=

Condicions per ser compromissari

Consulta els requisits per ser soci compromissari del FC Barcelona

Ser major d’edat.
Tenir una antiguitat mínima com a soci de cinc anys.
No tenir suspesa la condició de soci.
Són compromissaris els socis que compleixin les condicions anteriors i es trobin en alguns dels supòsits següents:

a- El 0,6% dels socis del Club amb més antiguitat que tinguin dret a vot.
b- Els membres de la Junta Directiva en el moment de la celebració de l’Assemblea General.
c- Els membres de les comissions estatutàries del Club.
d- Els expresidents del Club.
e- Els presidents de les federacions territorials de penyes escollits democràticament i que siguin socis amb més de cinc anys d’antiguitat.
f- Una representació del 2,5% dels socis escollits per sorteig de manera aleatòria entre els majors d’edat amb més de cinc anys d’antiguitat i que no tinguin suspesa la condició de soci ni siguin compromissaris per algun dels conceptes previstos a les lletres a) i e).

Com a novetat, i per aprovació de la reforma estatutària en l’Assemblea de Compromissaris del 5 d’octubre del 2013, el soci escollit a compromissari per sorteig podia renunciar al càrrec amb una antelació mínima d’un mes respecte a la data de celebració de l’Assemblea d’aquest any.

Dels 4.030 compromissaris escollits per sorteig, n’han renunciat 407, que han estat substituïts.

Finalment la composició de l’Assemblea queda constituïda amb els compromissaris següents:

 

CondicióDataNúmero
0,6% socis amb més antiguitat (161.197) 30/06/2013 (161.197 socis)967
Membres Junta Directiva Data de l'Assemblea18
Membres Comissió Estatutària:
  • Comissió Disciplina (4)
  • Comissió Econòmica (5)
  • Comissió de Control i Transparència (5)
 14
Expresidents del Club Data de l'Assemblea7
Presidents federacions territorials penyes 27
2,5% socis escollits per sorteig (161.197 socis) 30/06/2013 (161.197 socis)4.014
* xifra socis (30/06/2013 de la memòria del FCB) TOTAL5.047

 

Força Barça
Força Barça
Tanca l'article