Empleada del departament de penyes atenent una persona

D'acord amb la Normativa de Penyes i tenint en compte que és imprescindible complir els requisits de l'article 3r, per tal de poder donar d'alta una penya barcelonista caldrà seguir els passos que es detallen a continuació:

Sol·licitud i denominació

1.- Atès que la possibilitat de crear una penya barcelonista va lligada, entre altres condicions, al fet de si hi ha una penya existent a la població i també al nombre d'habitants d'aquesta, abans de constituir una penya el/s interessat/s hauran de complimentar i lliurar al Departament de Penyes del Club una 'Sol·licitud' on es faran constar necessàriament les dades següents:

 • Proposta de nom de la Penya
 • Domicili de la Penya
 • Població
 • Nombre d'habitants de la localitat
 • Persona contacte, telèfon i correu electrònic
 • Número de soci o carnet de compromís del president (*)

(*) Les penyes domiciliades a Catalunya hauran d'acreditar que un mínim de cinc membres penyistes (inclòs el president) siguin socis o titulars del carnet de compromís

2.- El Club, en un termini màxim de 15 dies, verificarà que la 'Sol·licitud' s'adapta als requisits de la normati va i informarà l'interessat sobre la possibilitat de seguir amb el tràmit de constitució de la nova penya.

Reconeixement previ

3.- Tan bon punt el FC Barcelona hagi reconegut per escrit la possibilitat de seguir amb el tràmit, la penya disposarà de 90 dies per sol·licitar el 'Reconeixement previ' al Departament de Penyes, per la qual cosa hauran de complimentar la fitxa que li facilitarà aquest departament i acompanyar una còpia de la documentació següent:

 1. Acta fundacional.
 2. Proposta model d'estatuts
 3. Certificat firmat pel president i secretari on constarà:
  • El nombre d'associats preinscrits a la penya, si s'escau, i les dades de soci o carnet de compromís
  • 2/3 de la Junta Directi va han de residir de forma habitual a la població
  • Que, tan bon punt sigui oficial, la penya facilitarà al Club les dades dels seus associats, incloent nom, cognoms, DNI, data de neixement i sexe.

4. Un cop rebuda aquesta documentació el Club la farà arribar al delegat del Consell Consultiu de la zona que correspongui, el qual la validarà en un termini màxim de 30 dies. En el cas que l'estimació del delegat sigui favorable, el Club entregarà a la penya:

 • Certificat que autoritza expressament la utilització del nom sol·licitat i /o altres signes distintius del Club.
 • Model d'estatuts validats.

Legalització

5.- Una vegada autoritzada la denominació de la penya i/o signes distintius del Club, la futura penya tindrà un termini de 90 dies per presentar els documents (model estatuts i acta fundacional) al registre que correspongui i posteriorment presentar document al FC Barcelona que certifiqui que s'han iniciat els tràmits. Passat aquest termini s'entendrà que la denominació queda alliberada i caldrà reiniciar el procediment amb una nova sol·licitud.

6.- En aquest darrer pas per a la legalització de la penya caldrà donar-se d'alta com a associació sense ànim de lucre a:

 1. El Servei de Registre i Suport a les Entitats Jurídiques depenent de la Direcció General de Dret i Enti tats Jurídiques del Departament de Justícia de la Generalitat de Catalunya, si té domicili a Catalunya.
 2. Registro Nacional de Asociaciones de la Subdelegación del Gobierno corresponent a la província del domicili o alternativament, Registro de Asociaciones de la comunitat autònoma corresponent, en el cas de la resta de l'Estat espanyol.
 3. Registre Nacional d'Associacions del Consolat o Ambaixada espanyola del país corresponent quan tots o algun dels associats tinguin la nacionalitat espanyola, en el cas de les penyes estrangeres. En el cas que cap membre de la penya tingui aquesta nacionalitat, la sol·licitud de registre es tramitarà davant l'òrgan competent del país en qüestió.

Realitzada la inscripció en el Registre, la Penya remetrà còpia de la inscripció al Club en un termini màxim de 30 dies des de la inscripció.

7- Un cop tramitada la documentació amb l'organisme corresponent, la futura penya farà arribar una còpia segellada dels estatuts o document que acrediti l'ofi cialitat de l'associació, en el cas de les penyes estrangeres, al Club per ser validada i aprovada per la Junta Directi va del FC Barcelona.

Oficialització

8.- El Club, un cop aprovada, entregarà per escrit el seu reconeixement mitjançant una carta de benvinguda i procedirà a inscriure-la en el Registre de Penyes Oficials del Club.

El Club no admetrà a tràmit cap estatut sense haver complert amb els requisits que s'estableixen a l'inici del procés, que són:

 • Sol·licitud i denominació
 • Reconeixement previ

Descarrega el Procés d'Alta d'Una Penya

Descarrega la Sol·licitud de Denominació de Penya