Finançament Carnet de Soci 2024

Finançament Carnet de Soci 2024

La Junta Directiva del FC Barcelona ofereix a partir del 18 de desembre, als socis i sòcies, la possibilitat de poder finançar el pagament de l’import corresponent a la quota de soci i sòcia de 2024, després que el FC Barcelona hagi renovat l’acord amb una entitat financera per poder efectuar aquest servei.  

Com es pot fer? 

El Club ha habilitat un formulari al web del FC Barcelona, en l’apartat Socis/Tràmits online, perquè els socis i sòcies interessats puguin sol·licitar el finançament de la quota corresponent a la renovació de l’any 2024. 

El formulari de peticions per al finançament s’obrirà el 18 de desembre a les 10 hores i es tancarà el 7 de gener a les 20 hores. 

Si en aquest període no s’ha efectuat el pagament a l’Oficina d’Atenció al Barcelonista, en un sol cop a través del web o s’ha seleccionat l’opció del pagament fraccionat, el FC Barcelona efectuarà el càrrec amb la totalitat de l’import, a través de domiciliació bancària, el dia 15 de gener. 

Qui s’hi pot acollir? 

Per normativa legal, la persona responsable del pagament vinculada a la sol·licitud ha de ser major d’edat, disposar de DNI o NIE i tenir l’adreça fiscal (la que apareix al DNI o NIE) a l’Estat.  

Opcions de finançament 

El soci o sòcia podrà finançar-ho en tres, quatre, sis o nou terminis, sense interessos. Només s’aplicaran unes despeses, l’import es repartirà entre la quantitat de quotes de l’opció escollida. 

L’import a finançar ha de ser superior als 45 € i que no superi el màxim permès de 3.000€. 

El pagament de les quotes es farà per mitjà de targeta bancària (Visa o Mastercard) emeses per una entitat o sucursal bancària nacional. El pagador o pagadora haurà de tenir activats els pagaments en línia, la caducitat de la targeta ha de ser superior al termini del finançament, i caldrà disposar de saldo quan es faci efectiu el cobrament de la primera quota. 

El pagament de la primera quota es farà en el moment d’acceptar el finançament. 

Durant el tràmit de la sol·licitud s’hauran d’acceptar les condicions de finançament previstes per l’entitat finançadora i les polítiques de privacitat sobre el tractament de dades personals. També caldrà facilitar les dades en el cas que qui faci el pagament no sigui el soci o sòcia titular, i en els casos on hi hagi menors d’edat. 

Pagador del finançament 

La persona pagadora del finançament pot ser diferent del soci o sòcia titular. 

Costos del finançament 

El soci o sòcia podrà escollir entre tres, quatre, sis o nou terminis, sense interessos. Només s’aplicaran unes despeses, l’import es repartirà entre la quantitat de quotes de l’opció escollida. 

El total de les despeses a 3, 4, 6 o 9 terminis es repartiran a parts iguals entre la quantitat de quotes a pagar, d´acord amb el quadre següent:  

 

IMPORT A FINANÇAR
QUOTES
MÍNIM MÀXIM IMPORT MITJÀ 3 4 6 9
50,00 € 100,00 € 75,00 € 1,00 € 1,50 € 2,50 € 4,17 €
100,01 € 150,00 € 125,01 € 1,70 € 2,50 € 4,25 € 7,00 €
150,01 € 200,00 € 175,01 € 3,00 € 4,50 € 7,50 € 12,00 €
200,01 € 250,00 € 225,01 € 4,00 € 6,00 € 8,70 € 13,95 €
250,01 € 400,00 € 325,01 € 4,25 € 6,50 € 10,75 € 17,50 €
400,01 € 550,00 € 475,01 € 6,75 € 10,25 € 17,25 € 28,00 €
550,01 € 700,00 € 625,01 € 9,50 € 14,25 € 23,75 € 38,50 €
700,01 € 850,00 € 775,01 € 12,00 € 18,00 € 30,00 € 49,00 €
850,01 € 1.000,00 € 925,01 € 14,50 € 21,75 € 37,00 € 59,75 €
1.000,01 € 1.150,00 € 1.075,01 € 17,25 € 26,00 € 43,50 € 70,00 €
1.150,01 € 1.300,00 € 1.225,01 € 19,75 € 29,75 € 49,75 € 80,00 €
> 1.300,00 €   1,70% 2,60% 4,35% 7,00%

 Exemple representatiu del finançament: En una operació de 225,01 € en 6 quotes, sense interessos, comissió financera per un total de 8,70 €, l'import dels quals es distribueix proporcionalment a cada quota. L’import de la primera quota 38,95€ i de la resta de quotes 38,95€. Total finançat: 233,71€.€. TIN: 0%, TAE: 20,17%. Càlcul de quotes segons el sistema d'amortització francès. Oferta subjecta a autorització prèvia de Financiera Española de Crédito a Distancia, EFC, S.A. Oferta vàlida del 15/12/2023 al 15/2/2024 

Procés de sol·licitud del finançament 

El soci o sòcia haurà d’accedir al formulari en la pàgina web del FC Barcelona, apartat Socis o sòcies / Tràmits online. Identificar-se amb el seu número de clau i el seu codi personal (PIN) i accedir a l’apartat “TRÀMITS / Gestió de pagaments ”. 

Li apareixerà la informació de les diferents línies a pagar.  

Haurà de seleccionar la línia que vol incloure en l’operació de pagament o finançament. Un cop seleccionades les línies a incloure haurà de prémer l’opció “SEGÜENT”. 

Podrà escollir: 

 • “SOL·LICITAR FINANÇAMENT” sempre que el cost total estigui dins de l’import mínim i màxim del finançament. 
 • “PAGAMENT AMB TARGETA”: Liquidar el deute en un únic pagament en aquest instant, mitjançant la passarel·la web de pagament del Club. 

Si escull l’opció “SOL·LICITAR FINANÇAMENT”, li mostrarà el formulari de sol·licitud de finançament 

Apareixerà la pantalla d’informació general.  

Tot seguit apareixeran les dades del “pagador” del finançament. 

 • Si la persona titular és major d’edat seran les del soci o sòcia. 
 • Els camps de les dades fiscals i de contacte (correu electrònic,  telèfon mòbil en format +34 6xxxxxxxx o +34 7xxxxxxxx) NO són editables ni modificables directament. Si no són correctes o en falta alguna dada, caldrà actualitzar-les tal com s’estipula en la guia de tràmits. 
 • Els únics camps editables seran l’idioma de comunicació i l’adreça fiscal, la que apareix al DNI o NIE, ja que aquesta pot diferir de l’adreça de residència de la fitxa del soci. 
 • Si la persona titular és menor d’edat, seran les del pare, mare o tutor o tutora legal, (només en el cas de disposar d’aquesta informació). 
 • Els camps de les dades fiscals NO són editables ni modificables directament. Si no són correctes o en falta alguna dada, caldrà actualitzar-les contactant amb l’OAB o escollir l’opció d’un tercer pagador. 
 • Els únics camps editables seran els de contacte (correu electrònic, telèfon mòbil en format +34 6xxxxxxxx o +34 7xxxxxxxx), idioma de comunicació i l’adreça fiscal, ja que aquests poden no estar actualitzats. Per tema de seguretat en les comunicacions, les dades del correu electrònic es demanen dues vegades.  

Socis i sòcies menors d'edat

En el cas dels socis o sòcies menors d’edat, el pare, mare o tutor o tutora legal haurà d’acceptar les condicions del finançament i la cessió de les dades a FINDIRECT per gestionar la petició d’aquest finançament. 

La persona que faci el pagament se l’informarà  que es podran consultar les seves dades en fitxers de solvència patrimonial, amb la frase: FINDIRECT es reserva el dret de consultar les seves dades en fitxers comuns de solvència patrimonial (EXPERIAN y ASNEF, entre d’altres). 

Un cop feta la sol·licitud, s’enviarà un correu electrònic per confirmar que la sol·licitud s’ha enregistrat correctament.  

En el cas que la persona pagadora no sigui el titular

En el cas que la persona pagadora del finançament no sigui el soci o sòcia titular – o en el cas dels menors d’edat (pare o mare o tutor legal)– registrat en la fitxa del soci o sòcia, quan es marqui l’opció “La persona sol·licitant del pagament del finançament no és el soci o sòcia titular” apareixerà una nova pantalla per incloure-hi el correu electrònic de la persona pagadora i l’idioma en què vol rebre les comunicacions. Per tema de seguretat en les comunicacions, les dades del correu electrònic es demanen dues vegades. 

S’enviaran les comunicacions següents: 

 • Correu electrònic al soci o sòcia titular que indicarà que la seva sol·licitud està pendent de la confirmació de la persona indicada com a pagadora. 
 • Correu electrònic a la persona indicada com a pagadora del finançament, que informarà que el soci o sòcia ha indicat que es farà càrrec del finançament. Aquest correu inclourà un enllaç a un formulari web per què pugui completar el procés de sol·licitud. 

La persona indicada pel soci o sòcia com a pagador o pagadora podrà: 

 • Acceptar la petició de finançament. 
 • NO acceptar la petició de finançament. 

Apareixerà la pantalla d’agraïment per la seva resposta. 

Si la persona indicada com a pagadora rebutja la petició: 

 • Enviarem un correu electrònic per informar que hem rebut correctament la petició de NO acceptar el finançament. 
 • Enviarem un correu al soci o sòcia titular per informar que la persona designada com a pagadora NO ha acceptat fer-se càrrec del finançament. 

Si la persona major d’edat designada com a pagadora SÍ que accepta la petició de finançament, ens haurà de facilitar les seves dades personals, entre les quals el seu DNI o NIE, acceptar les condicions del finançament de FINDIRECT i la política de privacitat sobre el tractament de dades personals, de manera que permeti la cessió de dades a FINDIRECT a l’efecte de poder efectuar el finançament: 

Un cop confirmades les dades, la persona pagadora rebrà un correu electrònic per confirmar que el procés s’ha fet correctament i rebrà un enllaç web per finalitzar el finançament. També enviarem una comunicació al soci o sòcia titular per confirmar que qui pagui, ha efectuat la petició. 

En el cas de no aprovar la sol·licitud de pagament

Sigui el pagador el soci o sòcia titular o una tercera persona, en el cas que l’empresa de finançament FINDIRECT no aprovi la sol·licitud de finançament, enviarem un correu electrònic al soci o sòcia titular en què l’informarem que la petició de finançament NO ha estat aprovada per FINDIRECT. 

En aquest darrer cas, el soci o sòcia titular podrà optar per pagar al comptat amb targeta pels tràmits en línia del web (pagament targeta), o fer una nova sol·licitud de finançament. 

Els socis o sòcies que el 7 de gener de 2024 a les 20 hores no hagin pagat o finançat la quota corresponent, el 15 de gener s’efectuarà un càrrec al compte indicat a la fitxa de soci per fer efectiu l’import pendent de pagament.  

Impagament quotes finançament 

En el cas d’haver-hi algun impagament de les quotes del finançament corresponent a la quota de soci/sòcia 2024, FINDIRECT es posarà en contacte amb la persona que faci el pagament per comunicar-li el referit incompliment. 

 • Primerament per canals automàtics via missatges SMS. 
 • En el supòsit que la situació d’impagament es mantingui, FINDIRECT contactarà amb la persona que faci el pagament per poder indicar-li les diferents opcions disponibles per cancel·lar el deute; en cas de produir-se aquesta comunicació, es generaran unes despeses de 15 € que haurà d'abonar la persona pagadora del finançament. 
 • L´impagament de qualsevol de les quotes relatives al finançament suposa un incompliment dels deures del soci o sòcia, de conformitat amb l'establert als Estatuts del Club. Per tant, en el cas que l’impagament superi els 30 dies després de l'esmentat comunicat, el FC Barcelona suspendrà els drets inherents a la condició de soci o sòcia fins que compleixi amb la seva obligació de pagament i el deute estigui totalment liquidat. 

En cas que l'incompliment persisteixi, podrà comportar la pèrdua de la condició de soci/sòcia. 

 

Força Barça
Força Barça

Relacionat Amb aquest contingut

Tanca l'article

Relacionat Amb aquest contingut