La Junta Directiva ha d'aprovar un codi ètic de compliment obligatori per a tots els membres de la Junta Directiva i de les comissions estatutàries i per a tots els empleats d'alta direcció. El control del compliment d'aquest codi ètic queda sotmès a una Comissió de Control i Transparència, el règim de la qual és objecte d'un reglament específic. El contingut de l'esmentat reglament ha de ser fixat per acord de la Junta Directiva.

COMISSIÓ DE CONTROL I TRANSPARÈNCIA

  • Ramon Pont, president
  • Ramon Esteve, secretari
  • Antonio Argandoña, vocal
  • Jordi Argemí, vocal
  • Oriol Laporte, vocal
  • Ramon Palou, vocal