Tal com s’estableix als Estatuts del Club, els membres de la Junta Directiva no han rebut ni meritat cap tipus de retribució, ni bestretes o crèdits per part del Club, durant l'exercici 2013/14.

Així mateix, les remuneracions rebudes per el Comitè de Direcció del Club, les quals incorporen en el capítol del sous les retribucions variables estimades a 30 de juny del 2014, han estat les següents:

30 de juny de 2014:

  Milers d'euros
  Sous Plans de 
Pensions
Indemnitzacions 
per Cessaments
 Comitè de direcció  4.195 96 553


A 30 de juny de 2014 els membres del Comitè de Direcció del Club no han rebut cap bestreta o crèdit per part del Club.