L’Oficina del Compromissari (OC) ha quedat oberta en un espai ubicat a l’Oficina d’Atenció Barcelonista, tal com es va acordar en la darrera reunió de la Junta Directiva.

L'objecte de l’Oficina del Compromissari és servir d'espai de trobada i debat dels socis compromissaris amb mandat vigent. Atès que la normativa protectora de les dades de caràcter personal no permet publicar els noms i dades personals dels socis compromissaris, el Club, de conformitat amb la nova redacció dels Estatuts aprovada el 5 d'octubre del 2013, proveeix els recursos adequats perquè els socis compromissaris que ho desitgin puguin trobar-se per debatre i canviar impressions sobre els assumptes de l'ordre del dia de la propera Assemblea General o altres respecte als quals aquest òrgan sigui competent.

L’Oficina del Compromissari es configura com l’estructura administrativa que el Club posa al servei dels compromissaris i que té com a funció indelegable la gestió de les qüestions relatives a l’organització de les assemblees del Club pel que fa als drets i deures de tots els compromissaris, i és el punt de trobada i debat estatutàriament previst, dels socis compromissaris amb mandat vigent.

Els socis faran arribar a l’OAB les seves peticions d’informació i/o consultes dels compromissaris i/o adreçades a aquests. L’OAB canalitzarà aquesta informació i relació a través de l’Oficina del Compromissari.

El Punt d’Atenció fins al dia de l’Assemblea de l’Oficina del Compromissari estarà ubicat al vestíbul de l’OAB de l’Àrea Social, i estarà obert fins al proper 18 d’octubre un cop finalitzi l’Assemblea, en horari de dilluns a divendres de 9 a 20 h i dissabte de 10 h a 14 h.

L’Oficina del Compromissari estarà en funcionament durant tot l’any, i serà potestat del Club la seva determinació definitiva en funció de les reunions i continguts que es puguin programar de forma específica.

[[BOTOVERMELL::Inscripció online++Sessió informativa per Compromissaris::http://taquilla.fcbarcelona.cat/cat_v2/forminscassamblea2014.php::HOR::NF::NO-TRACKING::::::]]

[[BOTOVERMELL::Propostes i suggeriments++::http://taquilla.fcbarcelona.cat/cat_v2/formassamblea2014.php::HOR::NF::NO-TRACKING::::::]]

[[BOTOGRIS::Descarrega++Reglament de l'Oficina del Compromissari::http://media2.fcbarcelona.com/media/asset_publics/resources/000/122/082/original/Reglament_Oficina_del_Comprom_15_Set_14_CAT_220914_-L_-_OK.v1411493075.pdf::VER::NF::NO-TRACKING::::::]]