Aprovada per àmplia majoria la modificació de sis articles i de dues disposicions transitòries dels Estatuts

Aprovada per àmplia majoria la modificació de sis articles i de dues disposicions transitòries dels Estatuts

Les modificacions dels articles 16è i 23è, relatius a les Penyes, també han tingut un suport massiu, però no han obtingut la majoria qualificada de dos terços requerida pels Estatuts

Els socis i sòcies compromissàries del FC Barcelona han aprovat aquest dissabte amb una àmplia majoria vuit de les deu propostes de modificació dels Estatuts presentades en el 6è punt de l’ordre del dia de l’Assemblea General Ordinària.

D’aquesta manera, s’ha donat llum verda a tots els articles menys dos, el 16è i el 23è, que s’han votat conjuntament. Tot i tenir un suport massiu, els articles relatius a les Penyes i als pressupostos subjectius i objectius de la condició de compromissari, no han obtingut la majoria qualificada requerida (dos terços dels vots a favor) per ser aprovats. 

Repassem un a un tots els articles presentats i les seves votacions:

Article 4t. Àmbit funcional

El Club adequa els Estatuts fent un reconeixement exprés en favor dels principis bàsics i elementals dels éssers humans, continguts en la Declaració Universal dels Drets Humans i promovent i vetllant per la seva protecció. Per aquest motiu s’ha aprovat:

Afegir un apartat 3, que digui:
“Addicionalment, el Club vetllarà per la protecció i promoció de la Declaració Universal dels Drets Humans recollida en la Carta Internacional dels Drets Humans proclamada per les Nacions Unides. 

El Club en les seves actuacions, tant de caràcter públic com privat, vetllarà per la igualtat de drets i la dignitat de totes les persones.”  

Modificar l’apartat 3, transformant-lo en el 4 i afegint els apartats F) i G), dient:“En compliment d’aquests objectius, el Club 

F) Promourà els valors democràtics de la igualtat i la no discriminació. 
G) Lluitarà per l’erradicació de totes les actituds masclistes, homòfobes i racistes en l’àmbit social i de l’esport.”

El resultat de la votació sobre aquest article ha estat el següent:

Vots a favor: 336
Vots en contra: 4
Vots en blanc: 9

Article 12è. Adquisició de la condició de soci

La modificació aprovada permet que l’ingrés d’un nou soci es pugui fer no únicament de manera presencial, com fins ara, sinó que també s’inclou ara que es pugui fer de manera telemàtica:

“L’ingrés del soci s’ha de fer mitjançant sol·licitud presencial o telemàtica amb firma digital o element de seguretat similar de l’interessat....”

El resultat de la votació sobre aquest article ha estat el següent:

Vots a favor: 257
Vots en contra: 61
Vots en blanc: 26

Article 16è. Penyes

Després d’un ampli debat, en el moment de la votació el resultat ha estat àmpliament favorable a la proposta presentada, però no ha obtingut els dos terços requerits pels Estatuts del Club. 

En conseqüència, aquest article dels Estatuts es manté en la seva redacció actual.

El resultat de la votació sobre aquest article ha estat el següent:

Vots a favor: 232
Vots en contra: 70
Vots en blanc: 39

Article 23è. Pressupostos subjectius i objectius de la condició de compromissari

La modificació d’aquest article s’ha debatut i votat, conjuntament, amb l’article 16è. En conseqüència, tot i comptar amb un ampli suport de l’Assemblea, no ha prosperat per no obtenir els dos terços requerits pels Estatuts del Club i, per tant, l’article es manté en la seva redacció actual.

El resultat de la votació sobre aquest article ha estat el següent:

Vots a favor: 232
Vots en contra: 70
Vots en blanc: 39

Article 33è. Composició de la Junta Directiva.

En aquest apartat s’ha aprovat la proposta d’augmentar els components de la Junta Directiva a un màxim de 25 membres, en lloc dels 21 que hi ha establerts actualment, mantenint la xifra mínima en 14.

El resultat de la votació sobre aquest article ha estat el següent:

Vots a favor: 301
Vots en contra: 24
Vots en blanc: 13

Article 34è. Durada del mandat.

S’ha aprovat la reducció de sis a cinc anys la durada d’un mandat: “El mandat de la Junta és simultani per a tots els membres i té una durada de cinc anys naturals, que s’inicien el dia 1 de juliol i s’acaben el 30 de juny”

El resultat de la votació sobre aquest article ha estat el següent:

Vots a favor: 337
Vots en contra: 4 
Vots en blanc: 3

Article 39è. Codi ètic.

En virtut d’aquesta modificació, el codi ètic amplia la seva vinculació a tots els empleats del Club: “La Junta Directiva ha d’aprovar un codi ètic de compliment obligat per a tots els membres de la Junta Directiva, de les comissions tant estatutàries com no estatutàries i per a tots els executius i empleats del Club”.

El resultat de la votació sobre aquest article ha estat el següent:

Vots a favor: 321
Vots en contra: 12
Vots en blanc: 5

Article 60è Bis. Comissió d’ètica i transparència.

Creació d’un nou article 60è bis amb el següent contingut:

“La Comissió d’Ètica i Transparència és un òrgan col·legiat de caràcter consultiu amb la funció de vetllar pels valors del Club i garantir la seva correcta aplicació, d’acord amb el que disposa el seu reglament de funcionament. 

Està integrada per cinc membres designats per la Junta Directiva. Un ha de ser escollit d’entre els seus membres i és el que l’ha de presidir. Els altres quatre han de ser designats per la Junta Directiva d’entre socis o sòcies del Club de prestigi personal i professional reconegut i amb experiència en el seu àmbit d’actuació. 

El president/a de la Comissió pot nomenar un vicepresident i un secretari. Tots els càrrecs són honorífics. 

El mandat dels membres de la Comissió d’Ètica i Transparència ha de coincidir amb el mandat de la Junta Directiva previst a l’article 34. El cessament, la suspensió i la provisió de vacants dels membres de la Comissió els ha de fer lliurement la Junta Directiva. 

El funcionament de la Comissió d’Ètica i Transparència es regirà per un reglament de funcionament aprovat per a la Junta Directiva.”

El resultat de la votació sobre aquest article ha estat el següent:

Vots a favor: 321
Vots en contra: 12
Vots en blanc: 5

Disposicions transitòries

Incloure dues noves disposicions transitòries:

Primera - “La modificació de l’article 34è no afectarà la durada del mandat de l’actual Junta Directiva, que està previst que finalitzi el 30 de juny de 2026. Per tant, entrarà en vigor a partir de la finalització, per qualsevol motiu, de l’actual mandat.”

Segona - “A conseqüència de les pèrdues registrades i de l’endeutament del Club existent en el moment d’aprovar-se els comptes anuals relatius a l'exercici 2020-2021, l’article 67è dels Estatuts queda provisionalment en suspens i sense efectes, fins a la restitució del patrimoni net positiu.”

El resultat de la votació sobre aquest article ha estat el següent:

Vots a favor: 265
Vots en contra: 54
Vots en blanc: 18

 

Força Barça
Força Barça

Relacionat Amb aquest contingut

Tanca l'article

Relacionat Amb aquest contingut