Imatge de l'escut del FC Barcelona

La Comissió Econòmica Estratègica és un òrgan col·legiat de caràcter consultiu integrat per cinc socis o sòcies del Club de prestigi reconegut i experiència en la gestió econòmica i de patrimonis, un o una dels quals ha de ser designat o designada per la Junta Directiva d'entre els seus membres.

L'article 58è dels Estatuts del FC Barcelona estableix la designació del càrrec, la durada del mandat dels membres d'aquesta Comissió i les funcions de la mateixa..

Aquests són els membres de la Comissió Econòmica Estratègica:

  • PRESIDENT: Silvio Elías
  • Antoni Esteve Cruella
  • Joan Lluis Garcia Jobal
  • Carles Tusquets Trías de Bes
  • Josep María Xercavins Lluch