Assemblea

Assemblea3

Assemblea2

Assemblea1

L’Assemblea pot ser Ordinària, que s’ha de celebrar un cop l’any dins dels quatre mesos següents a la finalització del exercici, o Extraordinària, que és addicional a la ordinària que es celebri dins de l’exercici.

Competències

Les descrits en els diferents apartats del article núm. 19 dels estatuts.

A continuació un resum dels apartats de l’article 19:
Conèixer l’informe o memòria de l’exercici vençut sobre les activitats del Club que ha de presentar la Junta Directiva
Conèixer i aprovar la liquidació de l’exercici econòmic vençut
Conèixer i aprovar el pressupost de l’exercici econòmic següent
Fixar la quantia de les quotes ordinàries o d’entrada per als socis i sòcies
Establir quotes extraordinàries o derrames
Autoritzar l’adquisició, gravamen o venda dels béns materials del Club
Autoritzar la Junta Directiva per a la formalització de contractes amb tercers cedint l’explotació des drets del Club sobre la pròpia imatge, nom, símbols, publicitat...
Autoritzar la Junta Directiva per a la formalització de contractes que comportin la inclusió de publicitat a les samarretes oficials de joc del primer equip de futbol
Ratificar els nomenaments de membres de la Junta Directiva
Aprovar les propostes que la Junta Directiva acordi sotmetre a l’Assemblea General
Conèixer l’informe del Síndic o Síndica dels socis i sòcies
Aprovar, si s’escau, les propostes que els socis i sòcies vulguin presentar a l’Assemblea General, sempre que tinguin el suport escrit del 5% dels socis i sòcies o del 15% dels compromissaris i compromissàries del Club
Modificar els Estatuts del Club- Aprovar, si s’escau, les propostes de fusió, absorció o transformació del Club que presenti la Junta Directiva
Aprovar, si s’escau, la dissolució del Club- Conèixer el parer dels compromissaris en el torn de paraula
Qualsevol altre matèria reservada en la competència de l’Assemblea General

Consulta els estatuts ampliats.

Composició

Socis compromissaris i sòcies compromissàries que han de complir els requisits següents:
Ser major d’edat
Antiguitat mínima d’un any
No tenir suspesa la condició de soci

Elecció dels compromissaris

A. Socis i sòcies escollit per sorteig segons el càlcul sobre el numero total de socis descrit en el article 21.2 dels estatuts. Socis que componguin la Junta Directiva en el moment de l’assemblea

B. Expresidents del Club. Membres de la comissió de disciplina i comissió econòmica. Socis d’edat. Un nombre no superior als 25 designats per la Junta Directiva.

La condició de compromissari és per dues temporades, iniciant-se 1 de juliol i finalitzant el darrer dia del exercici 30 de juny.

El procediment per a la designació del compromissaris i compromissàries està regula en el article n. 23è i 24è dels estatuts

Convocatòria de les assemblees

La convocatòria per les assembles ja sigui ordinària o extraordinària, es fa per acord de la Junta Directiva, a iniciativa pròpia o a petició dels socis, en aquest darrer cas són necessàries les signatures del 10% dels socis o del 30% dels compromissaris.

S’han de convocar en un diari d’àmplia difusió a Barcelona i per tramesa a tots els compromissaris. Entre la publicació del anunci i la seva celebració ha de transcorre un mínim de quinze dies naturals a un màxim de 60 dies naturals. En aquest esmentat anunci s’ha de fer constar, data, hora , lloc i l’ordre del dia.

Informació prèvia

Durant un període  no inferior als deu dies hàbils anterior a l’assemblea els socis compromissaris han de poder examinar a les oficines del Club la documentació que la Junta Directiva hagi preparat  sobre els assumptes objecte de l’ordre del dia, la documentació mínima és la següent:

Informe sobre la liquidació del pressupost de l’exercici vençut
Balanç i compte de resultats de l’exercici vençut
Pressupost del nou exercici
Les auditories que s’hagin realitzat

Tota aquesta informació és de caràcter  de reservada, no pot ser divulgada i ha de romandre en les oficines del club.

Celebració de l’Assemblea

Per accedir a l’assemblea, els compromissaris han d’acreditar prèviament la seva personalitat i condició segons les normes que disposi la Junta Directiva.

Ha de ser presidida per una mesa formada només pels membres de la Junta Directiva.

La assemblea queda vàlidament constituïda a primera convocatòria quan hi assisteixin la meitat dels compromissaris. En segona convocatòria queda vàlidament constituïda sigui quin sigui el nombre de compromissaris. Entre ambdues convocatòries  han de transcorre 30 minuts.

La direcció de l’assembles correspon al president que és assistit pel secretari.

Els diferents punts de l’ordre del dia es tracten per separats, podent la Mesa canviar l’ordre.

La presidència dirigeix els debats, concedeix i retirar paraules i disposa tots el elements per al bon ordre de la reunió.

Acords i votacions

Els acords es prenen per majoria simple del assistents, llevat de:
Modificació dels estatuts  que exigeixen una majoria de dos terços
Les matèries que exigeixin majories qualificades segons els articles 53-62-73-74 i 75
Qualsevol altre matèria que segons estatuts  o normes vigents  exigeixin una majoria qualificada

La mesa decidirà la forma de la votació, ja sigui alçant la mà, amb paperetes de colors, votació nominal, o secreta. En tots els supòsits la votació té tres alternatives, a favor, en contra i abstenció.

Acta

El secretari ha d’aixecar acta que ha de ser aprovada per tres socis elegits entre els presents.