1. Quin dia se celebra l’Assemblea General Ordinària 2015?
  El diumenge 25 d’octubre, a partir de les 9.30 hores en primera convocatòria, i a les 10 hores, en segona convocatòria.
 2. On tindrà lloc l’Assemblea General Ordinària?
  Al Palau de Congressos de Catalunya.
 3. Què és l’Assemblea?
  L’Assemblea General és l’òrgan suprem de govern del FC Barcelona, i els seus acords són vinculants per a tots els socis i per a la Junta Directiva.
 4. Quina és la composició de l’Assemblea?
  En total aquest any hi ha 4.511 compromissaris: 771 socis amb més antiguitat (0,6 del total de socis en el moment de fer-se el sorteig), 21 membres de la Junta Directiva, 14 membres de la Comissió Estatutària (4 de la Disciplina, 5 de l’Econòmica i 5 de la de Control i Transparència), 7 expresidents del Club, 30 presidents de les federacions territorials de penyes i 3.338 socis escollits per sorteig.
 5. Qui pot ser compromissari?
  Els socis que siguin majors d’edat, que tinguin una antiguitat mínima de cinc anys com a socis, no tinguin suspesa la condició de soci i ni siguin compromissaris per un altre concepte.
 6. Cada quan es trien els socis compromissaris?
  Cada dos anys es fa un sorteig entre els socis que compleixin les condicions per ser compromissaris.
 7. Un soci compromissari pot renunciar? És substituït?
  Els compromissaris escollits es mantenen invariables durant tot el mandat (1-7-2014, finalitzen mandat el 30-6-2016) i poden renunciar a la seva condició per ser substituïts en qualsevol moment d’aquest, sempre que la renuncia es porti a terme amb una antelació mínima d’un mes respecte a la data de celebració de l’Assemblea General.
 8. Un soci compromissari pot assistir acompanyat a l’Assemblea?
  Els compromissaris poden assistir-hi sempre que hi hagi disponibilitat de localitats en la sala que se celebri l’Assemblea amb un sol acompanyant (major d’edat), però la ubicació del soci compromissari i la del seu acompanyant seran diferents dins el recinte del Palau de Congressos.
 9. Què passa si s’arriba amb retard a la sessió?
  En cas d’arribar tard es podrà entrar a l’Assemblea, però en cap cas es podrà fer durant un procés de votació; s’haurà d’esperar que aquest acabi per incorporar-s’hi.
 10. Què passa si no s’ha confirmat i es vol assistir el mateix dia?
  Cal comunicar l’assistència a l’Oficina d’Atenció al Barcelonista, ja que s’ha de fer una previsió d’aforament, però en el cas que la decisió sigui de darrera hora s’hi podrà assistir sense prèvia comunicació presentant el DNI o algun document oficial per tal d’acreditar-se.
 11. Cal portar el carnet de soci?
  Es recomana portar el carnet de soci per tal de facilitar les dades de l’acreditació. En el moment de l’acreditació s’entregarà als socis la memòria del Club de la temporada 2015/16. Per tal de poder-se acreditar és necessari el DNI o algun document oficial.
 12. Què és l’Oficina del Compromissari?
  L’espai està ubicat a l’OAB i serveix de lloc de trobada, de consulta i de debat dels socis compromissaris amb mandat vigent sobre els assumptes de l’ordre del dia de l’Assemblea. Fins al dissabte 24 els socis compromissaris podran consultar la documentació econòmica que es presentarà a l’Assemblea.
 13. Com es pot informar del contingut de l’Assemblea?
  Segons l’article 28 dels Estatuts, durant un període no inferior a deu dies hàbils anteriors a la celebració de l’Assemblea, el Club ha de lliurar a tots els socis que ho sol·licitin una còpia dels documents que integren la informació per al seu ús i estudi exclusivament personal i sota la seva responsabilitat. Pel que fa a les matèries de caire econòmic que són competència de l’Assemblea General i que descriu l’article 20, apartats 2 i 3, la documentació que s’ha de posar a disposició dels compromissaris per a l’examen ha de ser, com a mínim la següent: informe sobre la liquidació del pressupost de l’exercici vençut; balanç i compte de resultats de l’exercici vençut, amb l’opinió de l’auditor; pressupost del nou exercici. El Club també facilitarà l'informe sobre el patrocini a l'equipament oficial del primer equip de futbol, que és un dels punts de l'ordre del dia. 
  A més, el Club organitzarà dues sessions informatives prèvies a l’Assemblea que aquest any se celebraran els dies 21 i 22 d’octubre, a les 19 hores, a les instal·lacions del Club.
 14. Com es prenen les decisions?
  Els acords de les Assembles Generals es prenen per majoria simple dels assistents, llevat de la modificació dels Estatuts, que exigeix una majoria de dos terços dels assistents, tret que s’efectuï per aplicació obligada d’una norma imperativa, cas en què no té la condició de modificació estatutària i és suficient el vot favorable de la majoria simple dels assistents en el moment de la votació; les matèries que exigeixin majories qualificades, segon els articles 20, 57, 66 83, 84 i 85; qualsevol altra matèria que, segons els Estatuts o la norma vigent en cada moment, exigeixi una majoria qualificada.
 15. Quin és el sistema de votació?
  La Mesa ha de decidir en cada moment la forma de votació, que pot fer-se pel procediment d’alçar els compromissaris, alçar la mà, mostrar targetes de colors diferents, votació nominal, cridant cada compromissari, votació electrònica o votació secreta. En tots els supòsits, la votació té sempre tres alternatives: a favor, en contra i abstenció.

[[BOTOVERMELL::ESTATUTS DEL FC BARCELONA++::http://www.fcbarcelona.cat/club/premsa/detall/fitxa/estatuts-fc-barcelona::HOR::NF::NO-TRACKING::::::]]