La Junta Directiva del Futbol Club Barcelona, en reunió de data 15 de setembre del 2014, de conformitat amb el que preveu l’article 27è dels Estatuts, ha acordat convocar Assemblea General Ordinària, que se celebrarà al Palau de Congressos de Catalunya, situat a l’avinguda Diagonal, 661-671, de Barcelona, el proper dia 18 d’octubre del 2014, a les 11.30 hores en primera convocatòria i a les 12.00 hores en segona convocatòria, amb el següent

ORDRE DEL DIA

  1. Informe del president.
  2. Liquidació de l’exercici econòmic corresponent a la temporada 2013/14.
  3. Pressupost de l’exercici econòmic corresponent a la temporada 2014/15.
  4. Ratificació, si escau, del membre de la Junta Directiva designat de conformitat amb el que preveu l’article 35.1 dels Estatuts.
  5. Ratificació, si escau, del síndic dels socis designat de conformitat amb el que preveu l’article 57.2 dels Estatuts.
  6. Propostes de socis d’acord amb el que estableix l’article 20.11 dels Estatuts.
  7. Informe del síndic dels socis.
  8. Torn obert d’intervencions.

Així mateix, la Junta Directiva ha acordat requerir la presència d’un notari perquè comparegui a l’acte de l’Assemblea General i aixequi acta dels acords que s’hi adoptin i de les intervencions dels assistents.

Es posa en coneixement de tots els socis compromissaris que en previsió que la sessió es perllongui fins a la tarda, està previst suspendre la seva celebració durant una hora, aproximadament de les 14.00 a les 15.00 hores, per servir un refrigeri als assistents i reprendre posteriorment la sessió.

Barcelona, 29 de setembre del 2014

El secretari de la Junta Directiva
Antoni Freixa i Martín