Baixa Abonament

Baixa Abonament

Donar de baixa un abonament

Per donar de baixa l'abonament de formar voluntària pel soci, cal fer la sol·licitud mitjançant correu electrònic, correu postal o fax, o bé personalment a l’OAB. En tots els casos cal adjuntar a la sol·licitud signada una fotocòpia del DNI.

En cas que s'hagi de fer una baixa d'abonament per defunció, els hereus poden presentar la sol·licitud amb els mateixos requeriments i adjuntant el certificat de defunció.
Un cop produïda la baixa, en cas de sol·licitar el retorn de l’import abonat en concepte de quota anual de l’abonament, cal esmentar que aquesta devolució només serà efectiva si:

  • Se sol·licita fins al 30 de setembre.
  • El carnet de soci està al corrent de pagament.
  • Es presenta, a més, l’original de l’abonament.
  • No s’ha utilitzat l’esmentat abonament per assistir a cap esdeveniment.
  • En cas de defunció, si els hereus del difunt ho sol·liciten.

La baixa de l’abonament no implica la pèrdua de la condició de soci. Per tal que aquesta baixa es produeixi, cal sol·licitar-ho expressament.

Força Barça
Força Barça
Tanca l'article