El Barça superarà els mil milions d'ingressos, un any abans del previst, i es consolida com a líder en ingressos dels clubs esportius del món

El Barça superarà els mil milions d'ingressos, un any abans del previst, i es consolida com a líder en ingressos dels clubs esportius del món

L’exercici 2019/20 tancaria amb 11 milions de benefici, sumant nou anys consecutius amb resultat positiu i uns beneficis acumulats de 213 milions des de la temporada 2011/12

El FC Barcelona ha presentat avui públicament els comptes que el proper 6 d’octubre sotmetrà a l’aprovació dels seus socis compromissaris a l’Assemblea General Ordinària. D’una banda, el vicepresident i tresorer de la Junta Directiva, Enrique Tombas, ha detallat el balanç de l’exercici econòmic de la temporada 2018/19, que el 30 de juny passat es va tancar amb uns ingressos de 990 milions d’euros; i el director executiu del Club (CEO), Òscar Grau, ha presentat el pressupost per a aquesta temporada 2019/20, que preveu uns ingressos de 1.047 milions.

Aquesta xifra suposa un nou rècord en el món de l’esport, i significa superar les previsions internes, ja que el Pla Estratègic aprovat per la Junta Directiva preveia arribar a la xifra dels 1.000 milions d’ingressos l’any 2021.  

El pressupost per a aquesta temporada preveu unes despeses de 1.007 milions i un benefici després d’impostos d’11 milions. Aquest fet suposaria nou anys consecutius amb un resultat positiu i uns beneficis acumulats dels de la temporada 2011/12 de 213 milions d’euros. D’altra banda, el pressupost també preveu 199 milions d’EBITDA, un nou rècord a la història del Club, fet que confirma la solidesa i sostenibilitat del Club.   

De nou s’incrementa la xifra d’ingressos, enguany en un 6%, on cal destacar un esforç comercial en patrocinis sense precedents, que representaria un increment de facturació en els darrers 10 anys (2010 -2020) de 172 milions d’euros.

També en clau comercial es posa en relleu l’evolució satisfactòria dels resultats de l’explotació pròpia de la marca Barça a través de les Barça Stores i de les llicències comercials, amb una expansió que preveu uns ingressos de 86 milions d’euros.

Les previsions apunten un augment del 9% dels ingressos per traspassos i cessions de jugadors, fet que consolida aquest recurs com un ingrés recurrent tant del Club com de la mateixa indústria del futbol.

En el capítol de despeses es preveu una reducció d’un 3% dels salaris esportius, xifrada en 18 milions, i un 7% de reducció de les amortitzacions, d’11 milions d’euros.

Les despeses de gestió augmenten en 34 milions, a causa principalment de l’increment de costos associats a la gestió pròpia de Barça TV i a l’augment de costos relacionats amb el creixement en vendes de les Barça Stores i l’explotació pròpia de les llicències comercials.

Quant al capítol d’inversions, destaquen els 73 milions previstos per a actuacions de l’Espai Barça.

El CEO del Club, Òscar Grau, i el tresorer de la Junta Directiva, Enrique Tomas, en la presentació dels resultats econòmics

Tancament de l’exercici 2018/19

Quant al tancament de l’exercici corresponent a la temporada 2018/19, el Club va aconseguir els ingressos més alts de la seva història, 990 milions, amb un increment de 76 milions, un 8%,  respecte del tancament de la temporada anterior. Les despeses es van tancar en 973 milions i el benefici després d’impostos és de 5 milions d’euros, amb un EBITDA de 179 milions.

En el capítol d’ingressos s’incrementen totes les partides excepte la de traspassos de jugadors. Els ingressos vinculats a l’Estadi es van incrementar en 12 milions (6%), a causa principalment de l’increment en venda de localitats, i la millora de la facturació en concepte d’hospitality.

El capítol de mèdia també ha comptat amb un increment molt considerable, exactament de 75 milions d’euros, que representa un increment del 34%, a causa de la millora en els ingressos per retransmissions, l’import més gran rebut de UEFA, gràcies també a la classificació fins a semifinals.

En l’àrea comercial s’ha comptabilitzat un increment d’un 24%, amb un total de 62 milions, fruit de les aportacions dels nous patrocinadors i les millores en acords de renovació. És especialment destacable l’èxit del primer any de gestió pròpia de les botigues i l’explotació de llicències comercials, amb 63 milions de facturació, a través de Barça Licensing & Merchandising (BLM), la societat creada pel Club per recuperar aquesta gestió.

En matèria de traspassos, la reducció del 46%, xifrada en 97 milions d’euros, s’explica per l’ingrés extraordinari que va suposar en l’exercici anterior el cobrament de la clàusula de rescissió del jugador Neymar Jr. Aquesta diferència ha estat compensada amb negoci recurrent (estadi, mèdia i comercial).

Com a conclusió final d’aquest capítol d’ingressos, destaca el fet que en els darrers cinc anys els ingressos han crescut de manera extraordinària, fins a un 63% (acumulat), de 608 a 990 milions.

Pel que fa a les despeses, s’ha aconseguit una contenció dels salaris esportius, que només registra un 1% de variació. Per la seva banda, el cost de les amortitzacions s’ha incrementat en un 23%, 27 milions, per l’efecte dels traspassos i la renovació dels equips.

L’altre increment en costos ha estat el capítol de gestió, amb 43 milions d’increment, per les despeses derivades de la gestió pròpia de les Barça Stores i l’explotació de llicències.

Resultat 2018/19 i pressupost 2019/20

Evolució cost esportiu

La temporada 2018/19 el cost esportiu, la suma de salaris i les amortitzacions de tots els esports professionals del Club se situa en un 68% respecte dels 990 milions d’ingressos totals del Club, amb una reducció d’un 2% respecte a la temporada anterior (70%). Si es té en compte el cost del futbol, el percentatge respecte dels ingressos descendeix fins al 61%.

Respecte a l’evolució del patrimoni net, es registra un increment de 202 milions d’euros des de l’exercici 2011/12.

Pel que fa al deute del Club, a 30 de juny del 2019, s’ha situat en 217,2 milions d’euros. A efectes del compliment de l’article 67è dels Estatuts, la ràtio sobre l’EBITDA, descomptant les inversions de l’Espai Barça, queda en 0,76  per sota del límit màxim, que està fixat al 2.

Força Barça
Força Barça

Relacionat Amb aquest contingut

Tanca l'article

Relacionat Amb aquest contingut