Normatives (comptables/esportives/penals/civils…)

 • Reial Decret 1514/2007, de 16 de novembre, por el que se s’aprova Pla General de Comptabilitat. 
 • Reial Decret 1251/1999, de 16 de juliol, sobre societats anònimes esportives. 
 • Llibre X. Reglament de Control Econòmic 
 • Normes para la Elaboració de los Pressupostos de los Clubs y SAD
 • Reglamentació FIFA
 • UEFA Club Licensing and Financial Fair Play Regulations, ed 2012. 
 • Codi de Dret Esportiu.
 • TAS Code, ed 2013 
 • Reglamentació RFEF
 • Decret 58/2010 de las Entitats Esportives de Catalunya
 • Llei 10/1990, de 15 de octubre, de l’Esport
 • Reial Decret 1835/1991, de 20 de desembre, sobre Federacions Esportives Espanyoles i Registre d’Associacions Esportives.
 • Reial Decret 1251/1999,  de 16 de juliol, sobre Societats Anònimes Esportives (no amb caràcter general, només certs articles)
 • Llei Orgànica 1/2002, reguladora del Dret d’Associació
 • Normativa de Protecció de Dades Personals (LOPD):
 • Llei Orgànica 15/1999, de 13 desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal
 • Directiva 95/46/CE del parlament europeu i del consell de 24 de octubre de 1995 relativa a la protecció de las persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d’aquestes dades
 • Llei 19/2007, de 11 de juliol, contra la violència, el racisme, la xenofòbia i la intolerància a l’esport.
 • Llei 19/2014, del 29 de setembre, de transparència, accessos a la informació pública y bon govern
 • Reial Decret Legislatiu 1/2010, de 2 de juliol, en el que s’aprova el text refós de la Llei de Societats de Capital.
 • Llei 4/2008, del Llibre Tercer del Codi civil de Catalunya
 • Llei 58/2003, de 17 de desembre, General Tributària
 • Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions
 • Llei 10/2010 del blanqueig de capitals i del finançament del terrorisme
 • Llei orgànica 1/2015, de 30 de març, del Codi Penal

Normativa Interna

 • Estatuts del Club
 • Polítiques y Procediments interns

Normatives Internacionals

 • ISO 19600
 • ISO 37001
 • UNE 19601