Ramon Térmens, Síndic de les Penyes

Ramon Térmens, Síndic de les Penyes

Competències

  • Defensar i protegir els drets de les penyes sempre que les qüestions plantejades siguin alienes a la competència del Síndic dels Socis.
  • Actuar de mitjancer, intentant resoldre de manera consensuada els conflictes suscitats entre les penyes i la direcció del Club. Per tal d’intentar solucionar aquests conflictes, podrà recaptar la informació que cregui convenient.
  • També actuarà com a mitjancer en els conflictes entre Penyes si és requerit o pel Club o per algun membre del Consell de Penyes. En el cas de ser requerit per una penya, el delegat del CCP n’ha de ser informat.
  • Presentar a la Junta Directiva els requeriments que cregui oportuns en defensa dels drets de les penyes.
  • Entendre, conèixer i tenir veu en l’elaboració del llistat de penyes reconegudes per l’Entitat.
  • Assistir a les reunions del Consell de Penyes amb dret de veu i sense vot i, si s’escau, podrà assistir a les Trobades de Penyes.
  • Participar en les reunions mixtes entre el Consell de Penyes i la Comissió Social amb veu però sense vot.

Intervenció

La intervenció del Síndic de les Penyes serà exclusivament a sol·licitud de:

  • President o representant de Penya.
  • Algun membre del Consell de Penyes.
  • Algun membre del Club, sigui directiu o executiu.

Representativitat

Com a membre institucional, tindrà la representativitat del Club en els actes que li siguin encarregats pels responsables de l’Àrea Social i institucional del Club.

Contacte

Si voleu contactar amb el Síndic de les Penyes, podeu fer-ho mitjançant correu electrònic a sindic.penyes@fcbarcelona.cat.