Instal·lacions

Instal·lacions

Condicions d’accés i permanença en les instal·lacions esportives del FC Barcelona

El FC Barcelona vol fer extensiva la seva més cordial benvinguda a tots els seguidors de l'equip visitant. Us demanem la vostra cooperació ajudant-nos a proporcionar el millor servei possible i un entorn segur per a tots els aficionats que vénen al Spotify Camp Nou per gaudir del partit entre el Barça i el seu equip

Art 1. Admissió i normes per al públic visitant

1.1 De conformitat al RD 203/2010 en el seu article 17, caldrà que tots els espectadors tinguin la seva entrada o títol d’accés a l’interior del Estadi, de forma individual, per tant estarà autoritzat per accedir qualsevol persona, presentant una entrada o una acreditació vàlida, incloent els nens de qualsevol edat. Aquest document haurà de ser mostrat per a la seva inspecció  als accessos o a l’interior del Estadi a petició de qualsevol persona del FC Barcelona, o dels seus Serveis de Seguretat o de la Policia que correspongui. Només les persones amb una entrada vàlida o un passi autoritzat o que puguin justificar per altres mitjans l'autorització per ser-hi, poden romandre a l’interior de la instal·lació.

En tot cas el portador de l’entrada o títol d’accés tindrà dret a accedir exclusivament a la localitat marcada en la mateixa, quedant expressament prohibit accedir a zones o localitats diferents del estadi. La validesa de la butlleta expira un cop que el titular ha abandonat la instal·lació.

1.2 Segons el RD 2816/1982 , en l’article 52 queda prohibit l’accés a l’Estadi amb objectes voluminosos, cotxets de nadons o altres objectes voluminosos que puguin suposar un obstacle per a l’evacuació.

1.3 Tots els menors de 14 anys d’edat hauran d’accedir acompanyats d’almenys un adult, que serà la persona que assumeix la responsabilitat directa sobre aquells menors de 14 que hi accedeixen. Els majors de 14 anys podran accedir, sense anar obligatòriament acompanyats d’un adult, però s’entendrà que tenen autorització dels pares o tutors, en el moment en que accedeixin a l’Estadi.

1.4 L’autorització per accedir al recinte està garantida per aquells que hagin obtingut la seva localitat per mitjà del seu club quan es tracti de l’equip visitant.

1.5 En cada localitat venuda haurà de quedar reflectit el nom del seguidor visitant  que ha adquirit l’entrada, sent aquesta de caràcter personal i intransferible. 

1.6 Els responsables de la seguretat i el control tenen instruccions d’expulsar als afeccionats de l'equip visitant que accedeixin a l'àrea reservada als afeccionats de l'equip local, o qualsevol afeccionat que causi problemes, independentment de la validesa de les seves entrades i reubicar-los a un lloc de l’àrea corresponent (sempre que hi hagi seients disponibles i l'equip visitant hi estigui d'acord). Si no hi hagués cap seient al sector visitant, l’infractor serà expulsat de la instal·lació o simplement refusat a l'entrada en primera instància.

1.7 No es permetrà tornar  a accedir a les instal·lacions un cop abandonades les mateixes.

Art 2. Controls d'entrada i escorcoll físic

2.1 En el moment de validar l’entrada o títol, es podrà requerir a tots els assistents mostrar les seves butlletes o autoritzacions a la policia o als delegats de seguretat privada i lliurar-les si els hi demanen. Els funcionaris o delegats de seguretat privada estan autoritzats a verificar els documents oficials d'identitat (DNI, passaport, etc.). L'accés a la instal·lació es denegarà a tots aquells que es neguin a ser escorcollats per la seguretat privada o a mostrar la seva identificació.          

2.2 La seguretat privada del Club està autoritzada a escorcollar a totes les persones, fins i tot amb la utilització de mètodes tècnics. Si a causa de la tinença i/o consum de drogues o alcohol, ésser portadors d’armes, articles de pirotècnia o objectes perillosos, representessin una amenaça per a la seguretat pública, se‘ls negarà l’accés a la instal·lació. Els escorcolls també es poden estendre a les pertinences de la persona afectada sempre que l’interessat doni el permís exprés. Ara bé, l'accés a la instal·lació no s’autoritzarà a totes les persones que es neguin a permetre aquests escorcolls autoritzats.    

2.3 Qualsevol persona que tingui una ordre de prohibició d'entrada a la instal·lació tindrà accés denegat, i no té dret a un reemborsament del valor de les localitats adquirides.

Art 3. Comportament a la instal·lació

3.1 Dins de la instal·lació, els espectadors s’han de comportar de forma que no causin dany ni a ells mateixos o a altres espectadors; no han de posar a ningú en perill, obstaculitzar a qualsevol altra persona, ni causar cap mena de molèstia a altres espectadors.

3.2 Els espectadors han d'obeir en tot moment les instruccions donades per la policia, la seguretat privada, el servei de bombers, el personal mèdic i el sistema d'anunci públic de la instal·lació o qualsevol altra persona habilitada pel club i degudament identificada.

3.3 Per raons de seguretat, per garantir la protecció, o per causes organitzatives/operatives pot ser que la policia o la seguretat privada demani als espectadors que es desplacin a altres localitats, fins i tot fora de la seva àrea assignada.

3.4 Totes les escales, entrades, sortides i passadissos (incloent sortides d'emergència) han d'estar lliures en tot moment.

3.5 L'exposició de qualsevol bandera, pancarta, mosaic o qualsevol altre acte d’expressió que impliqui l’ús de qualsevol tipus de sistema, material o organització, haurà de ser de material ignífug i autoritzat prèviament pel Club.

3.6 Sens perjudici de l’anterior, serà aplicable al comportament dins de la instal·lació qualsevol altra normativa aplicable, amb la finalitat de prevenir o eliminar qualsevol amenaça a la vida, la salut o la propietat.                     

Art 4. Prohibicions

4.1  Els espectadors tenen prohibit portar els següents objectes a l'Estadi:

 • (a) Material de propaganda racista, xenòfoba o d’incitació a la violència, amb origen des de qualsevol ideologia política. El mateix s'aplica a l’ús de roba amb símbols o insígnies de violència racista, xenòfoba o d’incitació a la violència.
 • (b) Publicitat, articles polítics o religiosos de qualsevol tipus, com per exemple, pancartes, símbols o fulletons.
 • (c) Armes de qualsevol mena, per exemple, ganivets, objectes punxants, espases, armes de foc o objectes similars perillosos, inclosos els paraigües.
 • (d) Drons i/o objectes voladors.
 • (e) Punters làser o qualsevol altra tecnologia que alteri el normal funcionament de l’esdeveniment.
 • (f) Aerosols de gas, substàncies corrosives, irritants, colorants o qualsevol tipus de substància que pugui afectar a la salut de qualsevol espectador.
 • (g) En compliment del RD 769/1993,queda prohibida la introducció de begudes i/o aliments en envasos de metall, vidre, ceràmica, fusta o materials similars que superin el volum/pes de 500 mil·lilitres/grams, també queda prohibida la introducció de qualsevol tipus de beguda alcohòlica, així com estupefaents, psicotròpics, estimulants o substàncies anàlogues o estar sota l’efecte de les mateixes. Qualsevol envàs amb una capacitat inferior estarà permès, però se li traurà el tap sense excepció.
 • (h) Objectes de vidre, ampolles, llaunes (inclòs 330 ml) i recipients de qualsevol fragilitat, fragmentació o tots els materials especialment durs, inclòs si s’han comprat a la botiga oficial del Club.
 • (i) Objectes voluminosos, com ara escales, tamborets, cadires, caixes, motxilles, maletes, cotxets de bebè, bicicletes, patinets, etc.
 • (j) Torxes, coets, focs artificials, bombes de fum o qualsevol altre objecte pirotècnic i substancies inflamables.
 • (k) Pals de qualsevol tipus de mida o material.
 • (l) Banderes o pancartes de mida superior a 2m x 1m i/o de material inflamable.
 • (m) Begudes alcohòliques i qualsevol tipus de droga.
 • (n) Instruments sorollosos de funcionament mecànic o no mecànic, com ara megàfons, botzines d'aire comprimit o qualsevol equip similar.
 • (o) Ordinadors, tabletes, càmeres professionals de fotografia i de vídeo o altres equips professionals de gravació de vídeo o so.
 • (p) Animals, excepte gossos d’assistència i/o guia d’acord amb la legislació vigent.
 • (q) Introducció de globus (desinflats o inflats), pilotes de qualsevol mida o tipus, paper higiènic o similars que puguin interrompre l’esdeveniment.
 • (r) Qualsevol altra prohibició de conformitat amb la Llei 19/2007, de l'11 de juliol, contra la violència, el racisme, la xenofòbia i la intolerància en l'esport, així com el Reial Decret RD 203/2010.

NOTA: No es proporcionarà servei d'emmagatzematge.

4.2  Els espectadors tenen estrictament prohibides les conductes següents:

 • (a) Consignes o càntics, que constitueixin o es puguin interpretar com violents, racistes, xenòfobs, incitin a la discriminació, amb origen des de qualsevol ideologia política. Insultar públicament qualsevol altra persona, en particular jugadors, entrenadors, àrbitres i altres espectadors, ja sigui cridant, mostrant objectes o per qualsevol altre mitjà, com ara pancartes relacionades amb la raça, sexe, idioma, religió o origen. Comportaments racistes o irrespectuosos.  Aquest tipus de comportament podrà donar lloc a l’expulsió immediata del recinte.
 • (b) Exhibir simbologia i/o pancartes de grups i/o penyes no reconeguts/des pel FC Barcelona, l’associació mundial de penyes, l’espai d’animació o altres registres oficials del club.
 • (c) Pujar o accedir sobre qualsevol construcció, com ara murs, tanques, perímetre exterior del terreny de joc, estructures d'il·luminació, plataformes de càmeres de televisió, arbres, sostres de qualsevol tipus i llocs no previstos per a l'ús general del públic.
 • (d) Accedir a zones no autoritzades, com ara el terreny de joc, espais interiors, àrees funcionals o qualsevol espai no habilitat pel públic en general.
 • (e) Llançar qualsevol tipus d'objecte cap al terreny de joc o damunt d’altres espectadors.
 • (f) Fer foc, encendre torxes o qualsevol element pirotècnic.
 • (g) Pintar, escriure o enganxar cartells a qualsevol construcció, instal·lació, camí o arbre dins de la zona.
 • (h) Fer les seves necessitats fisiològiques en qualsevol àrea que no sigui cap de les assignades per a aquesta conveniència, embrutar la instal·lació de qualsevol altra forma, sobretot llançant escombraries al terra o fer les necessitats fora del bany.
 • (i) Prendre begudes fora de la zona habilitada.
 • (j) Disfressar-se o camuflar-se (en particular, el rostre) de forma que eviti el reconeixement.
 • (k) Fumar (incloent cigarretes electròniques), a les zones on s’indiqui tal prohibició.
 • (l) Gravar so, imatges, descripcions o resultats de l'esdeveniment (excepte per a ús personal) i/o transmetre'ls parcial o totalment a través d'internet o per altres mitjans, incloent telèfons mòbils i/o ajudar a altres persones a fer-ho sense autorització prèvia i expressa del Club. No es permet introduir a la instal·lació cap mena d’equips i màquines (professionals) necessàries per realitzar aquestes tasques sense autorització prèvia i expressa del Club. Les fotos i imatges preses pels espectadors d'un partit han de ser exclusivament d'ús privat. Qualsevol ús comercial requereix prèvia autorització per escrit del FC Barcelona.

NOTA: La llista anterior de comportaments no és exhaustiva.

Infografia resum dels objectes prohibits:

Art 5. Responsabilitats

FC Barcelona no es fa responsable de cap dany personal o material causat per tercers, aliens al FC Barcelona.

Tots els accidents o danys causats han de ser comunicats immediatament al FC Barcelona.

Art 6. Incompliment de les normes

6.1 Qualsevol persona que no respecti aquestes normes pot ser expulsat de la instal·lació sense cap tipus de compensació ni reemborsament del preu de l’entrada. El mateix s'aplica a qualsevol persona que sigui expulsada de la instal·lació per estar sota la influència d'alcohol, drogues i/o qualsevol altra substància que indiqui que són incapaços de controlar-se a si mateixos, o que es comportin de forma violenta, amb alteració de l'ordre públic o que faci pensar que es pot donar un comportament d’aquesta mena.

6.2 Pot ser emesa contra qualsevol persona una ordre de prohibició d’entrada a la instal·lació a causa del seu comportament dins i fora d’aquesta si es considera que posa en risc la seguretat de la mateixa, així com per actuar contra la llei i l'ordre de l'esdeveniment. Aquesta prohibició s'estendrà a tota la resta del país, d'acord amb la gravetat dels actes.                                                                     

6.3 Si l’organització resulta responsable de qualsevol violació d'aquest reglament, i rep multes o ha de pagar cap mena d’indemnització com a conseqüència de les decisions dels òrgans de govern de l'esdeveniment, aquesta serà transmesa a l'espectador responsable de l’incompliment de la normativa.

6.4 Si hi ha alguna sospita d’acció dolosa o imprudent per part d’un espectador, se li podrà interposar una sanció per via penal o administrativa.

6.5  Aquest reglament entrarà en vigor en el moment en que el titular d'una localitat o passi hagi entrat al recinte. L’adquisició d'una localitat o passi implica la total acceptació de tots els punts d'aquesta normativa interna del FC Barcelona en totes les seves instal·lacions (Camp Nou, Palau Blau-grana, Estadi Johan Cruyff i Ciutat Esportiva).

 • El FCBarcelona es reserva el dret a emprendre les accions legals oportunes contra qualsevol infractor o infractors d’aquesta normativa interna.
 • Independentment d’aquesta normativa interna, l’espai d’animació està sota un règim intern específic, quan s’utilitza com a grada d’animació.

El FC Barcelona dóna suport a la cultura internacional i tolerant de l’esport i es declara expressament en contra de qualsevol forma de discriminació, ja sigui racial, sexual, lingüística, ètnica, ideològica, d’edat o basada en la identitat sexual.

Per obtenir més informació, consulteu la Llei 19/2007, de l'11 de juliol, contra la violència, el racisme, la xenofòbia i la intolerància en l'esport, així com el Reial Decret RD 203/2010.

Tanca l'article

Relacionat Amb aquest contingut