Comunicat del FC Barcelona sobre l'informe d'auditoria encarregat a la firma Price Waterhouse Coopers

Comunicat del FC Barcelona sobre l'informe d'auditoria encarregat a la firma Price Waterhouse Coopers

La Junta Directiva del FC Barcelona ha fet una anàlisi de l’informe d’auditoria en relació amb el servei de monitoratge de les xarxes socials contractat pel Club

La Junta Directiva del FC Barcelona, reunida aquest dilluns en sessió ordinària, ha fet una anàlisi de l’informe d’auditoria encarregat en data 19 de febrer del 2020 a la firma Price Waterhouse Coopers (PWC), i que li ha estat lliurat aquest matí, en relació amb el servei de monitoratge de les xarxes socials contractat pel Club.

Les conclusions d’aquest informe d’auditoria, així com la proposta tecnicoeconòmica amb el detall dels serveis contractats, estan disponibles aquí:

En resum, aquestes conclusions són:

1) Que en la contractació per part del FC Barcelona de diversos serveis relatius a la monitorització i anàlisi de xarxes no es va encarregar cap campanya difamatòria envers ningú.

"(...) no hem detectat cap indici que pogués evidenciar que per part de l’equip directiu del Club que es donessin directrius o indicacions corresponents a la generació o creació de continguts des dels Perfils Identificats i/o que tinguessin relació amb els jugadors del FC Barcelona o amb ningú vinculat al Club – actualment o en el passat – i/o el seu entorn"

2) Que no va existir cap conducta corrupta.

"(...) no hem detectat evidències que per part de l’equip directiu del Club s’hagi obtingut benefici econòmic directe del Club derivat dels contractes, del servei i/o pagaments realitzats pels proveïdors objecte d’anàlisi."

3) Que el valor del serveis objecte del projecte contractat estaven dins d’un rang de preu de mercat.

"(...) d’acord amb diferents propostes que hem rebut corresponents al Servei que va ser contractat pel Club a NS Group, l’abast del qual va quedar definit en la proposta tecnicoeconòmica, un preu comparatiu de referència anual d’aquestes serveis, es trobaria en un rang comprès entre els 1.300.000 i els 850.000 euros."

"(...) a la temporada 17/18 es van firmar 6 contractes per un import total anual de 1.107.500 euros, i en les següents dues temporades, es van firmar 5 contractes per temporada, per un import total de 947.700 euros."

4) Que, tot i que en el context de la formalització i renovació dels contractes, no es van complir amb els protocols d’aprovació interns del Club, aquest projecte havia estat informat formalment, en diverses ocasions, a la Junta Directiva del Club.

"La formalització de l’encàrrec inicial en diversos contractes, amb diversos proveïdors, va poder ocasionar que el nivell d’autoritzacions internes aplicat als contractes fos menor que l’establert per a un encàrrec únic. En el context de la formalització i renovació dels Contractes, no es va complir amb algunes de les Polítiques d’Aprovació internes del Club."

"Hem pogut comprovar que la Junta Directiva va tenir coneixement de l’encàrrec del Servei conforme al següent: en data 5 i 6 d’octubre del 2018, amb motiu d’una reunió a la que van assistir els membres de la Junta Directiva que va tenir lloc a l’Hotel Salagrós EcoResort de Vallromanes, i en data 17 de juny del 2019, amb motiu de la Junta Directiva que es va celebrar en aquella data."

5) Que els treballs efectivament realitzats per les empreses proveïdores són incomplets, d’acord amb l’encàrrec i els serveis contractats.

"hem pogut comprovar com determinats serveis no es van arribar a prestar o no van ser utilitzats pel Club (...) d’acord amb l’evidència que hem obtingut de la gestió i execució que es va realitzar de l’encàrrec sol·licitat, el preu raonable de referència anual de l’efectiva prestació i ús del Servei, s’ha establert en un rang, el valor superior del qual és de 620.000 euros."

Metodologia de l’Auditoria

L’Auditoria de PWC es divideix en dues fases:

Fase I: Investigació Crítica, Objectiva i Independent

  • Anàlisi de tota la Documentació de Suport (contractes, factures, informes, etc.)
  • Procediments d’evidència digital dels suports informàtics utilitzats pels executius del Club que haurien participat en la firma dels contractes amb els proveïdors identificats pel Club (ordinadors portàtils, telèfons mòbils, tablets, USB´s, etc.)
  • Anàlisi comparativa dels preus facturats pels proveïdors identificats pel Club amb els preus oferts per serveis comparables al mercat.
  • Anàlisi de la documentació de naturalesa financera i de gestió del Club.
  • Procediments de Corporate Intelligence. Metodologia utilitzada per a identificar la vinculació concreta entre els proveïdors identificats pel Club, així com l’existència d’altres proveïdors vinculats.

Fase II: Elaboració d’un informe intern de conclusions

  • Identificació dels punts més rellevants com a conseqüència de l’anàlisi realitzada.
  • Consideracions i conclusions en relació amb el treball d’identificació i anàlisi realitzat.
  • Recomanacions adreçades a la Direcció del Club i consideracions oportunes d’acord amb les irregularitats que, eventualment, s’hagin pogut identificar.

L’empresa auditora reflecteix en el mateix informe que ha tingut accés il·limitat a tota la documentació i a tota la informació que ha sol·licitat al Club relativa al cas.

Decisions Junta Directiva

1) Ateses les conclusions expressades en aquest informe d’auditoria, la Junta Directiva insta els serveis jurídics del Club a continuar i, en el seu cas, a interposar les accions penals oportunes contra qui hagi formulat acusacions falses i infundades, que han perjudicat greument la imatge de la institució, i de tots els seus integrants. El contingut d’aquest informe, amb les seves conclusions, també serà aportat com a prova en aquells procediments instats contra el Club basant-se en presumptes actuacions irregulars que aquest document  aclareix i desmenteix.

2) Després de mesos d’haver conviscut amb acusacions i difamacions sobre aquest assumpte, el FC Barcelona reclama d’aquells mitjans que van imputar les esmentades conductes a la nostra entitat que es procedeixi a la rectificació d’aquestes informacions, atès que no tenen cap fonament i han estat desmentides per un informe, que ha comptat amb un accés il·limitat a la informació sol·licitada al Club i als seus executius.   

3) Reclamar a les empreses proveïdores del servei de monitoratge de les xarxes socials contractades en el seu moment, que completin els treballs abonats i pendents de realitzar, amb l’advertiment exprés que, de no fer-ho, el Club  exercirà les accions legals oportunes en defensa dels seus legítims interessos. La Junta considera que la gestió d’aquests contractes per part del Club no ha estat prou curosa, i per això prendrà totes les mesures correctores que corresponguin.

4) La Junta Directiva, d’acord amb les recomanacions expressades a l’informe d’auditoria, i amb la finalitat de corregir les disfuncions que s’han produït en la tramitació d’aquests contractes, ha encarregat al director executiu (CEO) del Club la redacció d’un procediment per projectes que la mateixa Junta consideri estratègics i confidencials.

5) La Junta Directiva ha donat instruccions als serveis jurídics del Club per tal que doni trasllat al Ministeri Fiscal de les evidències d’atacs difamatoris contra el Club a les xarxes, comprovats en els informes elaborats per Nicestream, de juny del 2019, i per Deloitte, proveïdor de ciberseguretat del Club, en el període comprès entre el juliol del 2019 i el febrer del 2020, per depurar-ne les responsabilitats que corresponguin.

6) L’auditoria de PWC determina que l’informe publicat per la Cadena SER el 17 de febrer passat sobre el Sr. Víctor Font, no va ser encarregat pel FC Barcelona, ni emès pels proveïdors objecte d’anàlisi. Després de la presumpta extorsió, denunciada en el seu moment, de la qual va ser objecte el director de l’Àrea de Presidència del Club en relació amb aquest document, el FC Barcelona exercirà les accions de caràcter civil i penal contra el presumpte responsable d’aquesta extorsió, de conformitat amb el que es desprèn de la investigació desenvolupada a l’efecte, per part de la policia judicial.

Força Barça
Força Barça

Relacionat Amb aquest contingut

Tanca l'article

Relacionat Amb aquest contingut