Anunci convocatòria d'eleccions

A l’empara del que disposen els articles 35è i 43è dels Estatuts del Club, la Comissió Gestora, en sessió celebrada el dia 10 de juny del 2015, ha acordat convocar eleccions a la Junta Directiva del FC Barcelona. Les votacions se celebraran dissabte dia 18 de juliol del 2015.

De conformitat amb els articles 40è a 54è dels Estatuts, l’elecció dels membres de la Junta Directiva del FC Barcelona s’ajustarà a les normes següents:

1r- Són condicions per ser elector:

a) Ser major d’edat i no estar legalment incapacitat.
b) Tenir una antiguitat mínima com a soci d’un any.
c) No tenir suspesa la condició de soci.
d) Estar inclòs al cens electoral vigent d’acord amb l’article 47è.

2n- Són condicions per ser elegible:

a) Ser major d’edat i no estar legalment incapacitat.
b) Tenir una antiguitat mínima com a soci en el moment de convocar-se les eleccions d’un mínim de deu anys per ser elegit president i d’un mínim de cinc anys per a la resta de membres de la Junta Directiva.
c) No tenir suspesa la condició de soci en el moment de convocar-se les eleccions.
d) No haver estat vinculat al FC Barcelona, com a jugador, entrenador, tècnic o empleat en els dos anys anteriors a la convocatòria.
e) No haver estat sancionat disciplinàriament pel Club, per infracció molt greu, dins els cinc anys anteriors a la convocatòria de les eleccions.
f) Haver presentat la dimissió i cessar en el càrrec abans d’iniciar-se la Fase VI del procés electoral (presentació de propostes de candidatures), en el supòsit que l’aspirant a candidat sigui membre de la Junta Directiva o de la Comissió Gestora que hagi convocat les eleccions i vulgui presentar-se a la reelecció.
g) Estar inclòs al cens electoral vigent.
h) Respecte al precandidat a president, tenir veïnatge civil català.

3r- El divendres dia 12 de juny a les 10.00 hores, es procedirà al domicili del Club al sorteig públic per designar els components de la Junta Electoral i de la Mesa Electoral, que es constituiran, com a molt tard, el dijous dia 18 de juny.

4t- Des del divendres dia 19 de juny fins al dimarts dia 23 de juny, els socis podran consultar el cens electoral a l’Oficina del Síndic dels Socis. L’horari per a consultes serà de dilluns a divendres de 10.00 a 19.00 hores i festius i cap de setmana de 10 a 13 hores.

Les reclamacions per omissions o inclusions indegudes o rectificació d’errades s’hauran de demanar per mitjà d’un escrit adreçat a la Junta Electoral, el qual s’haurà de presentar a l’Oficina del Síndic dels Socis abans de les 19.00 hores del dimarts dia 23 de juny.

La Junta Electoral resoldrà les reclamacions que es presentin dins de termini i, com a molt tard, el dia 26 de juny s’aprovarà el cens electoral definitiu, el qual no podrà ser objecte de cap modificació durant la resta del procés electoral.

5è- A partir del divendres dia 19 de juny, els aspirants a candidats i a la presidència del Club podran sol·licitar les butlletes de suport emplenades en el model oficial editat pel Club per escrit, dirigit a la Junta Electoral, que presentaran a l’Oficina d’Atenció al Barcelonista dins l’horari d’aquesta, és a dir, de dilluns a divendres de 10.00 a 19.00 hores i festius i cap de setmana de 10 a 13 hores.

Les butlletes els seran lliurades en un termini màxim de 36 hores, 5.068 butlletes de manera gratuïta, i a càrrec del sol·licitant les que demani excedint-se d’aquest límit.

6è- Des del dissabte dia 27 de juny fins al dissabte dia 4 de juliol, es podran presentar les propostes de candidatura per a la Junta Directiva del FC Barcelona. Les candidatures, que seran tancades i es votaran en bloc, s’hauran d’adreçar a la Junta Electoral i presentar a l’Oficina d’Atenció al Soci.

Juntament amb la precandidatura, s’hauran de lliurar com a mínim 2.534 butlletes de suport de socis i el compromís de prestar aval, signat per tots els components de la candidatura, segons resulta de la normativa legal d’aplicació.

Els socis signants de les butlletes de suport hauran d’estar inclosos al cens electoral definitiu aprovat per la Junta Electoral i només podran donar suport a una sola candidatura.

Les butlletes de suport signades que aporti cada candidatura hauran de presentar-se numerades i ordenades pel número de soci de menor a major.

Les candidatures hauran d’estar integrades per un nombre de precandidats no inferior a catorze ni superior a vint-i-un, encapçalats pel precandidat a president.

Les propostes de candidatura s’han de adreçar a la Junta Electoral, per escrit i per duplicat, i lliurar-les a l’Oficina d’Atenció al Soci i hauran de contenir les dades següents:

- Relació dels noms i els cognoms dels precandidats i, juntament amb cada nom, la signatura del precandidat, acreditativa de la seva conformitat. En els precandidats hi han de concórrer les condicions que estableix l’article 42è dels Estatuts del Club.

- Fotocòpies dels carnets de soci dels precandidats i dels documents d’identitat, per les dues cares.

- Fotocòpia de la documentació acreditativa del veïnatge civil català del precandidat a president.

A la proposta de la candidatura no s’hi inclourà cap referència ni relació dels diferents càrrecs de la Junta, llevat del de president, que ha de correspondre al precandidat que encapçali la relació. Si els membres de la proposta de la candidatura ho creuen convenient, hi podran adjuntar una relació de les dades biogràfiques i els mèrits dels aspirants a candidats.

7è- La Junta Electoral comprovarà que en els membres de cada candidatura i en els signants de les butlletes de suport hi concorren les condicions que exigeixen els Estatuts, i que cada candidatura ha presentat el nombre mínim de butlletes de suport vàlides i el compromís de prestar l’aval esmentat.

El dimecres dia 8 de juliol del 2015, la Junta Electoral procedirà a la proclamació de les candidatures que tindran dret a participar a les eleccions.

8è- Si només es presenta o resta vàlida una única candidatura, la Junta Electoral proclamarà elegits els seus membres i donarà per finalitzat el procés electoral.

9è- Si resulten proclamades diverses candidatures, s’iniciarà la campanya electoral, que durarà des de les 00.00 del dijous dia 9 de juliol fins a les 24.00 hores del dijous dia 16 de juliol del 2015.

Durant la campanya electoral, els candidats podran fer actes d’informació, promoció o propaganda.

La Junta Electoral vetllarà perquè en les seves manifestacions i actuacions tots els candidats mantinguin el respecte que mereixen els oponents i per mantenir el principi d’igualtat d’oportunitats en relació amb les instal·lacions o els serveis del Club.

El Síndic dels Socis trametrà la informació i publicitat que els candidats vulguin adreçar als socis, mitjançant els serveis de l’Oficina d’Atenció al Soci a la seu social. La sol·licitud de trameses es farà per escrit a l’Oficina d’Atenció al Soci, la qual informarà els candidats del cost del servei i de la possibilitat de facilitar-lo.

10è- El divendres dia 17 de juliol constituirà la jornada de reflexió. Es prohibiran des de les 00.00 hores d’aquest dia totes les activitats públiques de les candidatures i no es podran realitzar, ni directament ni indirectament, actuacions pròpies de la campanya electoral, com enganxar cartells, publicar o emetre propaganda a través dels mitjans de comunicació, o fer declaracions o entrevistes.

11è.- El dissabte dia 18 de juliol se celebrarà l’acte de la votació, al Camp Nou, des de les 09.00 hores fins a les 21.00 hores.

Les paperetes de les votacions seran editades pel Club amb un format, paper i color iguals per a totes les candidatures.

Les urnes estaran distribuïdes a l’esplanada de l’Auditori.

Les urnes seran ordenades per ordre alfabètic pels cognoms dels socis electors.

Per exercir el dret a vot, els socis hauran de figurar inscrits al cens electoral definitiu i acreditar la seva identitat amb l’exhibició del document d’identitat o equivalent en el supòsit de persones estrangeres, passaport o permís de conduir.

La Mesa Electoral presidirà i controlarà l’acte de les eleccions, assistida pel síndic dels socis.

12è- Un cop finalitzat l’horari de les votacions, la Mesa Electoral disposarà l’inici de l’escrutini.

La Junta Electoral i la Mesa Electoral, conjuntament, proclamaran la candidatura guanyadora.

13è- La nova Junta Directiva elegida haurà de formalitzar l’aval compromès, si així ho exigeix la normativa legal d’aplicació, i prendre possessió dins els deu dies naturals següents a la data de l’elecció.

14è- L’expiració del mandat, per finalització del termini ordinari, de la Junta Directiva que resulti escollida es produirà el 30 de juny del 2021, d’acord amb el que estableix l’article 34.2 als Estatuts del Club.

El que es comunica per a coneixement de tots els socis del Futbol Club Barcelona.

Barcelona, 11 de juny del 2015

Per la Comissió Gestora
El secretari

Jordi Calsamiglia