Convocatòria de la consulta sobre la Proposta del Nou Espai Barça

Convocatòria de la consulta sobre la Proposta del Nou Espai Barça

Anunci amb el recull de les normes que regularan tot el procés de la consulta

A l’empara del que disposa l’article 13è dels Estatuts del Club, la Junta Directiva, en sessió celebrada el dia 24 de febrer del 2014, ha acordat convocar els socis per a la celebració de la consulta sobre la Proposta del Nou Espai Barça, que se celebrarà el dia 5 d’abril del 2014.

Aquesta consulta s’ajustarà a les normes següents:

1a.- Són condicions per exercir el dret de vot:

a) Ser major d’edat i no estar legalment incapacitat.

b) Tenir una antiguitat mínima com a soci d’un any.

c) No tenir suspesa la condició de soci.

d) Estar inclòs al cens electoral vigent d’acord amb l’article 47è dels Estatuts.

Aquests requisits s’han de complir el dia de la votació.

2a.- Per garantir el seguiment, el control i la transparència del procés es constituirà una Junta de la Consulta que estarà integrada per cinc socis que figurin en el cens i que seran designats per sorteig que se celebrarà al domicili del Club el divendres 28 de febrer a les 10.00 hores. El sorteig s’ha de fer pel procediment informàtic que regula l’article 26.5 dels Estatuts, i s’han d’escollir cinc titulars i uns altres vint-i-cinc suplents. El càrrec de membre de la Junta de la Consulta és obligatori, honorífic i gratuït.

3a.- El diumenge 2 de març a les 19.00 hores es constituirà la Junta de la Consulta.

4a.- La Junta de la Consulta s’ha de reunir totes les vegades que calgui per dur a terme les seves funcions. El president de la Junta de la Consulta serà el soci amb més antiguitat i actuarà com a secretari, amb veu però sense vot, el secretari de la Junta Directiva del Club, que ha d’aixecar acta de totes les reunions i hi ha de reflectir els acords assolits. Les actes les ha de signar el secretari, amb el vistiplau del president. Les convocatòries de la Junta de la Consulta les ha de fer el secretari.

Les reunions de la Junta de la Consulta s’entenen vàlidament constituïdes si hi assisteixen, almenys, tres dels cinc membres. Els acords s’han d’adoptar per la majoria dels assistents i, en cas d’empat, el vot del president és decisori. El síndic dels socis ha d’auxiliar la Junta de la Consulta en l’exercici de les seves funcions i té el dret d’assistir a les seves reunions, amb veu però sense vot.

5a.-  Funcions de la Junta de la Consulta

a) Conèixer i resoldre les reclamacions que presentin els socis respecte al cens.

b) Interpretar el present reglament i les normes d’aplicació.

c) Conèixer i resoldre les incidències i reclamacions que presentin els socis.

d) Designar els interventors del dia de la votació.

e) Presidir i controlar l’acte de les votacions amb els objectius de facilitar l’exercici del dret de vot i vetllar per la màxima transparència del procés.

f) Designar els empleats del Club i terceres persones que atenguin el procés de votació durant tota la jornada electoral i el posterior escrutini a les diferents urnes.

g) Disposar l’inici de l’escrutini i el recompte dels vots a cada urna, i fer l’escrutini i el recompte global de totes les urnes.

h) Resoldre amb promptitud tots els incidents, consultes o reclamacions que sorgeixin el dia de les votacions.

i) Estendre l’acta de les votacions i publicar el resultat de la votació.

6a.-  Des del dilluns 3 de març fins al divendres 7 de març, ambdós inclosos, els socis podran consultar el cens electoral a l’Oficina d’Atenció al Barcelonista. L’horari per a consultes és de 9.00 a 20.00 hores. Les reclamacions per omissions o inclusions indegudes o rectificació d’errades s’hauran de demanar per mitjà d’un escrit, el qual s’haurà de presentar a l’Oficina de l'Atenció al Barcelonista i s’haurà d’adreçar a la Junta de la Consulta abans de les 21.00 hores del divendres 7 de març. La Junta de la Consulta resoldrà les reclamacions que es presentin dins els tres dies següents i el dia 10 de març s’aprovarà el cens electoral definitiu.

7a- Des del dia 5 de març fins al dia abans de la consulta es podran fer actes d’informació, promoció o comunicació que tinguin per objecte donar a conèixer la proposta sotmesa a la consulta als socis. El 4 d’abril serà jornada de reflexió i no es podrà fer cap acte d'informació.

8a.- El dissabte dia 5 d’abril se celebrarà l’acte de la votació, a l’esplanada de l’Estadi, des de les 9.00 hores fins a les 21.00 hores. La votació haurà de ser en sentit afirmatiu, negatiu o en blanc a la pregunta "APROVA LA PROPOSTA DEL NOU CAMP NOU, L’ESPAI BARÇA I EL NOU PALAU BLAUGRANA?". El model de les paperetes de votació serà aprovat per la Junta de la Consulta.

9a.- Les urnes seran ordenades per ordre alfabètic pels cognoms dels socis electors i ubicades a l'esplanada de l'Estadi al lloc indicat per la Junta de la Consulta. A cada mesa de votació hi haurà un empleat, que actuarà de president de mesa, a més d'un soci compromissari que serà designat per la Junta de la Consulta.

10a.- Per exercir el dret a vot, els socis hauran de figurar inscrits al cens electoral definitiu i acreditar la seva personalitat amb l’exhibició del document d’identitat o equivalent en el supòsit de persones estrangeres, passaport o permís de conduir vigents.

La Junta de la Consulta presidirà i controlarà l’acte de les votacions, assistida pel síndic dels socis.

11a.- Un cop finalitzat l’horari de les votacions, la Junta de la Consulta disposarà l’inici de l’escrutini. Només poden estar presents els membres de cada mesa, els interventors i personal acreditat, així com els membres de la Junta de la Consulta.

12a.- Són vots nuls els que no incloguin papereta o aquesta no estigui sencera o estigui manipulada. També és nul el  vot si conté dues paperetes de vot diferent. Dues paperetes del mateix vot equivalen a un sol vot.

13a.-Es considerarà aprovada la proposta si el nombre de vots afirmatius és superior al de vots negatius, sigui quin sigui el nombre total de vots emesos. La Junta de la Consulta informarà del resultat de l’escrutini i emetrà una acta en què es recollirà el nombre de vots a favor, en contra, en blanc i nuls.

14a.- S'aplicaran supletòriament a aquest reglament els articles de la Secció 4a del Capítol 4t dels Estatuts.

15a.- Els actes d’informació que es portaran a terme en el mes anterior a les votacions seran tots els que el Club impulsi, adreçats als seus socis, amb el contingut següent:

  • Nou Camp Nou amb totes les prestacions per qualificar l’Estadi amb la màxima categoria reconeguda per UEFA i amb els paràmetres següents: capacitat màxima fins a 105.000 seients coberts, construcció d’una nova 1a graderia, millores en serveis a la 2a graderia, i completar el perímetre de la 3a graderia a la zona de Tribuna, Gol Nord i Gol Sud.
  • Nou Palau Blaugrana a l’actual emplaçament del Miniestadi, amb capacitat màxima de 12.000 seients, pista poliesportiva annexa amb 2.000 seients i pista de gel.
  • Nou Miniestadi als terrenys de la Ciutat Esportiva Joan Gamper amb els requisits establerts per la LFP per competir a 2a Divisió A.
  • Aparcament subterrani fins a 5.000 places, seguint criteris de les normes municipals en matèria de mobilitat.
  • Edificis de serveis per a les activitats complementàries del Club, d’acord amb els plans urbanístics actuals i futurs de la ciutat.
  • Urbanització de les zones lliures d’edificació per a ús públic, tot integrant les instal·lacions del Club amb el barri i la ciutat.
  • Inversió global fins a 600 milions d’euros a finançar aproximadament a terços de la manera següent: 200 milions d’euros amb l’explotació comercial dels nous actius generats, incloent-hi el cognom del Camp Nou i el nom del futur Palau Blaugrana, subjecte a l’aprovació d’aquests per l’Assemblea de Compromissaris; 200 milions d’euros amb un nou crèdit sindicat a signar una vegada s’hagi amortitzat totalment l’actual signat al juliol del 2010; i 200 milions d’euros amb recursos generats per l’activitat ordinària del Club.
  • Totes les obres s’executaran prioritzant el manteniment de les activitats esportives i del Club en les seves actuals ubicacions.

El que es comunica per a coneixement de tots els socis del Futbol Club Barcelona.

Barcelona, 26 de febrer del 2014

El secretari de la Junta Directiva

Antoni Freixa i Martín

Força Barça
Força Barça

Relacionat Amb aquest contingut

Tanca l'article

Relacionat Amb aquest contingut