11a: COMUNICACIONS DE L'ACCIÓ 

Les comunicacions d'aquesta Acció i, si escau, les relatives als sortejos, han de constar descrites als actius de comunicació del FC BARCELONA, com ara la pàgina web oficial del club (www.fcbarcelona.cat) on, a més a més, es poden consultar aquestes bases.
El participant guanyador rebrà les comunicacions mitjançant correu electrònic a l'adreça que hagi facilitat als efectes de participar en l'Acció objecte d'aquestes bases.

Tanca l'article

Relacionat Amb aquest contingut