Si un soci es vol donar de baixa de l'entitat, ha de demanar la baixa voluntària. Es fa de manera personal i voluntària pel soci.

La sol·licitud es pot fer per correu electrònic, correu postal o fax, o bé personalment a l’OAB. En tots els casos cal adjuntar a la sol·licitud signada una fotocòpia del DNI.
Un cop produïda la baixa, en cas de sol·licitar la devolució de l’import abonat en concepte de quota anual del carnet de soci, cal esmentar que aquesta devolució només serà efectiva si se sol·licita durant els mesos de gener i febrer, el carnet està al corrent de pagament i, a més, es presenta l’original del carnet de soci.

En el cas que s'hagi de fer una baixa per defunció, els familiars del soci difunt han de notificar la defunció per correu electrònic, fax o correu postal, o bé presencialment a l’OAB, i adjuntar una fotocòpia del certificat de defunció.
La baixa del carnet de soci implica la pèrdua de tots els tipus d’abonament subscrits pel soci.