FC Barcelona - Transparència: Registre de comptes

Data de lliurament al Consejo Superior de Deportes (CSD) dels últims comptes anuals

En compliment dels requisits d'informació periòdica establerts en el RD 1251/1999 de 16 de juliol i en el RD 1412/2001 de 14 de desembre:

Un cop formulades les CCAA consolidades per la Junta Directiva del Club el 19 de juliol de 2019, es va enviar al CSD el dia 09/10/2019 els comptes anuals de l'exercici 2018/19 tancats el 30 de juny de 2019 incloent-hi: Balanç, Compte de Pèrdues i Guanys, Estat de Fluxos d'Efectiu, Estat de Canvis en el Patrimoni Net, Memòria, Informe de Gestió i Informe d'Auditoria.

El 21 de març de 2019, una vegada formulats per la Junta Directiva del Club, es van lliurar al CSD el 8 d'abril 2019 els estats financers intermedis consolidats a 31 de desembre de 2018, incloent-hi: Balanç, Compte de Pèrdues i Guanys, Estat de Fluxos d'Efectiu, Estat de Canvis en el Patrimoni Net i Memòria. 

Data d'enviament a la Liga de Fútbol Profesional dels comptes anuals i més informació socioeconòmica obligatòria

En compliment de la normativa de Control Econòmic i dels requisits d'inscripció a la competició de la LNFP:

Un cop formulades per la Junta Directiva del Club, es van lliurar a la LNFP el 29 de juliol de 2019 els comptes anuals consolidats de l'exercici 2018/19 tancats el 30 de juny de 2019 incloent-hi: Balanç, Compte de Pèrdues i Guanys, Estat de Fluxos d'Efectiu, Estat de Canvis en el Patrimoni Net, Memòria, Informe de Gestió i Informe d'Auditoria.

El 21 de març de 2019, una vegada formulats per la Junta Directiva del Club, es van lliurar a la LNFP l'1 d'abril de 2019 els estats financers intermedis al 31 de desembre de 2018, incloent-hi: Balanç, Compte de Pèrdues i Guanys, Estat de Fluxos d'Efectiu, Estat de Canvis en el Patrimoni Net i Memòria.

Força Barça
Força Barça

Relacionat Amb aquest contingut

Tanca l'article

Relacionat Amb aquest contingut