Carnet de soci

Informació sobre el carnet de soci
1920x10080_FAKE-CARNETS-SOCI-2022-Adult-Infantil

Les quotes de soci del 2024 són les següents:

QUOTES DE SOCI  
Categoria adult 215 €
Categoria infantil 107 €
Categoria aleví 51 €

 

 

Carnet Sènior

El carnet Sènior està exempt de la quota anual de pagament.

El carnet sènior allibera de la quota de pagament el soci portador. Per tant, el carnet està exempt de la quota anual de pagament.

El poden sol·licitar els socis que hagin complert els 40 anys ininterromputs com a soci del FC Barcelona i que tinguin més de 65 anys. Per tant, només s’admetran les sol·licituds d’aquells socis que compleixin ambdós requisits.

Es pot sol·licitar a l’OAB presencialment, o bé per correu electrònic, i acreditar-se amb el DNI.
En cas que la petició del carnet d’edat es faci durant els mesos de gener i febrer, es retornaran els diners abonats en concepte de quota anual del carnet de soci, sempre que el pagament no hagi estat retornat i es presenti el carnet de soci original.

El carnet s’envia per correu ordinari al domicili del soci que consta a la nostra base de dades.

La renovació es fa cada any de manera automàtica al mes de desembre.

Duplicats

En cas de pèrdua del carnet de soci, cal dirigir-se a l’OAB i sol·licitar-ne un duplicat.

Per fer un duplicat del seu carnet de soci ha de presentar a l'Oficina d'Atenció al Barcelonista la següent documentació:

  • DNI original o passaport.
  • Formulari descarregable a l’apartat Socis > Preguntes Freqüents de la pàgina web del Club.
  • Si la pèrdua es produeix durant les trameses fetes a les entitats financeres, cal adjuntar també un certificat de l’entitat bancària que així ho acrediti i que justifiqui que s’ha efectuat el pagament. En aquest cas, el duplicat és gratuït i només s’acceptaran les peticions fetes durant els períodes de renovacions: el carnet de soci, del 30 de desembre al 28 de febrer, i l’abonament, del 25 de juliol al 30 de setembre.

Les tarifes són:

  • Primer duplicat: 10 € i 5 € per als socis d’edat.
  • Segon duplicat: 25% del valor del carnet.
  • Tercer duplicat: requereix la intervenció de la Comissió de Disciplina del Club, que obre un expedient disciplinari al soci que sol·licita aquest tercer duplicat per verificar les circumstàncies dels fets.

Baixa

Es produeix la baixa de soci en el moment que el soci es desvincula del Club.

Si un soci es vol donar de baixa de l'entitat, ha de demanar la baixa voluntària. Es fa de manera personal i voluntària pel soci.

La sol·licitud es pot fer per correu electrònic, correu postal o fax, o bé personalment a l’OAB. En tots els casos cal adjuntar a la sol·licitud signada una fotocòpia del DNI.
Un cop produïda la baixa, en cas de sol·licitar la devolució de l’import abonat en concepte de quota anual del carnet de soci, cal esmentar que aquesta devolució només serà efectiva si se sol·licita durant els mesos de gener i febrer, el carnet està al corrent de pagament i, a més, es presenta l’original del carnet de soci.

En el cas que s'hagi de fer una baixa per defunció, els familiars del soci difunt han de notificar la defunció per correu electrònic, fax o correu postal, o bé presencialment a l’OAB, i adjuntar una fotocòpia del certificat de defunció.
La baixa del carnet de soci implica la pèrdua de tots els tipus d’abonament subscrits pel soci.

 

Tanca l'article

Relacionat Amb aquest contingut