fcb.portal.reset.password

Trobada Mundial de Penyes

Amb la Normativa de Penyes del FC Barcelona aprovada per la Junta Directiva el 23 de gener, s'estableixen els processos, criteris i requisits per crear una nova penya. D'acord amb els punts presentats per la comissió de normativa a les ponències, i validada per les mateixes penyes durant l'últim Congrés, els passos a seguir per crear una penya varien sensiblement.

La finalitat d'aquest canvi és el de refermar la línia que es vol seguir tal i com s'estableix en el projecte Penyes Segle XXI. Penyes sòlides, de qualitat, amb uns mínims que ajudaran a dur la marca penya allà on es mereix.

Requisits

A partir d'ara, per crear una penya, caldrà complir, entre d'altres,  amb els següents requisits:

El president de la penya ha de ser soci del FC Barcelona, o bé titular del carnet de compromís. A més, les penyes domiciliades a Catalunya, hauran d'acreditar un mínim de cinc socis del FC Barcelona o bé carnet de compromís.

Caldrà que la penya tingui un mínim d'associats, en funció del nombre d'habitants empadronats al municipi, segons el quadre que apareix a l'Article 3r de la normativa

Dos terços dels membres de la Junta Directiva hauran d'estar empadronats, o bé residir de forma habitual a la població de domicili de la penya

La penya haurà de disposar obligatòriament de seu social, la qual no podrà ser un pis o local que estigui destinat a vivenda. Si es tracte d'un local obert al públic, el propietari o titular del negoci no podrà ser membre de la junta directiva

Cada penya haurà de tenir seu i adreça pròpies, sense possibilitat de compartir-la amb qualsevol altra penya

Només s'acceptarà una penya en els municipis de menys de 25000 habitants

Procés de sol·licitud

El procés per constituir una penya es pot consultar fent click aquí, i consta de quatre passos:

1. En primer lloc l'interessat haurà d'omplir degudament el formulari de Sol·licitud de Denominació de Penya i fer-lo arribar al Departament.

2. En el cas que la resposta del Club sigui afirmativa, el FC Barcelona ho comunicarà i facilitarà una segona fitxa, la de Reconeixement Previ. Aquesta haurà de ser retornada al Club en un termini de 90 dies adjuntant l'acta fundacional, la proposta de model d'estatuts, el certificat conforme la futura penya compleix els requisits, i una proposta de signes distintius.

El Club farà arribar la documentació al delegat del Consell Consultiu per tal que n'expedeixi l'informe favorable.

3. Amb l'informe favorable del delegat, la penya quedarà autoritzada per seguir amb els tràmits, i tindrà un termini de 90 dies per aportar tota la documentació al registre d'entitats corresponents i aportar al Club els resguards d'entrega.

La penya, un cop tingui els estatuts validats, haurà d'entregar-ne còpia al club per la seva oficialització.

4. Un cop el Club disposi dels estatuts aprovats per l'organisme corresponent, la penya quedarà preparada per ser aprovada per la Junta Directiva.

Aquests passos s'hauran de seguir obligatòriament, ja que no s'admetrà a tràmit cap documentació sense haver acomplert amb els requisits que s'estableixen en l'inici del procés.

Tornar a dalt
_satellite.pageBottom();