BASES REGULADORES DE LA SOL·LICITUD D’ENTRADES PER PART DE SOCIS ABONATS PER ASSISTIR A PARTITS AMB AFORAMENT LIMITAT PER COVID-19 TEMPORADA 2021/2022

BASES REGULADORES DE LA SOL·LICITUD D’ENTRADES PER PART DE SOCIS ABONATS PER ASSISTIR A PARTITS AMB AFORAMENT LIMITAT PER COVID-19 TEMPORADA 2021/2022

 

BASE 1a.- ÀMBIT.

 

1.1. El FUTBOL CLUB BARCELONA (en endavant FC BARCELONA o el CLUB), amb domicili al carrer Arístides Maillol, s/n, 08028 de Barcelona, amb NIF G-08.266.298, posa a disposició dels socis abonats del CLUB (sempre i quan compleixin els requisits indicats a la base 3ª) el dret a sol·licitar entrades per a poder assistir a aquells partits dels equips del CLUB corresponents a la temporada 2021/22 que es disputin amb aforament limitat, subjecte a les aprovacions i permisos de les autoritats sanitàries i de l´organisme organitzador corresponent. L´aforament per assistir a aquests partits serà en tot cas limitat com a conseqüència de les mesures i protocols de seguretat dictats per les autoritats sanitàries davant l´exposició a la COVID-19, de manera que el nombre de localitats disponibles a la instal·lació on es disputi el partit en qüestió (Estadi Camp Nou i Palau Blaugrana, respectivament) dependrà dels criteris marcats per dites autoritats i per l´organisme organitzador de la competició i, en última instància, del FC BARCELONA. El CLUB no es fa responsable de la cancel·lació dels partits per causes de força major que obliguin a que finalment tots o algun d´ells es disputi a porta tancada.

 

Als efectes de poder optar les entrades és necessari:

 

 1. Reunir els requisits que s´indiquen a la base 3ª.
 2. Fer una sol·licitud en els termes i condicions establerts en les presents bases.
 3. Complir l’establert a la normativa actualment vigent en matèria de violència, racisme, xenofòbia i la intolerància en l’esport (Llei 19/2007 d’11 de juliol i Reial Decret 203/2010, de 26 de febrer).
 4. Acceptar i complir l´establert a la normativa i els protocols dictats per les autoritats competents davant l´exposició a la COVID-19.

 

1.2. Tant la inscripció per a sol·licitar entrades, com l´assignació de la mateixa (en cas que el soci resulti agraciat) seran gratuïtes. No obstant, l´assignació de l´entrada li computarà al soci agraciat com a assistència per a la temporada 2021/22 (tant si el soci agraciat assisteix al partit corresponent com si no) i, per tant, es tindrà en compte als efectes de compensació de l´abonament de la temporada 2021/22. D´acord amb l´anterior, els socis sol·licitants accepten de manera expressa que, en cas de resultar agraciats amb entrada, el FC BARCELONA pugui deduir l´assistència al partit corresponent del percentatge de compensació.    

 

Així mateix, si un soci abonat amb dret a sol·licitar entrada per a un partit en particular no s´inscriu per demanar-la, li computarà també com a assistència als efectes de compensació de l´abonament de la temporada 2021/22, per entendre´s que, pel fet de no sol·licitar l´entrada a la que té dret donada la seva condició d´abonat, renuncia a assistir a dit partit. 

 

1.3. L´assignació d´entrades (ja sigui de manera directa o mitjançant sorteig) no es realitzarà en atenció al seient o localitat vinculada a cadascun dels socis sol·licitants, sinó que es farà d´acord amb les zones disponibles d´acord amb les restriccions vigents en cada moment.

 

1.4. Les sol·licituds de tots els socis interessats es vincularan de manera automàtica a la zona de preu que li correspongui segons la ubicació del seient que té assignat l´abonament del que és titular. Quan no estiguin disponibles la totalitat de les zones de l’Estadi d´acord amb les restriccions establertes per les autoritats corresponents, les assignacions als socis s’hauran d´aplicar a la zona o zones parcials de la Instal·lació habilitades, i en cas de resultar agraciats, el FC BARCELONA li assignarà la localitat definitiva de manera directa.  

 

En el supòsit que el nombre de sol·licituds per a cada zona d´abonaments superi el nombre d’entrades disponibles per aquella zona, es realitzarà un sorteig. En el supòsit que les autoritats sanitàries obliguin a aplicar criteris de sectorització de zones diferents, els sorteigs es realitzaran per zones disponibles tenint en compte aquesta sectorització. En aquest cas, l´assignació de l´entrada podria no coincidir amb la zona de l´abonament del soci, però en tot cas sí amb la zona de preu.

 

En cas que el nombre de sol·licituds per a cada zona en particular sigui inferior al nombre d´entrades disponibles, no caldrà realitzar el sorteig, i les entrades per a aquella zona en particular s´assignaran directament a aquells socis abonats que hagin enviat adientment el formulari d´inscripció. Els seients s’assignaran segons les distancies de seguretat establertes i respectant, sempre que sigui possible, la zona de preu del soci abonat sol·licitant. 

 

1.5. Els  socis abonats sol·licitants que resultin agraciats amb entrada tindran el dret a assistir al partit corresponent. En cas que l´entrada sigui nominativa, els socis podran cedir la mateixa única i exclusivament de conformitat amb les condicions indicades a la base 7ª. Els socis no podran fer servir el servei “seient lliure” vinculat a l´entrada amb la qual amb resultat agraciats. 

 

1.6. Als efectes anteriors, en el cas dels socis abonats menors d’edat, la seva sol·licitud d´entrades, l´acceptació de les bases, la participació en l´eventual sorteig, l´acceptació de l’entrada en cas que li sigui assignada, l´ús de la mateixa, etc.), haurà d’estar supervisada sempre i en tot cas per part d’un adult. Per tant, segons l’anterior, el FC BARCELONA entén que els consentiments i autoritzacions que corresponguin i siguin preceptives (acceptació bases, inscripció, drets d’imatge, recollida i tractament dades de caràcter personal, etc.) s’entendran realitzades a tots els efectes i sense reserves, per part dels adults que ostenten la seva representació i guarda legal, en el seu nom, eximint al FC BARCELONA de qualsevol responsabilitat al respecte.

 

En cas que el sol·licitant agraciat amb entrada de conformitat amb les presents bases legals sigui menor d’edat (menor de 14 anys), haurà d’assistir al Partit acompanyat necessàriament per un adult que també haurà de disposar obligatòriament d’entrada, que pot ser qualsevol dels seus progenitors i/o persona major d’edat que tingui assignada la seva representació i guarda legal. En cas contrari, la seva entrada serà anul·lada, perdent el dret a la mateixa. En conseqüència, a fi i efecte d’evitar incidents d’anul·lació, es recorda que la sol·licitud del menor s´haurà de dur a terme a través de la modalitat conjunta (veure base 4.c)).

 

BASE 2a.- PUBLICACIÓ DE LES BASES.

 

La publicació d’aquestes bases s’efectuarà a la plana web del FC BARCELONA als efectes de posar en coneixement dels sol·licitants el mecanisme de sol·licitud i assignació d´entrades.

 

BASE 3a.- REQUISITS PER A LA SOL·LICITUD D´ENTRADES.

 

Les persones interessades en obtenir alguna de les entrades disponibles hauran de reunir els requisits que es relacionen a continuació de forma prèvia a complimentar el formulari de sol·licitud:

 

 1. Gaudir de la condició de soci abonat del FC BARCELONA en aquella modalitat d´abonament que doni dret a assistir al partit corresponent: Abonament Camp Nou, abonament basquetbol, abonament handbol, abonament futbol sala o abonament hoquei patins.

 

Tan mateix, podran sol·licitar entrades (única i exclusivament per als partits d´handbol, futbol sala i hoquei patins) els abonats a la modalitat Amics del Palau

 

 1. Estar al corrent de pagament de la quota del carnet de soci corresponent a la temporada 2021/2022 (excepte els Amics del Palau) i no haver demanat excedència per dita temporada.

 

 1. No tenir pendent de compliment, ni estar complint cap sanció imposada per la Comissió de Disciplina o per la Comissió Antiviolència, ni tenir denegat l´accés a recintes esportius.

 

L’Oficina d’Atenció al Barcelonista (OAB) del FC BARCELONA comprovarà aquests paràmetres entre les persones que sol·licitin el dret a obtenir entrades.

 

BASE 4a.- MECÀNICA D’INSCRIPCIÓ.

 

 1. El FC BARCELONA informarà de l’obertura i tancament del període d’inscripció per a cada partit amb aforament limitat a través dels seus canals oficials amb la suficient antelació.

 

 1. La inscripció s’efectuarà exclusivament on-line, a través de la web del FC BARCELONA (fcbarcelona.cat). Per accedir al formulari, el soci interessat haurà d´introduir el seu número Clau i el seu Codi personal (PIN). El sistema mostrarà el formulari amb el nom, cognom i DNI. El formulari s´haurà de complimentar amb la següent informació del sol·licitant (en cas de petició individual) o de tots els sol·licitants (en cas de petició conjunta):

 

 • Nom i cognoms *
 • Número clau *
 • Codi personal
 • Telèfon de contacte
 • Adreça de correu electrònic
 • DNI, Passaport, NIE i/o qualsevol altre document oficial que acrediti la personalitat i dades del seu titular, **

 

Les dades marcades amb (*) no es poden modificar i les marcades amb (**) es podran omplir únicament en cas que estiguin en blanc.

 

 1. La inscripció per a la sol·licitud d´entrades es podrà realitzar:

 

 • Individualment de forma que el sol·licitant podrà demanar una (1) única entrada, havent de complimentar el formulari amb les dades que es requereixen en el mateix.

 

 • Conjuntament, amb socis abonats fins a 6 persones (sempre que les autoritats corresponents no estableixin un límit inferior de persones). Quan estiguin disponibles totes les zones de la Instal·lació, aquesta modalitat únicament serà possible si tots els socis sol·licitants son titulars d´abonaments ubicats a la mateixa zona de preu. L´agrupament de socis que hagin sol·licitat entrades amb modalitat conjunta estarà disponible a l´únic i exclusiu criteri del FC BARCELONA, que habilitarà o cancel·larà aquesta possibilitat d´agrupament en funció dels protocols emesos per les autoritats i organismes corresponents.  

 

En el supòsit d’inscripció conjunta:

 

 • Caldrà complimentar el formulari amb les dades que corresponguin de tots els integrants del grup. El soci abonat que s´inscrigui en primer lloc serà el titular de la inscripció i, per tant, es considerarà l´interlocutor amb el FC BARCELONA als efectes de comunicacions (sense perjudici de les notificacions que puguin rebre la resta de socis d´acord amb les presents bases). Els socis que sol·licitin entrades amb modalitat conjunta assumeixen tota la responsabilitat derivada d´assistir al partit en grup, exonerant al FC BARCELONA de qualsevol responsabilitat al respecte.

 

 • En aquest cas, totes les persones integrants del grup hauran de reunir tots i cadascun dels requisits establerts en les presents bases i es registrarà una (1) sola petició per grup, de forma que l´assignació de les entrades es realitzarà per tots els integrants del grup, o per cap d’ells. És a dir, la petició conjunta constitueix una (1) única sol·licitud d´entrades, independentment del nombre d´integrants que formulin la petició.

 

 1. Amb l´ompliment del citat formulari (ja sigui per petició individual o conjunta), els interessats accepten expressa i totalment el seu contingut i la finalitat del mateix.

 

 1. En el moment de la inscripció es verificarà que les dades són correctes i el FC BARCELONA enviarà un e-mail (i) al sol·licitant en cas de petició individual o, (ii) en el cas de petició conjunta, un e-mail a cada socis integrant de la inscripció conjunta (és a dir, al sol·licitant designat com a interlocutor i a la resta de socis), confirmant que la mateixa ha estat processada correctament i indicant el número de sol·licitud (la numeració serà diferent per a cada zona). Aquest e-mail haurà de ser conservat pels receptors ja que serà necessari per qualsevol gestió i/o reclamació.

 

 1. Qualsevol manca de requisits serà detectada i controlada mitjançant un sistema de seguretat informàtic, i comportarà l’automàtica anul·lació de la petició, perdent l´interessat el dret a les entrades sol·licitades en cas que se li assignin, per falta de compliment dels requisits necessaris i imprescindibles de sol·licitud.

 

 1. El sistema informàtic adjudicarà un (1) número seqüencial d’ordre d’inscripció a cada petició validada segons el moment en el que aquesta es dugui a terme.

 

 1. Cada sol·licitant tindrà un (1) únic número seqüencial i, per tant, només podrà efectuar una (1) inscripció (tant si ho fa de forma individual, com conjunta). Qualsevol duplicitat serà controlada mitjançant un sistema de seguretat informàtic, de forma que, només s’admetrà una (1) sola inscripció per sol·licitant –la primera que tingui entrada en el sistema- quedant anul·lades les addicionals que pugui fer una mateixa persona.

 

BASE 5a.- MECÀNICA D´ASSIGNACIÓ D´ENTRADES.

 

Una vegada es tanqui el període d´inscripció és crearà un fitxer per a cada zona disponible amb totes les sol·licituds registrades, que es numeraran per ordre seqüencial, segons el moment en el que aquestes s´hagin efectuat.

 

5.1. Quan no estiguin disponibles la totalitat de zones de la Instal·lació d´acord amb les restriccions emeses per les autoritats corresponents, únicament es realitzarà un (1) sorteig, sempre que el nombre de sol·licituds superi el número d´entrades disponibles.

 

5.2. En cas que les indicacions de les autoritats corresponents permetin obrir diferents zones de la Instal·lació, el procés d’assignació d’entrades serà el previst en les presents Bases i que seguidament s’exposa:

 

En el cas que el nombre d´entrades sol·licitades per a cada zona d´abonament o de preu en particular NO superi el nombre d’entrades disponibles, aquestes s’assignaran directament, seguint l’ordre correlatiu del número seqüencial assignat a cada petició, començant pel número “1” i fins a exhaurir la quantitat d’entrades disponible per a aquella zona. En el supòsit que el nombre d´entrades sol·licitades per a cada zona en particular superi el numero d´entrades disponibles, serà necessari fer un sorteig (es realitzarà un sorteig per cada una de les zones disponibles (veure base 1.3)).

 

5.3. Els sortejos per a cada partit es realitzaran davant Notari o mitjançant una eina validada i homologada per ell, i es desenvoluparan de la següent manera:

 

 1. Es realitzarà un sorteig per a cada zona amb major numero de sol·licituds que d´entrades disponibles.

 

 1. Cada sorteig es realitzarà informàticament per combinació aleatòria, i en cadascun d´ells resultarà (1) número seqüencial dels assignats a cada inscripció. Aquest número escollit a l’atzar serà el primer dels agraciats, al qual se li assignarà el nombre d’entrades corresponent a la seva petició, en funció del tipus d’inscripció que hagi realitzat (individual o conjunta). A continuació, també resultaran agraciats els números immediatament posteriors seqüencialment al primer número agraciat, als quals se’ls assignarà el dret a obtenir el nombre d’entrades corresponent, fins exhaurir-se el nombre d’entrades disponibles per a cada zona.

 

 1. Un cop celebrat el sortejos per a cada partit, es tancarà l’acta on constarà la identificació dels socis que han resultat agraciats (amb el seu número “ID” o “clau”).

 

 1. Tant els socis agraciats com els no agraciats seran degudament informats pel personal del FC BARCELONA designat a tal fi, per escrit via e-mail a l’adreça de correu electrònic de cada soci (tant en cas de petició individual, com en cas de petició conjunta).

 

 1. En aquest sentit, l’acceptació de les presents bases, comporta, que l’enviament d’un e-mail per part del FC BARCELONA a l’adreça de correu electrònic als socis agraciats servirà com a mitjà de prova, a tots els efectes, de la comunicació efectuada per part del FC BARCELONA, informant sobre dita condició d’agraciat.

 

BASE 6a.- MECÀNICA DE CESSIÓ DE LES ENTRADES.

 

 1. El soci sol·licitant podrà cedir la mateixa a una altra persona sempre que aquesta no estigui inscrita en cap altre formulari de sol·licitud. A uns tals efectes, en cas que les entrades siguin nominatives, el soci interessat podrà efectuar la seva petició de cessió única i exclusivament mitjançant el formulari d´inscripció (o, en el cas que estigui disponible, a través del formulari de cessió posterior al sorteig), on haurà d’incloure: (i) les dades identificatives del cedent, és a dir, les seves pròpies (de conformitat amb l´establert a la base 4ª) ; i (ii) les dades identificatives del cessionari que s´indiquen a continuació:

 

 • Nom i cognoms
 • Número clau
 • Telèfon de contacte
 • Adreça de correu electrònic
 • Data de naixement
 • DNI, Passaport, NIE i/o qualsevol altre document oficial que acrediti la personalitat i dades del seu titular

 

 1. Cada soci agraciat podrà efectuar una (1) sol·licitud de cessió. Qualsevol duplicitat serà controlada mitjançant un sistema de seguretat informàtic, de forma que, només s’admetrà una (1) sola sol·licitud de cessió per persona –la primera que tingui entrada en el sistema- quedant anul·lades les addicionals que pugui fer una mateixa persona.

 

BASE 7a.- OPERATIVA D´ENVIAMENT D´ENTRADES.

 

 1. El FC BARCELONA disposarà d’un llistat on constarà la relació dels sol·licitants que tenen reconegut dret a entrada per a cada partit. Les entrades s´enviaran per correu electrònic en format passbook o pdf als socis agraciats (inclosos els inscrits en modalitat conjunta en cas que l´entrada sigui nominativa) entre 24 i 48 hores abans del partit que correspongui. Els socis només podran accedir a la instal·lació per presenciar el partit amb l´entrada enviada en aquests formats digitals. En cap cas s´admetran els carnets de socis, que restaran inhabilitats durant els partits amb aforament limitat.

 

 1. Quan les autoritats corresponents així ho estableixin, les entrades seran nominatives i, per tant, només podran ser utilitzades pels titulars de les mateixes. Amb l´enviament de les entrades, el CLUB informarà dels protocols i mesures sanitàries per a assistir al partit, i traslladarà al soci agraciat tota la informació necessària per a accedir a la instal·lació.

 

 1. Un cop realitzat l´enviament de les entrades assignades no s’admetran modificacions, devolucions, ni/o cancel·lacions.

 

BASE 8a.- MISCEL·LÀNIA.

 

 1. L’accés a la instal·lació on es disputi el partit en qüestió (en endavant, la “Instal·lació”) estarà subjecte al compliment de:

 

 • L’establert en la normativa actualment vigent en matèria de violència, racisme, xenofòbia i la intolerància en l’esport (Llei 19/2007 d’11 de juliol i Reial Decret 203/2010, de 26 de febrer).
 • Les normes pròpies de la Instal·lació.
 • El disposat a qualsevol normativa aplicable en matèria d’accessos, seguretat, salut, etc.
 • El protocol i les mesures de seguretat sanitàries relatives al COVID-19 dictades per part del FC BARCELONA i/o les autoritats i organismes corresponents.

 

 1. Els socis agraciats hauran d’accedir a les localitats assignades en les condicions que les limitacions i regulacions sanitàries permetin. Es tracta d´un accés EXCEPCIONAL i no amb les condicions d´accés de l’abonament habitual. Així mateix, l’accés a la Instal·lació podria comportar, per raons sanitàries i de seguretat:

 

 •  
 •  
 • Controls de temperatura.
 • Qualsevol altra mesura de seguretat i/o sanitària que resulti necessària de conformitat amb els protocols establerts.

 

 1. L’entrada és personal i intransferible sent el soci abonat responsable del bon ús de l´entrada. En conseqüència, la comercialització d’entrades i/o qualsevol altre tipus de cessió o transmissió gratuïta o onerosa de les mateixes està estrictament prohibida (exceptuant el procés de cessió descrit a la base 6ª), així com utilitzar-la amb finalitats publicitàries, de màrqueting o de promoció (inclosos els concursos, regals i/o sorteigs) i podria comportar l’automàtica anul·lació de l´entrada sense cap tipus de compensació, a més de procedir-se a notificar tal conducta a la Comissió de Disciplina del FC BARCELONA als efectes que adopti les mesures adients.

 

 1. El FC BARCELONA informa als socis agraciats amb entrades que el CLUB (així com l´organisme organitzador del partit) es reserven el dret a sol·licitar a les persones que pretenguin accedir a la Instal·lació, documentació oficial que contingui una fotografia i signatura del seu titular, i en permeti la seva identificació (DNI, NIE, passaport, etc.). En el cas de detectar-se qualsevol anomalia en l´entrada (falsificació, imitació, trencament, etc.) o en la seva obtenció per un canal no autoritzat (robatori, compra mitjançant revenda, etc.), se li denegarà l’accés a la Instal·lació, quedant l´entrada a disposició del personal designat pel CLUB o per l´organisme organitzador de la competició als efectes de seguretat o de les autoritats competents a tals efectes (p.e. vigilància privada, forces i cossos de seguretat), restant automàticament anul·lada, sense cap tipus de compensació, a més de procedir a notificar tal conducta a la Comissió de Disciplina del FC BARCELONA als efectes que adopti les mesures adients i de les autoritats corresponents per a què aquestes adoptin les mesures administratives, policials i/o legals que corresponguin.

 

 1. El titular de l´entrada ha de conservar la mateixa no només durant tot el període de temps que duri el partit, sinó mentre romanguin a la Instal·lació, estant obligat a mostrar-la al personal designat pel FC BARCELONA, per l´organisme organitzador de la competició o per les autoritats competents a tals efectes (p.e. vigilància privada, forces i cossos de seguretat), en el cas que així se’ls requereixi.

 

 1. El FC BARCELONA no es fa responsable de cap pèrdua o sostracció d’entrades.

 

 1. Pel que fa als partits de futbol a l´Estadi Camp Nou, només podran fer servir l´aparcament aquells socis abonats agraciats amb entrada per al partit en qüestió que siguin abonats a l´aparcament. Per accedir a la zona d´aparcament serà necessari portar la targeta d´aparcament 2021/22 i l´entrada del partit. Pel que fa als partits de les seccions professionals al Palau Blaugrana, l´aparcament estarà obert i disponible per als socis agraciats amb entrada, sent necessari portar l´entrada del partit per a accedir al mateix.

 

BASE 9a.- DRETS D’IMATGE.

 

Els socis agraciats amb entrades de conformitat amb aquestes bases legals i, en el cas que siguin menors, els seus representants legals, donen el seu consentiment exprés al FC BARCELONA, sota la seva absoluta responsabilitat a tots els efectes, per captar la seva imatge (incloent la seva imatge, nom i veu) mitjançant les fotografies i/o enregistraments audiovisuals que puguin fer-se, individual o conjuntament a través del personal del FC BARCELONA o tercers autoritzats per aquest, en el moment de gaudiment de l´entrada, pel seu ús publicitari, així com la participació a les possibles entrevistes i/o reportatges que se´l hi puguin realitzar. A tals efectes, el FC BARCELONA restarà autoritzat per fer ús, en el territori del món i per temps indefinit, del referit material gràfic i/o audiovisual, així com les seves còpies, sigui emprat de forma íntegra o parcial, per a actes de promoció i/o informació relatius a la present acció en qualsevol dels actius de comunicació del CLUB, renunciant a qualsevol remuneració i/o reclamació sota cap concepte, per la presa de dites imatges fotogràfiques i/o enregistrament audiovisual, la seva conservació, i la cessió dels seus drets d’explotació. Segons l’anterior, els suports, actius publicitaris i promocionals, en els que pugui aparèixer la imatge dels titulars de les entrades (ja sigui de forma individual o col·lectiva), és i serà propietat del FC BARCELONA.

 

Totes els socis agraciats amb entrades de conformitat amb aquestes bases legals manifesten que ostenten tots el drets i legitimació necessaris per a l’atorgament de les presents cessions i autoritzacions, responent davant qualsevol reclamació de tercers que el FC BARCELONA pugui rebre per l’ús de les imatges aquí autoritzat.

 

BASE 10a.- DIPÒSIT DE LES BASES DAVANT DE NOTARI.

 

Les bases de la present acció queden dipositades davant Notari de l’Il·lustre Col·legi de Notaris de Catalunya.

 

BASE 11a.- AFECTACIONS DERIVADES DE L´ASSIGNACIÓ D´ENTRADA EN RELACIÓ A LA POLÍTICA DE COMPENSACIÓ DE PARTITS TEMPORADA 2021/22.

 

Tots els socis sol·licitants declaren ser coneixedors de la política de compensació de la quota de l´abonament 2021/22 establerta pel CLUB a causa del COVID-19, en virtut de la qual, com a conseqüència de no haver poder assistir a determinats partits de la temporada, els socis abonats tenen dret (en modalitat de compensació) a un percentatge del preu de l´abonament ja abonat corresponent a l´esmentada temporada en funció dels partits als quals hagin assistit.

 

Tenint en compte l´anterior, els socis agraciats amb entrada declaren ser coneixedors de que l´assignació de la entrada (independentment de que assisteixin o no al partit) els computarà com a assistència per a la temporada 2021/22 als efectes de compensació de partits, de manera que accepten de manera expressa que el FC BARCELONA pugui deduir dita assistència del percentatge de compensació.

 

Així mateix, si un soci abonat amb dret a sol·licitar entrada per a un partit dels primers equips del Club de les disciplines afectades en particular no s´inscriu per demanar-la, li computarà també com a assistència als efectes de compensació de l´abonament de la temporada 2021/22, per entendre´s que, pel fet de no sol·licitar l´entrada a la que té dret donada la seva condició d´abonat, renuncia a assistir a dit partit. 

 

BASE 12a.- PROTECCIÓ DE DADES PERSONALS.

 

12.1. RESPONSABLE DEL TRACTAMENT: Les seves dades personals seran tractades pel FC BARCELONA, amb domicili al carrer Arístides Maillol s/n, 08028, Barcelona i amb NIF G-08266298.

 

12.2. FINALITATS, BASE DE LEGITIMACIÓ I TERMINIS DE CONSERVACIÓ DE LES DADES: Les dades seran tractades amb les següents finalitats:

 

TRACTAMENT

FINALITATS

BASE DE LEGITIMACIÓ I TERMINI DE CONSERVACIÓ

INSCRIPCIÓ / SORTEIG

Al realitzar la sol·licitud les seves dades i les de les persones opcionals a les que hagi apuntat seran tractades per gestionar la inscripció al partit.

Únicament en cas de que existeixin més peticions que entrades disponibles, les seves dades i les de les persones opcionals seran tractades per a gestionar la seva participació en el sorteig d’aquestes d’acord amb el que s’estableix a les bases reguladores, i poder realitzar la comunicació corresponent tant si ha sigut agraciat com si no ho ha sigut.

Relació Contractual

Les dades seran conservades durant 5 anys després de finalitzar el partit.

TRASPÀS D’ENTRADES A CESSIONARIS

En cas que el soci principal o en nom d’un soci acompanyant inclogui les dades d’un cessionari per a que aquesta persona assisteixi al partit d’acord amb el que s’explica a la base 6ª de les presents bases reguladores, aquest garanteix que n’ha informat i que està autoritzat a fer-ho.

 

Relació Contractual

Les dades seran conservades durant 5 anys després de finalitzar el partit.

ENVIAMENT DE LES ENTRADES

En cas de resultar agraciat les seves dades seran tractades per a poder fer l’enviament/entrega de les entrades tant a vostè com als respectius acompanyants.

Tanmateix, es possible que ens posem en contacte amb vostè o amb qualsevol dels seus acompanyants per telèfon i/o per mitjans electrònics com pot ser un SMS o correu electrònic per gestionar qualsevol incidència relacionada amb l’enviament.

Relació Contractual

Les dades seran conservades durant 5 anys després de finalitzar el partit.

 

CONTROL DE TEMPERATURA

El dia del partit i, a fi i efecte de donar compliment a les possibles exigències sanitàries emeses per les autoritats, el FC Barcelona podrà realitzar la corresponent presa de temperatura a través de termòmetres digitals, per a verificar que l’assistent no supera els 37.5º de temperatura. En el cas de que la seva temperatura corporal sigui superior se li prohibirà l’accés.

Interès Públic

 

Les seves dades no seran emmagatzemades.

ASSISTENCIA AL PARTIT

Les dades seran tractades per a gestionar l’accés el dia del partit. Per fer-ho el nostre personal de seguretat podrà requerir la seva  entrada i el DNI amb la finalitat de fer les comprovacions necessàries.

Relació contractual

Les dades seran conservades durant 5 anys després de finalitzar el partit.

 

TRAÇABILITAT DELS ASSISTENTS

Tanmateix, conservarem les seves dades i la seva localització a l’Estadi per si pot ser requerit per part de les Autoritats Sanitàries.

 

Interès Públic i Obligació Legal

Les seves dades seran conservades durant 5 anys després de la finalització del partit. 

 

12.3. COMUNICACIÓ DE DADES: Les seves dades no seran comunicades, venudes, llogades o posades a disposició de cap altre forma a cap tercer, tret d’aquells proveïdors de serveis del FC BARCELONA els quals realitzen determinades activitats per al CLUB, però que en cap cas tractaran les dades per a finalitats pròpies. Alguns d’aquests proveïdors poden trobar-se  fora de la Unió Europea, tal i com s’indica a l’apartat següent.

 

Sens perjudici de l’anterior, les seves dades podran ser comunicades a l´organitzador de la competició i/o als organismes i autoritats competents en matèria de salut.

 

12.4. TRANSFERENCIES INTERNACIONALS: El FC BARCELONA, com a entitat de projecció internacional, té proveïdors internacionals que poden prestar els seus serveis des de fora de la UE, per tant és possible que les seves dades es tractin fora de la Unió Europea o de l’Espai Econòmic Europeu (per exemple, emmagatzematge de dades, gestió de les sol·licituds d’informació o atenció al soci, etc.).

 

En qualsevol cas, el CLUB s’assegurarà que aquests tractaments de dades es protegeixin sempre amb les garanties oportunes, que podran incloure:

 

 • Clàusules Tipus aprovades per la UE.
 • Certificacions dels tercers.

 

12.5. DURADA DEL TRACTAMENT: Totes les dades que ens proporcioni seran tractades d’acord amb l’establert a l’apartat 12.2.

 

Finalitzats el terminis indicats a l’apartat 12.2, el FC BARCELONA conservarà les dades degudament anonimitzades amb finalitats estadístiques o d’estudi de mercat, sempre que sigui possible, o degudament bloquejades per a complir amb qualsevol obligació legal del CLUB.

 

12.6. EXERCICI DELS SEUS DRETS: En qualsevol moment podrà oposar-se al tractament de les seves dades (sens perjudici que aquesta oposició pot comportar no poder assistir al partit), així com exercir els seus drets d’accés, rectificació, supressió, oposició, limitació i/o portabilitat mitjançant comunicació per escrit dirigida a la direcció carrer Arístides Maillol, s/n, 08028 de Barcelona (España), amb la referència “Dades Personals”, o bé per correu electrònic a proteccio.dades@fcbarcelona.cat

 

Si té qualsevol dubte, qüestió o reclamació sobre la forma en la que tractem les seves dades de caràcter personal, pot posar-se en contacte amb el nostre Delegat de Protecció de Dades, a la direcció carrer Arístides Maillol, s/n, 08028 de Barcelona (España), a la atenció del “Delegat de Protecció de Dades”, o bé per correu electrònic a la direcció dpo@fcbarcelona.cat. En el supòsit de no obtindré resposta en un període raonable podrà interposar reclamació davant l’Autoritat Espanyola de Protecció de Dades.

 

 

BASE 13ª.- ACCEPTACIÓ DE LES BASES I DELS TERMES I CONDICIONS D´ÚS D’ENTRADES.

 

La sol·licitud d´entrades suposa l’acceptació íntegra de:

 

(i) les presents bases.

(ii) la normativa actualment vigent en matèria de violència, racisme, xenofòbia i la intolerància en l’esport (Llei 19/2007 d’11 de juliol i Reial Decret 203/2010, de 26 de febrer) per a assistir al Partit.

(iii) la normativa i els protocols dictats per les autoritats sanitàries competents davant l´exposició a la COVID-19 (veure base 15ª).

(v) el coneixement de la mecànica d´inscripció i assignació d´entrades.

(vi) l´afectació que té per als socis abonats la no participació i la possible assignació de l´entrada en relació a les polítiques de compensació de partits corresponents a la temporada 2021/22. 

(vii) l’ús i tractament de les dades personals en els termes establerts en les presents bases.

(viii) l’ús, difusió i publicació de les fotografies i/o enregistrament audiovisual en els termes establerts en les presents bases.

 

En cas d’existir divergències sobre el procés de sol·licitud d’entrades i/o sobre la interpretació de les presents Bases, seran competents per conèixer dels litigis que es puguin plantejar, els Jutjats i Tribunals de Barcelona ciutat, de forma que els sol·licitants renuncien expressament a qualsevol altre fur que els hi pogués correspondre.

 

BASE 14a.- COMUNICACIONS DEL PROCÉS DE SOL·LICITUD D’ENTRADES

 

Les comunicacions relatives al procés de sol·licitud d’entrades objecte de les presents bases vindran descrites en la pàgina web www.fcbarcelona.cat. Els sol·licitants rebran les comunicacions via e-mail, a l’adreça de correu electrònic que hagin facilitat en el formulari de participació o bé consti a la base de dades del FC BARCELONA.

 

BASE 15ª.- PLA DE DESCONFINAMENT PER INSTAL·LACIONS ESPORTIVES

 

Tota persona que accedeix a la Instal·lació es compromet a complir la normativa que en cada moment resulti d´aplicació, fent especial atenció a les indicacions definides al Pla de Desconfinament per a Instal·lacions Esportives emès pel PROCICAT (Pla Territorial de Protecció Civil de Catalunya), segons el qual podria ser obligatori el compliment dels següents requisits:

 

 • No trobar-se amb símptomes ni haver estat en contacte amb persones amb símptomes i/o en quarantena durant els darrers 14 dies.
 • Realitzar l'entrada a la Instal·lació per la porta/accés assignat a l’hora definida a tal efecte. En cas contrari, se li podrà denegar l´accés.
 • En cas que les autoritats sanitàries obliguin a això, sotmetre's a control de temperatura
  quan així li ho requereixi el personal de l’operativa de partit, sent el límit de temperatura 37,5ºC.
 • Portar mascareta durant tot l’esdeveniment esportiu.
 • Fer-ne ús del gel hidroalcohòlic distribuït en diferents punts de la Instal·lació.
 • Mantenir la distància de seguretat reglamentària a l'interior de la Instal·lació.
 • Ocupar la localitat assignada.
 • Fer-ne ús dels lavabos respectant el límit de persones (es pot consultar l'aforament màxim a l'entrada dels mateixos).
 • L'ús dels bars es troba restringit.
 • Realitzar la sortida de la Instal·lació una vegada finalitzat l´esdeveniment seguint l'ordre i les indicacions del personal habilitat a uns tals efectes (la sortida podrà ser esglaonada).
 • Es recorda que, per garantir el manteniment de les condicions de seguretat durant tot l’esdeveniment esportiu, queda prohibit sortir a l'exterior de la Instal·lació durant el  transcurs de l´esdeveniment esportiu. En cas de sortir a l´exterior, no es podrà accedir novament a la Instal·lació.
 • Queda prohibit fumar a l'interior de la Instal·lació. A l'exterior de la mateixa no es permet fumar si no es pot garantir la distància de seguretat entre persones.

 

 

Força Barça
Força Barça
Tanca l'article

Relacionat Amb aquest contingut