Recollida d’entrades

La recollida de les entrades s’efectuarà exclusivament a Madrid, al Pavelló núm. 2 d’IFEMA, av. Partenón, núm 5.
Metro IFEMA: Línia 8, estació 'Feria de Madrid'
IFEMA disposa de places d’aparcament de pagament fins a les 21.30 h.

================================================================
Cal portar el DNI o passaport, el carnet de soci o el carnet de compromís i el número de dorsal.

En el cas de penyistes o no socis, únicament el DNI o passaport i el número de dorsal (número indentificador de compra).

================================================================

Horari de recollida:
Divendres 20 d’abril, de 12 a 22 h
Dissabte 21 d’abril, de 9 a 20 h

Condicions de la recollida

Les entrades són nominals, i apareixerà el nom i cognoms del titular. L'agraciat al qual hagi estat assignada l’entrada és qui haurà de recollir-la i fer-ne ús presentant el seu DNI o un altre document acreditatiu.

Quan l' agraciat sigui menor d’edat legal (és a dir, menor de 18 anys), l’entrada només podrà de ser recollida pel nen, acompanyat per qualsevol dels seus progenitors i/o per la persona major d’edat que tingui assignada la guarda legal del menor, o bé per qualsevol altra persona amb l’autorització dels pares o els tutors legals, una fotocòpia del DNI i el llibre de família.

No es lliurarà cap entrada a qui no sigui el titular, i no s’accepten autoritzacions. Durant l’entrega d’entrades es col·locarà una polsera al titular per motius de seguretat.

Documentació per a la recollida

Durant la recollida cal portar els documents següents:

SOCIS / CARNET COMPROMÍS:

  • Document identificatiu de caràcter oficial (DNI, NIE, passaport)
  • El carnet de socicarnet de compromís
  • El número de dorsal (identificador de compra, que es pot trobar a l'e-mail de confirmació) 

PENYISTES

  • Document identificatiu de caràcter oficial (DNI, NIE, passaport)
  • El número de dorsal (identificador de compra, que es pot trobar a l'e-mail de confirmació)

NO SOCIS

  • Document identificatiu de caràcter oficial (DNI, NIE, passaport)
  • El número de dorsal (identificador de compra, que es pot trobar a l'e-mail de confirmació)

En cap cas es lliurarà cap entrada a persones diferents dels titulars d’aquestes.

Altres aspectes

a)   L’accés a l’Estadi estarà subjecte al compliment de:
      - L’establert a la normativa actualment vigent en matèria de violència, racisme, xenofòbia i intolerància en l’esport (Llei 19/2007 d’11 de juliol i Reial Decret 203/2010, de 26 de febrer).
      - Les normes pròpies de l’Estadi.
      - El disposat en qualsevol normativa aplicable en matèria d’accessos, seguretat, salut, etc.

b)   Així mateix, l’accés a l’estadi pot comportar, per raons de seguretat:
      - Inspeccions.
      - Escorcolls.
      - Etc.

c)   El FCB informa als seus socis que la RFEF es reserva el dret a sol·licitar a les persones que pretenguin accedir a l’Estadi documentació oficial que contingui una fotografia i la signatura del seu titular i que en permeti la identificació (DNI, NIE, passaport, etc.). En el cas de detectar-se qualsevol anomalia, com ara la no correspondència entre el soci comprador de l’entrada i el portador d’aquesta, es denegarà l’accés a l’Estadi a la persona esmentada, i quedarà a disposició del FCB, la RFEF, personal designat pel titular de l’Estadi o les autoritats competents a aquests efectes (p.e. vigilància privada, forces i cossos de seguretat). A més, l’entrada quedarà automàticament anul·lada, sense cap tipus de compensació ni devolució del preu, i es procedirà a notificar tal conducta a la Comissió de Disciplina del FCB, per tal que aquesta adopti les mesures adients (en el cas dels socis), i a les autoritats corresponents, perquè aquestes adoptin les mesures administratives, policials i/o legals que corresponguin.

d)   Els socis han de conservar l’entrada no només durant tot el temps que duri el partit, sinó mentre siguin a les instal·lacions de l’Estadi, i estaran obligats a mostrar-la al personal designat pel FCB, la RFEF o les autoritats competents a aquests efectes (p.e. vigilància privada, forces i cossos de seguretat), en el cas que així se’ls requereixi.

e)   El FCB no es fa responsable de cap pèrdua o sostracció d’entrades.

f)    En el cas de detectar-se qualsevol anomalia en l’entrada (falsificació, imitació, trencament, etc.) o en la seva obtenció per un canal no autoritzat (robatori, compra mitjançant revenda, etc.), a la persona portadora d’aquesta se li denegarà l’accés a l’Estadi, i quedarà a disposició del FCB, la RFEF, personal designat pel titular de l’Estadi i/o autoritats competents. A més, restarà automàticament anul·lada, sense cap tipus de compensació ni devolució del preu, i es procedirà a notificar tal conducta a la Comissió de Disciplina del FCB, per tal que aquesta adopti les mesures adients (en el cas dels socis), i a les autoritats corresponents, perquè aquestes adoptin les mesures administratives, policials i/o legals que corresponguin.