Convocatòria i ordre del dia

Convocatòria i ordre del dia

L'Assemblea General Ordinària dels Socis del FC Barcelona se celebrarà el diumenge 9 d'octubre de forma telemàtica

La Junta Directiva del Futbol Club Barcelona, en reunió de data 19 de setembre del 2022 i en compliment del que s’estableix a l’article 27è dels Estatuts, ha acordat convocar l’Assemblea General Ordinària, que se celebrarà de manera telemàtica en compliment del que preveu l’article 31 bis de la Llei de l’Esport Catalana (Decret Legislatiu 1/2000, de 31 de juliol); el proper dia 9 d’octubre a les 10 hores en primera convocatòria i a les 10.30 hores en segona. La Mesa quedarà constituïda a la sala Auditori 1899, dins de les instal·lacions de l'Spotify Camp Nou, i el seu desenvolupament inclourà el següent

ORDRE DEL DIA

  1. Informe del President.

  2. Informe i aprovació, si escau, de la liquidació de l'exercici econòmic corresponent a la temporada 2021/2022 que inclou l’informe i la ratificació de l’operació i els contractes formalitzats per a la cessió dels drets audiovisuals autoritzats per acord de l’Assemblea de data 16 de juny del 2022 i portada a terme abans del 30 de juny del 2022.

  3. Informe i aprovació, si escau, del pressupost de l'exercici econòmic corresponent a la temporada 2022/2023 que inclou l’informe i la ratificació de les operacions i els contractes formalitzats per a la cessió dels drets audiovisuals autoritzats per acord de l’Assemblea de data 16 de juny del 2022 i l’informe i la ratificació de les operacions i els contractes formalitzats per la transmissió dels actius de Barça Studios autoritzats per acord de l’Assemblea de data 17/23 d’octubre del 2021, portats a terme a partir del dia 1 de juliol del 2022.

  4. Ratificació d’un membre de la Comissió Econòmica.

  5. Presentació de membres de la Comissió d’Ètica i Transparència.

  6. Informe del Síndic dels Socis i Sòcies.

  7. Propostes de socis i sòcies d'acord amb el que estableix l'article 20.11 dels Estatuts.

  8. Torn obert d'intervencions.

Així mateix, la Junta Directiva ha acordat sol·licitar la presència d’un notari o notària per tal que comparegui a l’Assemblea i aixequi acta dels acords que s’hi adoptin.

S’informa tots els socis i sòcies que a partir del dia 27 de setembre estarà a la seva disposició la informació relativa als punts de l’ordre del dia, en un punt habilitat a l’Oficina d’Atenció al Barcelonista.

El Club informarà amb la suficient antelació tots els socis i sòcies compromissaris sobre el procediment per poder accedir a l’Assemblea i votar els punts oportuns de l’ordre del dia. 

Barcelona, 23 de setembre del 2022

Josep Cubells i Ribé
Secretari de la Junta Directiva

 

Força Barça
Força Barça

Relacionat Amb aquest contingut

Tanca l'article

Relacionat Amb aquest contingut