1a BECA EDELMIRA CALVETÓ

1a BECA EDELMIRA CALVETÓ

Beca adreçada a les noies estudiants de carreres STEM

El Futbol Club Barcelona, mitjançant el Grup Edelmira Calvetó i la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC), a través del Vicerectorat de Responsabilitat Social i Igualtat, convoquen la 1a beca Edelmira Calvetó amb l’objectiu de promoure l’accés professional a les estudiants de les carreres STEM al món de l’esport i la tecnologia.

El Grup Edelmira Calvetó és un grup de treball que es crea amb la finalitat de recuperar la memòria històrica de la dona barcelonista i que porta el nom de la primera sòcia del Club. Els objectius del grup es concreten en tres eixos principals: reivindicar el paper de les sòcies, impulsar el protagonisme de la dona dins i fora del Club i reflexionar sobre el paper de la dona en l’esport per tal de donar-hi visibilitat. És en aquest marc que el Grup Edelmira Calvetó impulsa la creació d’aquesta beca per facilitar l’accés al món de la tecnologia i l’esport a les estudiants de carreres STEM.

La UPC està compromesa en el desenvolupament de polítiques d’igualtat que contribueixin al posicionament  de la dona en els àmbits STEM. La presència de la dona en els sectors tecnològics és clau per garantir una societat sostenible que s’adapti a les necessitats actuals i de futur. L’apoderament de les estudiants de la UPC dins del món professional és un dels objectius que es persegueix. En aquest sentit, la col·laboració amb el Grup Edelmira Calvetó del FC Barcelona permet obrir les portes a una oportunitat de treball conjunt que enllaça tecnologia, dona i esport.

Objectiu de la beca

La beca consisteix en una estada formativa de sis mesos, a partir del setembre del 2020, en format beca remunerada a l’Àrea de Tecnologies de la Informació del Futbol Club Barcelona; en concret dins l’àmbit de tecnologia aplicada al nou projecte Smart Espai Barça:  un nou concepte d’espai multiesportiu, d’entreteniment i oci a Barcelona i obert al món. El projecte Smart Espai Barça combina les tendències de gestió smart amb les possibilitats que ofereix la tecnologia.

La persona beneficiària formarà part dels equips de l’Àrea de Tecnologia que desenvolupen i apliquen solucions a diferents àmbits del FC Barcelona: gestió de l’estadi, solucions smarts per al nou Espai Barça, transformació digital, telecomunicacions i seguretat IT, tecnologia aplicada a l’esport i el món del Data.

El Futbol Club Barcelona està immers en la construcció del nou Espai Barça, un nou concepte d’espai multiesportiu, d’entreteniment i oci a Barcelona i obert al món.

Persones destinatàries

Les persones destinatàries han de ser noies que cursin 3r i 4t dels graus ens els àmbits de l’Enginyeria Informàtica o l’Enginyeria de la Telecomunicació de la Universitat Politècnica de Catalunya.

Lloc i termini de presentació

La iniciativa es presentarà dins el marc de la trobada Women in SportsTech, levelling the playing field, el 26 de febrer del 2020 a l’Auditori 1899 del FC Barcelona.

Per optar a la beca cal enviar la documentació sol·licitada a l’adreça de correu beca.edelmiracalveto@fcbarcelona.cat 

El termini de presentació de les candidatures serà del 28 de febrer al 17 d’abril del 2020.

Sol·licitud i documentació tècnica

Per sol·licitar la beca, les persones interessades han de presentar la documentació següent:

a) Carta de motivació en què s'indiqui les inquietuds que porten l’estudiant a participar en la convocatòria. Es tindrà en compte l’interès i la vinculació de la candidata en el món de l’esport.

b) Document personal amb dades acadèmiques i professionals de la sol·licitant que en qualifiquen l’aptitud professional per a la beca.

Avaluació i criteris

Per avaluar les sol·licituds presentades, es constitueix una comissió de valoració integrada per la presidenta del Grup Edelmira Calvetó, el CIO del FC Barcelona, i un responsable de Recursos Humans.

Les sol·licituds s’avaluaran en dues fases.

Fase 1:

  • Contingut de la carta de motivació (70 punts sobre 100).
  • Document personal amb dades acadèmiques i professionals (30 punts sobre 100).

 La beca es pot declarar deserta només en el cas que les sol·licituds no arribin a una puntuació mínima de 40 punts.

Fase 2:

Les cinc sol·licituds presentades que obtinguin més puntuació passen a una segona fase d’avaluació, que consisteix en entrevistes personals. Aquesta segona fase d’avaluació es pondera amb un màxim de 50 punts, de manera que es genera una puntuació màxima de 150 punts.

Resolució

 La resolució de la beca serà comunicada personalment a la persona beneficiària durant el mes de maig del 2020 i serà publicada a l’espai web del Grup Edelmira Calvetó.

Força Barça
Força Barça

Relacionat Amb aquest contingut

Tanca l'article

Relacionat Amb aquest contingut