Culers Membership Premium - Termes i condicions d'ús

1. Introducció

El Futbol Club Barcelona (d'ara endavant, «FC Barcelona» o el «Club»), amb domicili social al carrer d'Arístides Maillol, s/n, 08028 Barcelona (Espanya), i amb NIF G-08.266.298, ofereix determinats serveis (d'ara endavant, el «Servei» o els «Serveis») que permeten als nostres visitants registrats i/o subscriptors accedir a sortejos, participació en jocs (amb permisos o sense), eines de participació, contingut audiovisual, etc.

Aquests termes i condicions d'ús (d'ara endavant, «Termes i Condicions») regulen l'ús dels nostres Serveis. Ha de tenir en compte que alguns Serveis oferts al nostre web i/o les aplicacions oficials (d'ara endavant, les «Plataformes») estan subjectes a condicions especials. Les dites condicions es publiquen de manera diferenciada i específica per a cada modalitat de subscripció.

És important que llegeixi atentament els Termes i Condicions abans d'utilitzar qualsevol Servei i/o de subscriure-s'hi. Quan utilitza un Servei determinat o fa clic en una casella o enllaç que estableixi que accepta aquests Termes i Condicions o hi està d'acord, està expressant la seva acceptació dels Termes i Condicions. Si no està d'acord amb aquests Termes i Condicions, no ha d'utilitzar els Serveis. Si vostè és pare o tutor i dona el seu consentiment perquè el seu fill es registri al Servei de CULERS MEMBERSHIP, es compromet a acceptar aquests Termes i Condicions en relació amb l'ús que el seu fill faci del Servei.

Aquests Termes i Condicions són aplicables en general per a tots els serveis de CULERS MEMBERSHIP, CULERS PREMIUM MEMBERSHIP i BARÇA TV+. L'usuari ha de registrar-se per mitjà d'alguna de les Plataformes creant un perfil propi, que li permetrà accedir als Serveis que corresponguin.

  • CULERS MEMBERSHIP permet l'accés de l'usuari registrat a la participació en jocs, sortejos, eines de participació, descàrregues de fons de pantalla, continguts lliures de BARÇA TV, etc. La subscripció a CULERS MEMBERSHIP és gratuïta i l'usuari es pot donar de baixa en qualsevol moment.
  • CULERS PREMIUM MEMBERSHIP permet l'accés de l'usuari subscrit a beneficis exclusius (accés a Barça TV+, targeta identificadora com a membre, accés preferent a vendes exclusives a les botigues del FC Barcelona, descomptes en entrades per a partits del FC Barcelona i per al Museu del Club, beneficis dels socis oficials del Club, accés privilegiat a sortejos i concursos, etc.). L'usuari subscrit al Servei esmentat queda subjecte a aquests Termes i Condicions, així com a les condicions específiques que s'indiquen a l'apartat 8.
  • BARÇA TV+ permet l'accés de l'usuari a la plataforma de vídeo digital del FC Barcelona. L'accés a la plataforma es pot fer mitjançant les modalitats següents: (i) contingut lliure (l'usuari no s'ha de registrar per tenir accés a aquest contingut); (ii) contingut amb registre a CULERS MEMBERSHIP (l'usuari s'ha de registrar per tenir accés al dit contingut), i (iii) contingut amb subscripció (l'usuari s'ha de subscriure per tenir accés al dit contingut). L'usuari que accedeixi a la modalitat amb registre a CULERS MEMBERSHIP queda subjecte a aquests Termes i Condicions. L'usuari que accedeixi a la modalitat amb subscripció queda subjecte, addicionalment, al contracte de subscripció de BARÇA TV+. El FC Barcelona es reserva el dret, a la seva exclusiva discreció, de definir el contingut de cadascuna de les modalitats d'accés a BARÇA TV+. L'oferta de contingut estarà formada (amb caràcter descriptiu i no limitador) per highlights i partits en diferit dels equips de futbol i de la resta de seccions del FC Barcelona, documentals, continguts amb jugadors, entrevistes, behindthescenes, entrenaments, canal lineal 24/7 Barça TV, etc.

2. Ús dels Serveis i del contingut

Els Serveis són exclusivament per a ús personal de l'usuari. No es permet utilitzar els Serveis amb finalitats comercials o de manera il•legal o perjudicial per al FC Barcelona o per a qualsevol altra persona i/o entitat.

Llevat que s'indiqui el contrari, el FC Barcelona és titular o legítim llicenciatari dels drets de propietat intel•lectual sobre tota la informació, materials, funcions i altres continguts inclosos a les Plataformes (d'ara endavant, els «Continguts»). Totes les marques, noms comercials, identitat corporativa, disseny gràfic i interfície d'usuari (aspecte-i-sensació), així com els diversos elements que integren els Serveis (textos, gràfics, fotografies, vídeos, enregistraments, codis font, logotips, il•lustracions, etc.) són de la nostra propietat o propietat dels nostres cedents o cessionaris.

El FC Barcelona no concedeix cap tipus de llicència o autorització d'ús personal a l'usuari sobre els seus drets de propietat intel•lectual i industrial o sobre qualsevol altre dret derivat dels Serveis. Tret que el FC Barcelona doni el seu consentiment exprés per escrit, l'usuari no pot fer servir cap Contingut si no és part del Servei, ni reproduir, transmetre, distribuir, transformar ni en general explotar de qualsevol altra manera, per qualsevol procediment, la totalitat o una part dels Continguts.

El FC Barcelona opera els Serveis amb un grau raonable de professionalitat i diligència. El FC Barcelona no fa cap altra promesa ni atorga cap altra garantia sobre els Serveis.

El Club exclou tota responsabilitat que es pugui derivar d'interferències, omissions, interrupcions, virus informàtics, avaries telefòniques o desconnexions en el funcionament operatiu dels Serveis, motivats per causes alienes al FC Barcelona.

Així mateix, el Club també exclou qualsevol responsabilitat que es pugui derivar d'endarreriments o bloquejos en el funcionament operatiu dels Serveis causats per deficiències o sobrecàrrega de les línies telefòniques o Internet, ni tampoc de danys causats per terceres persones mitjançant intromissions il•legítimes fora del control del FC Barcelona.

El Club està facultat per suspendre temporalment i sense avís previ l'accessibilitat als Serveis amb motiu d'operacions de desenvolupament, manteniment, reparació, actualització o millora.

Entre els seus Continguts, el FC Barcelona pot incloure enllaços a altres webs i/o canals gestionats per tercers amb l'objectiu de facilitar l'accés de l'usuari a informació intercanviable per mitjà d'Internet. No obstant això, el Club no es responsabilitza de l'existència d'enllaços entre tercers i altres webs alienes al FC Barcelona. Els enllaços facilitats a les Plataformes del Club tenen finalitats informatives per a l'usuari, però en cap cas situen el Club en una posició de garant i/o part oferent dels serveis i/o la informació que es puguin oferir a tercers a través dels enllaços.

Així, doncs, el FC Barcelona declina qualsevol responsabilitat pels serveis i/o la informació que es presti a altres pàgines web enllaçades. El Club no controla ni exerceix cap tipus de supervisió quan inclou un enllaç titularitat de tercers. La utilització d'enllaços a pàgines web no suposa, de cap manera, que es responsabilitzi del seu contingut o se n'apropiï i no es pot entendre, tampoc, que es produeix cap tasca de supervisió ni aprovació dels canvis i les informacions que s'hi facin. El FC Barcelona aconsella als visitants de les altres pàgines web esmentades que en consultin les eventuals condicions legals.

Així mateix, el FC Barcelona no assumeix cap responsabilitat pels danys i perjudicis que es puguin deure al següent: el funcionament, disponibilitat, accessibilitat o continuïtat dels llocs enllaçats; el manteniment de la informació, els continguts o els serveis existents en els llocs enllaçats; la prestació o transmissió de la informació, els continguts o els serveis existents en els dits llocs; la qualitat, licitud i fiabilitat dels continguts i els serveis existents als llocs enllaçats; l'incompliment de la llei, la moral i les bones costums com a conseqüència de la difusió, l'emmagatzemament i la posada a disposició dels continguts subministrats per tercers; la infracció de drets de propietat intel•lectual o industrial, drets a l'honor, a la intimitat personal o familiar, a la imatge de les persones o comunicació d'informació personal per part de tercers; la realització d'actes de competència deslleial i publicitat il•lícita, i /o la manca de veracitat, exactitud o actualitat dels dits continguts.

3. Compte de l'usuari

L'usuari s'obliga a utilitzar els Serveis i Continguts de manera diligent, correcta i lícita i, en particular, es compromet a abstenir-se del següent: (a) utilitzar els Continguts d'una manera, amb fins o amb efectes contraris a la llei, a la moral i als bons costums generalment acceptats o a l'ordre públic; (b) reproduir o copiar, distribuir, permetre l'accés del públic mitjançant qualsevol modalitat de comunicació pública, transformar o modificar els Continguts, llevat que tingui l'autorització del titular dels drets corresponents o bé estigui permès legalment; (c) suprimir, eludir o manipular el copyright i les altres dades identificadores. L'usuari es compromet a utilitzar els Serveis i Continguts de conformitat amb la llei, aquests Termes i Condicions d'ús i altres avisos, reglaments d'ús i instruccions de què és coneixedor, i també amb la moral i els bons costums generalment acceptats i amb l'ordre públic.

L'usuari es compromet a fer un ús diligent de les dades identificadores que permeten el registre i l'accés als Serveis i/o Continguts, i a mantenir-les en secret i custodiar-les, d'acord amb el seu caràcter personal i confidencial. Per tot això, l'usuari és responsable si no compleix les obligacions per a la protecció de les seves dades identificadores. De la mateixa manera, l'usuari és responsable si les dades identificadores són utilitzades indegudament per un tercer i l'usuari no ha notificat degudament al FC BARCELONA aquesta utilització tan bon punt en tingui coneixement o bé sospiti que s'ha produït.

Queda prohibit fer, sense l'autorització deguda, qualsevol tipus de publicitat o informació comercial directament o l'enviament de correus massius (spamming) de manera encoberta. L'usuari es compromet a no introduir programes, virus, macros, miniaplicacions, controls ActiveX o qualsevol altre dispositiu lògic o seqüència de caràcters que provoquin o siguin susceptibles de provocar qualsevol tipus d'alteració als sistemes informàtics del Club o de tercers.

L'usuari es compromet a subministrar, mantenir i actualitzar informació veritable, exacta, actual i completa si així se li sol•licita en els processos de registre. L'usuari no ha de fer-se passar per cap altra persona o entitat ni ha de falsejar la seva identitat o afiliació amb qualsevol altra persona o entitat. L'usuari reconeix i accepta que podem prendre les mesures necessàries per verificar la veracitat de la informació que ens faciliti.

Podrem suspendre o cancel•lar el seu compte i la seva capacitat de fer servir els Serveis o part d'aquests per haver-se fet passar per una altra persona o entitat o falsejar la seva identitat d'alguna altra manera, per qualsevol incompliment d'aquests Termes i Condicions o de qualsevol terme especial relacionat amb un Servei en particular, per no respectar el copyright o per qualsevol altre motiu.

L'usuari és l'únic responsable davant de qualsevol reclamació o acció legal, judicial o extrajudicial, iniciada per terceres persones contra el FC Barcelona basada en la utilització per part de l'usuari dels Serveis i/o els Continguts. Si escau, l'usuari ha d'assumir totes les despeses, els costos i les indemnitzacions que es causin al Club a conseqüència d'aquestes reclamacions o accions legals.

4. Exempció de responsabilitat

La informació, els Serveis i els Continguts s'ofereixen «tal qual» i, per tant, el FC Barcelona no manifesta ni garanteix res respecte d'aquests. En particular, el Club no garanteix que les funcions contingudes als Serveis i/o els Continguts siguin exactes, completes o actuals, ni que seran ininterrompudes o no tindran errors. No garantim que els defectes seran corregits, ni que els Serveis, les Plataformes, els servidors, el software o qualsevol altre dispositiu que ofereixi la informació i els Continguts esmentats estiguin lliures de virus o d'altres components perjudicials. El FC Barcelona no garanteix ni fa cap manifestació en relació amb l'ús o els resultats de l'ús de qualsevol informació, contingut, material, producte o servei contingut en els Serveis o bé ofert per aquests, posat a la seva disposició a través de les Plataformes o relacionat de qualsevol altra manera amb els Serveis, o qualsevol lloc o servei de tercers enllaçat des de qualsevol de les Plataformes i/o Serveis, des del punt de vista de la seva exactitud, precisió, totalitat, fiabilitat, seguretat o qualsevol altre aspecte. La llei aplicable pot no permetre l'exclusió de les garanties implícites, de manera que l'exclusió anterior pot no ser aplicable en el seu cas. Tanmateix, això no afecta els drets legals de l'usuari com a consumidor.

5. Responsabilitat del FC Barcelona

En la mesura en què la llei aplicable ho permeti, el FC Barcelona, els cedents i cessionaris de llicències del Club i es seus proveïdors de serveis declinem tota responsabilitat per qualsevol pèrdua, dany, cost o despesa que es derivin de l'ús per part de l'usuari de qualsevol software, aplicació, dispositiu o qualsevol altre material que hagi rebut en relació amb el seu ús dels Serveis. El FC Barcelona també declina tota responsabilitat per qualsevol pèrdua que no sigui conseqüència directa i previsible (a) de l'ús dels Serveis o dels Continguts, o de la incapacitat d'utilitzar-los, o (b) del comportament o les accions, en línia o no, de qualsevol usuari dels Serveis o de qualsevol altra persona o entitat, fins i tot si se'ns ha advertit de la possibilitat d'aquests danys.

En els casos en què l'usuari faci servir el lloc en relació amb els serveis mòbils, declinem tota responsabilitat per qualsevol fallada dels Serveis, incloent-hi el cas en què el seu dispositiu (ordinador, mòbil, tauleta, etc.) no sigui compatible amb el contingut que ha sol•licitat per qualsevol error de connexió del seu dispositiu mòbil i quan subministri un número de dispositiu incorrecte.

Podem modificar els Serveis o eliminar Continguts, característiques o qualsevol Servei subministrat a través de les Plataformes de qualsevol manera, en qualsevol moment i per qualsevol motiu o sense cap motiu. Les limitacions, exclusions i exempcions d'aquest apartat i de qualsevol altre apartat d'aquests Termes i Condicions s'apliquen sempre que ho permeti la llei aplicable.

No som responsables de cap demora o incompliment de les nostres obligacions d'acord amb aquests Termes i Condicions si la dita demora o incompliment es deriva de qualsevol causa aliena a la nostra voluntat, incloent-hi, entre altres, els actes de tercers com ara els proveïdors de xarxa. Tot això anterior no afecta els drets legals com a consumidor de l'usuari.

6. Modificacions d'aquests termes d'ús

El FC Barcelona es reserva el dret, a la seva exclusiva discreció, per motius tècnics o per canvis en la prestació dels Serveis o en la normativa o, si escau, per decisions corporatives estratègiques, de canviar, modificar, agregar o eliminar qualsevol part d'aquests Termes i Condicions en qualsevol moment, tant de manera temporal com permanent.

Si se substitueixen o modifiquen els Termes i Condicions, s'han de publicar a les Plataformes i/o comunicar-ho mitjançant les Plataformes mateixes, i si l'usuari continua utilitzant els Serveis, s'entén que ha acceptat les modificacions introduïdes llevat que sigui necessari sol•licitar a l'usuari l'acceptació expressa o el consentiment de conformitat amb la normativa que sigui aplicable, i en aquest cas s'ha de sol•licitar aquesta acceptació o consentiment pel mitjà del correu electrònic. Si no està d'acord amb algun canvi permanent, pot cancel•lar el seu compte seguint el procediment habilitat a aquest efecte.

L'usuari és responsable de mantenir actualitzada en tot moment la seva informació personal per facilitar-nos la seva adreça de correu electrònic actual. En cas que no faci servir o consulti l'adreça de correu electrònic que ens hagi facilitat, o si per qualsevol altre motiu no se li pot lliurar la notificació descrita anteriorment, el nostre enviament del missatge per correu electrònic amb la dita notificació constituirà, de tota manera, la notificació efectiva dels canvis, les modificacions, les agregacions o les eliminacions que es descriuen en la dita notificació.

7. Vigència, extinció i subsistència

Aquests Termes i Condicions es mantenen vigents per a l'usuari fins que siguin resolts en qualsevol moment, cancel•lant el seu compte i deixant d'utilitzar els Serveis i destruint tot el material que se n'hagi obtingut, tota la documentació relacionada i totes les còpies i les instal•lacions derivades dels Serveis.

Així mateix, el FC Barcelona pot resoldre aquests Termes i Condicions de manera immediata pel que fa a un usuari en particular (incloent-hi el seu accés als Serveis) en cas que incompleixi qualsevol de les disposicions que contenen aquests Termes i Condicions. Després de la resolució ha de deixar d'utilitzar els Serveis i destruir tot el material que hagi obtingut dels Serveis, així com totes les còpies i les instal•lacions derivades d'aquests.

Les disposicions d'aquests Termes i Condicions que, per la seva naturalesa, siguin vigents després de l'extinció d'aquests Termes i Condicions continuaran en vigor després de la dita extinció.

Si alguna disposició o disposicions d'aquests Termes i Condicions es declaren invàlides, il•legals o ineficaces, la validesa, legalitat i eficàcia de les disposicions restants romandrà en vigor i amb plens efectes.

8. Condicions especifiques per a la subscripció a CULERS PREMIUM MEMBERSHIP

8.1. Introducció: CULERS PREMIUM MEMBERSHIP és un servei de subscripció personalitzat que permet l'accés de l'usuari a beneficis exclusius no disponibles per a la modalitat de registre estàndard CULERS MEMBERSHIP (accés a Barça TV+, targeta identificadora com a membre, accés preferent a vendes exclusives a les botigues del FC Barcelona, descomptes en entrades per a partits del FC Barcelona i per al Museu del Club, beneficis dels socis oficials del Club, accés privilegiat a sortejos i concursos, etc.). L'usuari subscrit al Servei esmentat queda subjecte tant a aquestes condicions específiques com a la resta de Termes i Condicions. De la mateixa manera, com que es dona accés a Barça TV+, l'usuari subscrit ha d'acceptar expressament el contracte de subscripció a Barça TV+ en el moment de registrar-se.
En fer clic a «acceptar i continuar» o mitjançant qualsevol altre mecanisme d'acceptació habitual al sector durant el procés de registre, l'usuari accepta aquestes condicions específiques pera la subscripció a CULERS PREMIUM MEMBERSHIP. Si no les accepta no podrà fer ús dels serveis.

8.2. Subscripció a CULERS PREMIUM MEMBERSHIP: És necessari estar registrat (o, si no s'hi està, registrar-se) a CULERS MEMBERSHIP i tenir 18 anys complerts per poder contractar i subscriure's al servei CULERS PREMIUM MEMBERSHIP. Els menors d'edat només poden utilitzar el servei sota la supervisió i la responsabilitat d'un adult. Els pares o tutors que permetin que els menors utilitzin el servei són els únics responsables de determinar el Contingut i els serveis a què tenen accés els dits menors.
L'usuari és l'únic responsable de mantenir la confidencialitat i la seguretat del seu nom d'usuari i contrasenya i de totes les activitats i l'ús dels serveis que es produeixin des del seu compte o subscripció i/o per mitjà d'aquests. Això no obstant, si l'usuari permet a tercers l'accés al seu compte, els termes i condicions d'aquest contracte són aplicables a l'accés i l'ús dels serveis per part del dit tercer. L'usuari es compromet a notificar immediatament al FC Barcelona qualsevol accés no autoritzat al seu compte, i el Club no es responsabilitza de les possibles pèrdues que es derivin de l'ús no autoritzat del compte de l'usuari.

8.3. Condicions de la subscripció:
a. Subscripció i renovació automàtica. La subscripció de l'usuari és anual. La subscripció triada per l'usuari es renova automàticament quan acaba el període de facturació, llevat que sigui cancel•lada per l'usuari d'acord amb les instruccions de cancel•lació que s'indiquen més endavant. El pagament es carrega pel mètode de pagament que hagi triat l'usuari, en el moment de completar la subscripció i al començament de cada nou període de facturació, tret de cancel•lació. El FC Barcelona es reserva el dret de canviar els preus de les tarifes disponibles. En aquest cas, el Club ha de notificar-ho a l'usuari mitjançant correu electrònic amb un mínim de trenta (30) dies d'antelació respecte de l'entrada en vigor de les tarifes. Si no vol acceptar el canvi de preu, pot cancel•lar la seva subscripció i aquesta cancel•lació tindrà efecte quan acabi el període de facturació corrent. Si l'usuari no cancel•la la seva subscripció una vegada hagi entrat en vigor el canvi de preu, la subscripció es renovarà al preu actualitzat i s'entendrà que l'usuari autoritza el FC Barcelona a carregar-li l'import corresponent mitjançant el mètode de pagament seleccionat.

b. Mètode de pagament. L'usuari pot fer el pagament de la tarifa per mitjà de qualsevol dels mètodes de pagament oferts pel FC Barcelona al seu web. L'usuari es compromet a tenir fons suficients disponibles per al pagament de la tarifa contractada a través del mètode de pagament seleccionat, i l'usuari és responsable de qualsevol import que no s'hagi pogut cobrar. Si per qualsevol motiu el FC Barcelona no pot procedir al cobrament, es comunicarà a l'usuari i el Club podrà suspendre l'accés als serveis fins que hagi cobrat el deute a través d'un mètode de pagament vàlid. L'usuari podrà actualitzar el mètode de pagament associat al seu compte en qualsevol moment dins del seu compte d'usuari.

c. Cancel•lació, política de reembossaments i renúncia al dret de desistiment. L'usuari pot cancel•lar la seva subscripció en qualsevol moment i continuarà tenint accés al servei fins que acabi el període de facturació corresponent. L'usuari pot cancel•lar la subscripció per mitjà del seu compte personal seguint les instruccions de cancel•lació. Els pagaments no són reembossables i no facilitem devolucions ni abonaments per Continguts no visionats. En subscriure aquestes Condicions Premium i en estar el dit servei vinculat a l'accés a Barça TV+, l'usuari accepta la prestació immediata del servei i la disponibilitat immediata dels continguts. L'usuari també accepta que no tindrà dret a desistir dels serveis, de conformitat amb l'article 103 (m) de la Llei general de defensa dels consumidors i usuaris (Reial decret legislatiu 1/2007, de 16 de novembre) una vegada hagi començat la prestació del servei. Si la prestació del servei ha començat i l'usuari ja no vol quedar obligat per aquestes Condicions Premium, ha de resoldre el contracte segons el que es disposa a continuació. En cas de cancel•lació, l'usuari no està obligat a retornar la targeta o targetes d'identificació com a membre.

d. Dret a modificar el contracte. El FC Barcelona es reserva el dret de modificar aquestes condicions específiques per a la subscripció a CULERS PREMIUM MEMBERSHIP (d'ara endavant, les «Condicions Premium»). Les modificacions entren en vigor passats trenta (30) dies de l'enviament de la notificació corresponent a l'usuari. Si no està d'acord amb qualsevol modificació d'aquest contracte, l'usuari pot cancel•lar la seva subscripció a CULERS PREMIUM MEMBERSHIP. No obstant això, certs elements del servei poden variar en qualsevol moment sense necessitat de notificació per motius relatius a evolucions tècniques, sempre que no impliquin un increment del preu de la subscripció, ni una alteració de la qualitat o una modificació significativa de les funcionalitats del servei.

e. Notificacions. Les notificacions que li remeti el FC Barcelona es fan per mitjà del correu electrònic a l'última adreça de correu electrònic que ens hagi facilitat. L'usuari és responsable de mantenir actualitzada en tot moment la seva informació personal per facilitar-nos la seva adreça de correu electrònic actual. En cas que no faci servir o consulti l'adreça de correu electrònic que ens hagi facilitat, o si per qualsevol altre motiu no se li pot lliurar la notificació descrita anteriorment, el nostre enviament del missatge per correu electrònic amb la dita notificació constituirà, de tota manera, la notificació efectiva dels canvis, les modificacions, les agregacions o les eliminacions que es descriuen en la dita notificació.

8.4. Ús del servei: El servei i tots els continguts són per a l'ús personal de l'usuari i, per tant, no es poden compartir amb individus de fora de la llar de l'usuari ni són comercialitzables.

El FC Barcelona opera els Serveis amb un grau raonable de professionalitat i diligència. El FC BARCELONA no fa cap altra promesa ni atorga cap altra garantia sobre els Serveis.

Determinats serveis i continguts de CULERS PREMIUM MEMBERSHIP poden no estar disponibles en tots els països o territoris. Per tant, el FC Barcelona es reserva el dret de restringir o limitar geogràficament la possibilitat de subscriure's als serveis. Les restriccions geogràfiques s'han d'aplicar de conformitat amb el lloc des del qual s'hagi subscrit als serveis. Podem fer servir tecnologies i mètodes diversos per comprovar la seva ubicació geogràfica.

Així mateix, és possible que l'accés al servei i als Continguts no estigui disponible en algun moment determinat, incloent-hi: (i) interferències, omissions, interrupcions, virus informàtics, avaries telefòniques o desconnexions en el funcionament operatiu dels serveis, motivats per causes alienes al FC Barcelona; (ii) casos de talls d'alimentació elèctrica del servidor; (iii) períodes de manteniment i actualització; (iv) raons de força major; (v) com a conseqüència d'altres qüestions fora del control del FC Barcelona o del de tercers. El Club no assumeix cap responsabilitat en aquests casos, llevat que s'hagi produït negligència greu o dol per part del Club.

Per obtenir mes informació sobre el servei i les seves opcions, l'usuari pot visitar el portal d'atenció, que està disponible al web oficial del FC Barcelona.

9. Política de privacitat

Les seves dades es tractaran d'acord amb el que disposa la Política de privacitat.

En qualsevol cas, per a més informació sobre el tractament de les seves dades i per exercir els seus drets d'accés, rectificació, supressió, oposició, limitació o portabilitat, pot trametre una comunicació per escrit a la Comissió de Protecció de Dades, a l'adreça carrer d'Arístides Maillol, s/n, 08028 de Barcelona (Espanya), o bé per correu electrònic a proteccio.dades@fcbarcelona.cat.

Si té qualsevol dubte, qüestió o reclamació sobre com tractem les seves dades personals, pot posar-se en contacte amb el nostre delegat de protecció de dades a l’adreça de correu electrònic dpo@fcbarcelona.cat o bé per correu postal, enviant un escrit a l'adreça carrer d'Arístides Maillol, s/n, 08028 de Barcelona (Espanya), amb la referència «DPO». En cas que no obtingui resposta en un període raonable, pot interposar una reclamació davant l'Autoritat Espanyola de Protecció de Dades.

10. Llei aplicable i jurisdicció

Aquests termes i condicions es regeixen i s'interpreten pel que s'estableix als termes i condicions mateixos i la legislació catalana, espanyola i internacional que resulti aplicable. Tanmateix, no limiten cap protecció al consumidor a què l'usuari pugui tenir dret de conformitat amb la legislació vigent al seu país de residència.

Si sorgeix qualsevol conflicte o discrepància en la interpretació o l'aplicació dels termes i condicions, els jutjats o tribunals que, si escau, coneixeran l'assumpte són els de la ciutat de Barcelona (Espanya). Mitjançant aquest document, dona el seu consentiment i se sotmet a la jurisdicció personal dels dits tribunals; res del que s'estipula en aquest document impedirà l'aplicació i el compliment de la llei aplicable. Si decideix accedir als Serveis, ho fa per iniciativa pròpia i és responsable de complir totes les lleis aplicables, incloent-hi les lleis locals aplicables.

Tanca l'article

Relacionat Amb aquest contingut