Imatge de l'escut del FC Barcelona

La Comissió Econòmica és un òrgan col·legiat de caràcter consultiu integrat per cinc socis o sòcies del Club de prestigi reconegut i experiència en la gestió econòmica i de patrimonis, un o una dels quals ha de ser designat o designada per la Junta Directiva d'entre els seus membres.

L'article 58è dels Estatuts del FC Barcelona estableix la designació del càrrec, la durada del mandat dels membres d'aquesta Comissió i les funcions de la mateixa..

Els seus membres són:

Ramon Adell (President)
Jaume Guardiola
Josep Maria Xercavins
Antoni Esteve
Carles Tusquets