La proposta de modificació dels Estatuts ja està a disposició dels socis

La proposta de modificació dels Estatuts ja està a disposició dels socis

Els socis i sòcies tenen a la seva disposició la Memòria Explicativa sobre el contingut d’aquesta proposta de modificació dels Estatuts al web al Club, i a l’Oficina d’Atenció al Barcelonista, de manera presencial

A partir d'avui 26 de setembre, FC Barcelona posa a la disposició dels socis i sòcies tota la informació relativa a la proposta de modificació dels Estatuts del Club que es presentarà com a sisè punt de punt de l’ordre del dia de la propera Assemblea General Ordinària de Socis Compromissaris que se celebrarà el diumenge 17 d’octubre al Palau Blaugrana.

Les modificacions que integren aquesta proposta afecten vuit articles i inclouen dues noves disposicions transitòries del text estatutari.

ARTICLE 4t. ÀMBIT FUNCIONAL.

El Club vol adequar els Estatuts fent un reconeixement exprés en favor dels principis bàsics i elementals dels éssers humans continguts en la Declaració Universal dels Drets Humans i promovent i vetllant per la seva protecció.

Per aquest motiu es proposa afegir un apartat que digui que “el Club vetllarà per la protecció i promoció de la Declaració Universal dels Drets Humans recollida en la Carta Internacional dels Drets Humans proclamada per les Nacions Unides, i en les seves actuacions, tant de caràcter públic com privat, vetllarà per la igualtat de drets i la dignitat de totes les persones.”

“En compliment d’aquests objectius, el Club promourà els valors democràtics de la igualtat i la no discriminació i lluitarà per l’erradicació de totes les actituds masclistes, homòfobes i racistes en l’àmbit social i de l’esport”.


ARTICLE 12è. ADQUISICIÓ DE LA CONDICIÓ DE SOCI.

La modificació proposada permetrà que l’ingrés d’un nou soci es pugui fer no únicament de manera presencial, com fins ara, sinó que també es podrà fer de manera telemàtica, amb firma digital o element de seguretat similar de l’interessat.

La globalització del món actual i l’ús habitual i, amb tota seguretat de les comunicacions de manera telemàtica, fa que limitar la sol·licitud d’ingrés al Club a la manera presencial sigui discriminatori per als interessats en fer-se socis i sòcies del FC Barcelona que viuen fora de Barcelona, o tenen problemes de mobilitat, a més de causar un perjudici per al Club, tant a nivell econòmic, com a nivell social.

ARTICLE 16è. PENYES.

La proposta de modificació d’aquest article en l’apartat 2 es dirigeix a reconèixer i potenciar la llibertat i autonomia de les penyes. El nou redactat que es proposa per a aquest punt és el següent: “Les penyes tenen personalitat jurídica pròpia i seran constituïdes i reconegudes pel Club, de conformitat al Reglament de Penyes aprovat per la Junta Directiva.”

Amb aquesta proposta de modificació, es vol reconèixer la individualitat, la personalitat, i la independència de les penyes respecte del Club i terceres organitzacions, així com la facultat del Club de regular la relació amb aquestes.

També es proposa la modificació del punt 3 d’aquest article, en el sentit que “Les penyes degudament constituïdes podran adreçar-se de manera individual i directa al FC Barcelona, o bé agrupar-se territorialment segons els criteris i als efectes establerts al Reglament de Penyes.”

L’objectiu d’aquesta proposta és eliminar qualsevol discriminació en la relació entre el Club i les penyes, permetent que aquestes, si així ho desitgen, es puguin relacionar directament amb el Club, sense la intermediació de cap altre interlocutor.

Finalment, es proposa l’eliminació del punt 4 d’aquest article, que fins ara preveia que els representants de la Confederació Mundial de Penyes formessin part de l’Assemblea, d’acord amb el que preveu l’article 23.1 dels Estatuts. El Club considera que els representants de la Confederació, pel fet de ser-ho, no han de disposar del dret a formar part indefinidament de l’Assemblea General, quan els compromissaris tenen un període determinat (dos anys), ja que resulta discriminatori i un privilegi fora de lloc.

ARTICLE 23è. PRESSUPOSTOS SUBJECTIUS I OBJECTIUS DE LA CONDICIÓ DE COMPROMISSARI.

Com a conseqüència de la modificació de l’article 16è dels Estatus, i per ser coherents amb el nou redactat, es proposa l’eliminació de l’article 23.1  l’apartat e), que estableix que els presidents de les federacions territorials de penyes formen part de l’Assemblea com a socis compromissaris.

ARTICLE 33è. COMPOSICIÓ DE LA JUNTA DIRECTIVA

En aquest apartat es proposa augmentar els components de la Junta Directiva a un màxim de 25 membres, en lloc dels 21 que hi ha establerts actualment, mantenint la xifra mínima en 14.

D’acord amb el que estableix el Llibre Tercer del Codi Civil de Catalunya, els òrgans col·legiats de les persones jurídiques han d’estar integrats per un mínim de tres membres, però no estableix un nombre màxim. L’òrgan de govern d’una associació, segons aquest mateix text normatiu, té caràcter col·legiat. En aquest sentit, les múltiples activitats del Club i el seu progressiu increment en els últims anys provoquen també un increment de les obligacions de la Junta Directiva per assistir i complir amb les obligacions institucionals i de tota mena que han d’assumir els seus membres. Per tant, un increment de 21 a 25 es considera raonable i proporcional per a una millor representació del Club. Addicionalment, el nombre final de membres de les Juntes Directives sempre dependrà de la Junta que resulti guanyadora en un procés electoral, que podrà optar entre el mínim i el màxim establert.

ARTICLE 34è. DURADA DEL MANDAT.

Amb referència a la durada del mandat, que actualment està fixat en sis anys, es proposa una reducció a cinc anys, per adequar els Estatuts al que disposa el Llibre Tercer del Codi Civil de Catalunya, que estableix respecte de les associacions, que la durada del càrrec de membre de l'òrgan de govern no pot excedir el termini de cinc anys. Segons s’indica a la Disposició Transitòria Primera, aquesta reducció entrarà en vigor a la finalització del mandat vigent.

ARTICLE 39è. CODI ÈTIC.

En virtut d’aquesta proposta de modificació, el codi ètic amplia la seva vinculació a tots els empleats del Club. D’aquesta manera, l’article quedaria redactat en els termes següents: “La Junta Directiva ha d’aprovar un codi ètic de compliment obligat per a tots els membres de la Junta Directiva, de les comissions tant estatutàries com no estatutàries i per a tots els executius i empleats del Club.”

ARTICLE 60è Bis. COMISSIÓ D’ÈTICA I TRANSPARÈNCIA.

Amb aquesta nova proposta, es vol reconèixer la Comissió d’Ètica i Transparència com un òrgan estatutari propi de caràcter consultiu, amb capacitat per a actuar, així com per organitzar la seva estructura i funcionament, de la mateixa manera que ho estan la Comissió de Disciplina i la Comissió Econòmica. Es proposa que aquesta Comissió estigui integrada per cinc membres escollits per la Junta Directiva. Un ha de ser escollit d’entre els seus membres i és el que l’ha de presidir. El mandat dels membres de la Comissió d’Ètica i Transparència ha de coincidir amb el mandat de la Junta Directiva, que segons es proposa en aquesta reforma, seria de cinc anys.

DISPOSICIONS TRANSITÒRIES.

Finalment, també es proposa incloure dues noves disposicions transitòries. La primera estableix que “la modificació de l’article 34è no afectarà la durada del mandat de l’actual Junta Directiva, que està previst que finalitzi el 30 de juny de 2026”, en la mesura que el mandat de l’actual Junta Directiva es va encetar amb una durada prevista de sis anys, segons els Estatuts vigents en el moment de la celebració de l’acte de votació.

La segona disposició transitòria que es proposa estableix que “a conseqüència de les pèrdues registrades i de l’endeutament del Club existent en el moment d’aprovar-se els comptes anuals relatius a l'exercici 2020-2021, l’article 67è dels Estatuts queda provisionalment en suspens i sense efectes, fins a la restitució del patrimoni net positiu.”

Aquesta proposta resulta del fet que les exigències contingudes a l’article 67è dels Estatuts de restablir una situació de desequilibri patrimonial o de pèrdues en el termini de dues temporades i de mantenir una certa proporció entre l’endeutament net i el nivell d’EBITDA, actualment resulta inassolible.

En tot cas, la responsabilitat dels membres de la Junta Directiva sobre el resultat de la seva gestió està assegurada tant pels Estatuts (article 38è), com per la normativa esportiva i mercantil d’aplicació.

MÉS INFORMACIÓ DE L'ASSEMBLEA

Força Barça
Força Barça

Relacionat Amb aquest contingut

Tanca l'article

Relacionat Amb aquest contingut