Oficina d'Atenció al Compromissari i reglament de funcionament

Oficina d'Atenció al Compromissari i reglament de funcionament

Situada a la seu de l'Oficina d'Atenció al Barcelonista (OAB) del Camp Nou, amb horari de dilluns a divendres de 9 a 20 hores, excepte festius

Aquest divendres 6 de setembre, coincidint amb la convocatòria oficial de l’Assemblea General de Socis, s’ha obert l’Oficina del Compromissari dins la seu de l’Oficina d’Atenció al Barcelonista (OAB) del Camp Nou. La missió d’aquesta oficina és la d’atendre totes aquelles consultes o informacions que reclamin els socis compromissaris sobre el funcionament i els temes que cal tractar de la propera Assemblea General de Socis que tindrà lloc el diumenge 6 d’octubre al Palau Blaugrana.

L’horari d’atenció de l’Oficina del Compromissari serà de dilluns a divendres de 9 a 20 hores, excepte festius.

Reglament i règim jurídic de funcionament

1) L'objecte de l’Oficina del Compromissari és servir d'espai de trobada i debat dels socis compromissaris amb mandat vigent. Atès que la normativa protectora de les dades de caràcter personal no permet publicar els noms i dades personals dels socis compromissaris, el Club, de conformitat amb la nova redacció dels Estatuts aprovada el 5 d'octubre del 2013, proveeix els recursos adequats perquè els socis compromissaris que ho desitgin puguin trobar-se per debatre i canviar impressions sobre els assumptes de l'ordre del dia de la propera Assemblea General o altres respecte als quals aquest òrgan sigui competent. 
L’Oficina del Compromissari es configura com l’estructura administrativa que el Club posa al servei dels compromissaris i que té com a funció indelegable la gestió de les qüestions relatives a l’organització de les assemblees del Club pel que fa als drets i deures de tots els compromissaris i compromissàries, i és el punt de trobada i debat estatutàriament previst, dels socis compromissaris amb mandat vigent. 

2) L’Oficina del Compromissari ha de gestionar les qüestions relatives a l’organització de les Assemblees des del punt de vista dels compromissaris i de les seves relacions amb la resta dels socis.

3) La relació dels socis amb els compromissaris s’articularà a través de la coordinació entre l’OAB i l’OC. Els socis faran arribar a l’OAB les seves peticions d’informació i/o consultes dels compromissaris i/o adreçades a aquests. L’OAB canalitzarà aquesta informació i relació a través de l’Oficina del Compromissari, tal com es regula a l’article 26, apartats 6 i 7 dels Estatuts.

4) L’Oficina del Compromissari estarà en funcionament durant tot l’any, i d’acord amb els horaris i calendari d’activitat laboral de l’Oficina d’Atenció al Barcelonista.

5) L'horari d'utilització efectiva de l’OC pels socis compromissaris serà, per a cada dia efectiu, de 9 a 20 hores, equiparant-se a l’horari d’atenció de l’OAB, i serà potestat del Club la seva determinació definitiva en funció de les reunions i continguts que es puguin programar de forma específica.

6) L'espai físic de l’OC serà el que, per a cada cas, determini el Club en funció del nombre de compromissaris assistents a cada reunió que es convoqui. Es podrà disposar d’aquest espai excepte els festius en què no jugui el primer equip a l'Estadi, des del dia de la publicació formal de l'anunci de convocatòria als mitjans de comunicació i fins a una hora abans de la celebració de l'Assemblea en primera convocatòria.

7) Des de la data de convocatòria de l’Assemblea als mitjans de comunicació, i en un període de temps no inferior a les tres setmanes fins a la celebració d’aquesta, el Club disposarà d’un punt d’atenció específic per als compromissaris a l’OAB. Aquest punt d’atenció serà ben identificable visualment, i amb una senyalística personalitzada d’OC. Aquest punt d’atenció es tancarà un cop finalitzi l’Assemblea. L’atenció especial al compromissari estarà activa permanentment, però a través dels canals habituals de l’OAB.

8) La mecànica d'utilització de l’OC per a la convocatòria d’una reunió serà la següent: a instàncies de qualsevol soci compromissari, que contactarà amb el Club, a través de la mateixa OC o de l’OAB, per qualsevol dels canals de comunicació habituals i amb una antelació mínima de 72 hores respecte a la data en què vulgui celebrar la reunió. En tal cas, el Club oferirà al soci compromissari sol·licitant la possibilitat que l’OAB traslladi la convocatòria de la reunió a la resta de socis compromissaris, en el seu cas amb l'ordre del dia que el sol·licitant eventualment hagi fixat. En aquest cas, el Club disposarà d’un termini de 10 dies naturals per a la comunicació i convocatòria d’aquesta reunió a la resta de compromissaris.

9) El Club fixarà l'espai per a la seva utilització per part dels socis compromissaris, amb indicació de la data i l’horari de la reunió sol·licitada i hi assignarà el personal que consideri adient per garantir el normal desenvolupament de la reunió.

10) El Club, en compliment dels Estatuts, té la potestat de convocar els compromissaris a les reunions informatives prèvies a l’Assemblea que cregui oportunes, i en funció de l’interès a assistir-hi que generin. En aquest cas, el Club proveirà de l’espai i recursos necessaris per a la seva òptima celebració.

11) El Club es reserva el dret de comprovar la identitat i condició de compromissaris dels socis assistents a les reunions convocades a l’OC.

Força Barça
Força Barça

Relacionat Amb aquest contingut

Tanca l'article

Relacionat Amb aquest contingut