Ingressos rècord a la història del Club: 960 milions d’euros

Ingressos rècord a la història del Club: 960 milions d’euros

L’evolució del pressupost del Club se situa en la línia fixada en el Pla Estratègic del Club per arribar als 1000 milions d’euros l’any 2021

La Junta Directiva del FC Barcelona, reunida el 27 de setembre del 2018 en sessió ordinària a les dependències del Camp Nou, ha tractat sobre les següents qüestions:

Aprovació del pressupost de la temporada 2018/19

La Junta Directiva ha aprovat el pressupost corresponent a la temporada 2018-2019. Aquest pressupost reflecteix una previsió d’ingressos rècord a la història del Club de 960 milions d’euros, i unes despeses de 929 milions d’euros, amb un benefici net d’11 milions d’euros després d’impostos. La Junta ha valorat positivament l’evolució del pressupost del Club, ja no només per l’increment d’ingressos, que se situa en la línia fixada en el Pla Estratègic del Club per arribar als 1000 milions d’euros l’any 2021, sinó perquè està en concordança amb els principis bàsics que fonamenten la gestió d’aquest govern.  La ràtio en relació a l’EBITDA es manté dintre dels límits d’equilibri financer fixats pels Estatuts.

Proposta de reforma dels Estatuts del FC Barcelona

La Junta Directiva ha aprovat la proposta de modificació de tot un seguit d’articles dels Estatuts del FC Barcelona. Aquestes modificacions afecten a tres àmbits d’actuació del Club:

 • Àmbit de marca, amb la modificació de l’article 2, relatiu a l’escut de l’Entitat.
 • Àmbit social, amb la modificació dels articles 9, 16, i 23, i la precisió del concepte “dia hàbil” als efectes de la promoció del vot de censura, i de les eleccions a la presidència del Club.
 • Àmbit financer, amb la modificació de l’article 66, relatiu a la capacitat del Club per formalitzar operacions de crèdit.

Pel que fa a l’àmbit de marca, en el cas de l’article 2, es proposa incorporar la descripció i identificació dels colors de l’escut.

En l’àmbit social, es proposa afegir el següent paràgraf a l’article 9è:
Els socis del FC Barcelona, que només poden ser persones físiques, tenen les denominacions següents:
Senadors/res, a partir del moment en què es gaudeixi d’un número de soci/a igual o inferior al 1000.

A l’article 16è, s’introdueix una modificació en el sentit de reconèixer la Confederació Mundial de Penyes com a l’òrgan vertebrador del moviment penyístic al territori, a través de les seves respectives federacions.

A l’article 23è, es proposa modificar el redactat de la lletra a):
Article 23è Pressupostos subjectius i objectius de la condició de compromissari
    a) La totalitat de Senadors i Senadores del Club, de conformitat amb el que disposa l'article 9 d'aquests estatuts.

També es proposa aclarir el concepte de “dia hàbil”, en relació a la promoció del vot de censura, i de les eleccions a la presidència del Club. Als efectes del còmput dels terminis, s’entendrà com a dies hàbils tots els dies naturals, exceptuant del còmput els diumenges i dies festius a Catalunya.

A l’article 44è, es proposa incrementar el nombre de socis suplents per integrar la Junta Electoral:
El sorteig s’ha de fer pel procediment informàtic que regula l’article 26.5, i s’han d’escollir cinc titulars i uns altres cent suplents.

En l’àmbit financer, la reforma implica la supressió de la lletra c) de l’article 66è:
Article 66è Facultat de disposició de la Junta Directiva
La Junta Directiva té plena facultat de disposició econòmica, amb les limitacions que estableixen les disposicions legals d’aplicació i les següents d’aquests Estatuts:
    c)
La Junta Directiva pot emetre títols transmissibles de deute o acceptar diners en forma de crèdit o préstec, el valor dels quals no superi el 10% del pressupost anual d’ingressos.

La limitació estatutària fixada l’any 2013 no era proporcional a la solvència i a la capacitat creditícia actual del Club.

Aquesta modificació no afecta, en cap cas, a la limitació d’endeutament del Club fixada en els mateixos Estatuts.

Convocatòria de l’Assemblea General Ordinària de Socis Compromissaris 2018

La Junta Directiva, de conformitat amb el que preveu l’article 27è dels Estatuts, ha acordat convocar Assemblea General Ordinària de Socis Compromissaris, que se celebrarà al Palau Blaugrana, el proper dia 20 d’octubre, a les 10.30 hores en primera convocatòria i a les 11.00 hores en segona convocatòria, amb el següent ordre del dia:

 1. Informe del President.
 2. Informe i aprovació de la liquidació de l’exercici econòmic corresponent a la temporada 2017/2018.   
 3. Informe i aprovació del pressupost de l’exercici econòmic corresponent a la temporada 2018/2019.     
 4. Informe del Secretari Tècnic.
 5. Ratificar els nous membres de la Junta Directiva, designats de conformitat amb el que preveu l’article 35.1 dels Estatuts.
 6. Ratificar la proposta de modificació de l’article 2n dels Estatuts del FC Barcelona, en relació a l’escut de l’Entitat.
 7. Informe i aprovació de la proposta de reforma dels Estatuts del FC Barcelona.
 8. Informe de la Fundació del FC Barcelona.
 9. Propostes de socis d’acord amb el que estableix l’article 20.11 dels Estatuts.
 10. Informe de la Comissió de Control i Transparència.
 11. Informe del Síndic dels Socis.
 12. Torn obert d’intervencions.

La Junta ha posat èmfasi en la importància de la participació de tots els socis compromissaris, i ha recordat que poden gaudir de tota la informació de les qüestions que s’hi abordaran amb l’antelació deguda. Per aquest motiu, a banda de posar a la disposició de tots els convocats la documentació relativa als punts inclosos a l’Ordre del Dia a partir de demà, el Club ha organitzat diverses trobades informatives els dies 16  i 18 d’octubre  a les 19 hores, a l’Auditori 1899.

Força Barça
Força Barça

Relacionat Amb aquest contingut

Tanca l'article

Relacionat Amb aquest contingut