La Due Diligence revela uns compromisos de 1.350 milions a març del 2021 i uns increments del 61% de la massa salarial en 3 anys, d'un 56% de les despeses de gestió i un 600% dels costos financers

La Due Diligence revela uns compromisos de 1.350 milions a març del 2021 i uns increments del 61% de la massa salarial en 3 anys, d'un 56% de les despeses de gestió i un 600% dels costos financers

La Due Diligence ha analitzat els resultats del Club durant les temporades 2018/19, 2019/20 i els nou primers mesos de la temporada 2020/21, i conclou que s’han produït greus deficiències de gestió

El FC Barcelona va encarregar a Deloitte (una de les principals firmes de serveis professionals del món) una Due Diligence Financera el passat mes d’abril del 2021, amb l'objectiu d'analitzar els resultats del Club durant les temporades 2018/19, 2019/20 i els nou primers mesos de la temporada 2020/21, així com per tenir els detalls de la situació econòmica i financera del Club en el moment en el qual va prendre possessió del càrrec la nova Junta Directiva, escollida pels socis en les eleccions del 7 de març passat.

El director general del Club, Ferran Reverter, ha exposat avui públicament davant dels mitjans de comunicació els detalls de la Due Diligence, que conclouen que s’han produït greus deficiències de gestió, i també ha exposat el tancament dels comptes de la temporada 2020/21 que se sotmetran a votació en la propera Assemblea General Ordinària del 17 d’octubre.

BASE 2_0002_S1 CAT

La nova Junta Directiva i el seu nou organigrama executiu van trobar-se una situació econòmica i financera marcada per un patrimoni negatiu i en situació de fallida comptable; un deute i compromisos futurs xifrats en 1.350 milions d’euros, amb una necessitat urgent de refinançament; un flux de caixa operatiu nul, amb dificultat per pagar les nòmines; incompliments generalitzats de les ràtios financeres, limitant la inscripció de nous jugadors i la presa de decisions; unes instal·lacions deteriorades i un Camp Nou en situació precària; el projecte Espai Barça infravalorat i amb greus mancances; i una manca de governança i control intern, que dificultava el control i la gestió de l’Entitat.

Deteriorament gradual dels resultats econòmics

Els resultats de les darreres cinc temporades (entre la 2016/17 i fins al 17 de març de la 2020/21) reflecteixen una reducció gradual del resultat net i del flux de caixa operatiu. Aquests resultats van estar impactats per operacions no recurrents, com vendes de jugadors extraordinàries, operacions d’intercanvi de jugadors i l’impacte de la Covid-19.

Excloent aquests impactes no recurrents, els resultats econòmics d’aquestes darreres cinc temporades haurien estat negatius. Els principals aspectes que han originat aquests resultats són els següents:

1. Un 61% d’increment de la massa salarial originada pels nous fitxatges i per les renovacions de jugadors. Els fitxatges es van realitzar a preus elevats i signant contractes que incloïen nous conceptes retributius com a loyalty bonus i primes de fi de contracte que incrementen la despesa a futur. Si hagués continuat la mateixa plantilla aquesta temporada 2021/22, la massa salarial hauria ascendit a 835 milions, un 108% sobre els ingressos recurrents. A més, aquestes operacions han comportat despeses d’intermediació rellevants i poc habituals en anys anteriors. 

2. Increment d’un 56% de les despeses de gestió entre la temporada 2016/17 i la 2019/20, a causa d’una manca de govern i gestió.

3. Entre la temporada 2016/17 i la 2019/20 es multipliquen per 6 els costos financers per l’increment del deute net i per la manca de planificació financera. 

4. L’impacte de la Covid-19 ha provocat unes pèrdues de 43 milions a la temporada 2019/20 i de 65 milions durant es primers nou mesos de l’exercici 2020/21. Per tant, sense l’impacte de la Covid-19, els resultats haurien estat negatius igualment en els dos exercicis.

Increment rellevant de l’endeutament

Des del mes de juny del 2018 fins al mes de març del 2021, el deute financer net del Club s’ha incrementat en 514 milions (de 159, al juny del 2018, a 673 milions, al març del 2021), a causa de la inversió neta realitzada en la compravenda de jugadors, xifrada en 306 milions; de les obres de l’Espai Barça, amb un cost de 92 milions; d’altres inversions en actius operatius, per un import de 45 milions; i de l’increment de costos financers, per un total de 71 milions. El Club no ha estat capaç de generar flux operatiu positiu durant l’acumulat d’aquests 3 anys, i per tant tota la resta de partides s’han hagut de pagar incrementant el deute de tercers.

Aquest increment de deute s’ha realitzat sense sol·licitar autorització a l’Assemblea General de Socis, per diversos imports inferiors al límit estatutari. A més, la situació financera del Club, tant al juny del 2020 com al març del 2021, ha suposat l’incompliment de compromisos amb els bancs i de les ràtios exigides per les entitats financeres, la Lliga, la UEFA i els mateixos Estatuts del Club.

A l’increment de deute, hem d’afegir altres compromisos i passius diversos assumits pel Club i no reconeguts dins del càlcul oficial del deute, que incrementen fins a 1.350 milions d’euros el passiu a mes de març del 2021, entre els quals destaquen els ajornaments de salaris amb jugadors, xifrats en 389 milions (147 ajornats la temporada 2020/21 per la mesa col·lectiva i 238 en concepte de loyalty bonus, signing bonus i primes fi de contracte); els litigis en curs amb risc probable, per un total de 91 milions (addicionalment, el Club té litigis en curs considerats risc possible o remot per 321 milions); els compromisos relacionats amb l’Espai Barça, per un import de 56 milions; i, finalment, ingressos anticipats per una part dels drets audiovisuals de la propera temporada, per valor de 79 milions.

El calendari d’amortització dels compromisos assumits posa de manifest que entre març del 2021 i juny del 2022, el Club haurà de fer front a pagaments per import de 470 milions, el 35% del deute total.

Mesures econòmiques

Les principals accions impulsades al llarg d’aquests darrers mesos per la nova Junta Directiva per resoldre l’actual situació econòmica del Club han estat les següents:

· Obtenció d’un crèdit transitori, de 80 milions d’euros, per cobrir les obligacions de tresoreria per un termini de 90 dies; i la negociació de waivers (dispenses) temporals amb els principals finançadors.

BASE 2_0003_S2 CAT

· En relació amb el punt anterior, amb l’objectiu de reestructurar el deute del Club, es va negociar i signar a l’agost del 2021 una operació de refinançament de 595 milions d’euros per fer front als compromisos a curt termini amb una sèrie d’entitats nord-americanes, que ha permès reduir molt significativament el cost mitjà de la despesa financera del Club. Per tal d’aconseguir-ho, el passat mes de setembre el Club va obtenir l’anomenat ‘rating BBB negatiu’, una qualificació que va significar una bona notícia per a l’Entitat, ja que donava suport al projecte econòmic i era un pas previ imprescindible per poder tancar l’operació de refinançament, el que s’ha fet amb un tipus d’interès mitjà de l’1,98% a 10 anys.

· Renegociació de condicions i terminis de l’actual préstec relacionat amb l’Espai Barça, a l’espera de sotmetre a l’aprovació de l’Assemblea de Socis Compromissaris del proper 17 d’octubre l’estructura definitiva del finançament. En paral·lel, el Club ha fet una revisió integral del projecte, constatant que havia quedat obsolet, infravalorat i amb greus mancances, i està treballant en les millores del projecte, aprofitant-ne tots els seus punts forts anteriors i modificant aquells aspectes que requerien de canvis a nivell arquitectònic i organitzatiu.

· Nou Pla Estratègic 2021-2026 basat a incrementar els ingressos del Club, establir control de costos salarials esportius i de gestió, i assolir una situació economicofinancera estable. En aquest nou pla de negoci, el Club vol establir les noves bases del model esportiu desitjat tot aplicant un pla de reducció imprescindible de la massa salarial actual, que ha començat ja a aplicar aquest mateix estiu amb una reducció de la massa salarial del primer equip masculí de prop de 155 milions d’euros.

· El Club ha fet una aposta decidida per a la desjudicialització, del Club, reduint els casos oberts als Jutjats en totes les jurisdiccions i havent arribat a acords beneficiosos per al FC Barcelona, per tal de  resoldre el màxim nombre de litigis de manera amistosa.

· El Club ha fet una revisió transversal de la situació actual de les instal·lacions, portant a terme una inversió urgent i necessària de prop de 2 milions d’euros per solucionar patologies estructurals de l’Estadi que no permetien el retorn de socis un cop aixecades les restriccions de públic a causa de la pandèmia.

· S’estan revisant totes les estructures organitzatives per fer-les més eficients i revisant i millorant els controls interns per tal que no es puguin tornar a eludir.

· A més de la Due Diligence, s’ha contractat un treball d’investigació Forensic amb l’objectiu de detectar possibles irregularitats en la gestió del Club.

 

Força Barça
Força Barça

Relacionat Amb aquest contingut

Tanca l'article

Relacionat Amb aquest contingut