La Junta Directiva del Futbol Club Barcelona, reunida en data 2 d’octubre, de conformitat amb el que preveu l’article 27è dels Estatuts, ha acordat convocar Assemblea General Ordinària, que se celebrarà al Palau Blaugrana, el proper dia 21 d’octubre, a les 10.30 hores en primera convocatòria i a les 11.00 hores en segona convocatòria, amb el següent

ORDRE DEL DIA

 1. Informe del President.

 2. Informe i aprovació de la liquidació de l’exercici econòmic corresponent a la temporada             2016/2017.

 3. Informe i aprovació del pressupost de l’exercici econòmic corresponent a la temporada             2017/2018.

 4. Informe del Secretari Tècnic.

 5. Ratificar, si s’escau, l’acord amb Parques Reunidos.

 6. Ratificar, si s’escau, l’acord de la Barça Academy NY, als EUA.

 7. Propostes de socis d’acord amb el que estableix l’article 20.11 dels Estatuts.

 8. Informe de la Comissió de Control i Transparència.

 9. Informe del Síndic dels Socis.

10. Torn obert d’intervencions.

Així mateix, la Junta Directiva ha acordat requerir la presència d’un notari perquè comparegui a l’acte de l’Assemblea General i aixequi acta dels acords que s’hi adoptin i de les intervencions dels assistents.

Es posa en coneixement de tots els socis compromissaris que en previsió que la sessió es perllongui fins a la tarda, està previst suspendre’n la celebració durant una hora, aproximadament de les 13.30 a les 14.30 hores, per servir un refrigeri als assistents i reprendre’n posteriorment la sessió.